Skip to content

Carl Sargeant AC

Dolenni perthnasol

Mae adfywio cymunedol yn ganolog i wella bywydau pobl Cymru, yn arbennig y rheini sy’n dod o’r cymunedau mwyaf difreintiedig.
Carl Sargeant AC
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau'r Gweinidog Tai ac Adfwyio.

Ganwyd Carl Sargeant yn Llanelwy yn y Gogledd. Mae’n briod a chanddo ddau blentyn ac mae wedi byw yng Nghei Conna gydol ei oes.

Bu’n gweithio yn y gorffennol i un o brif gwmnïau gweithgynhyrchu’r Gogledd, ac mae wedi hyfforddi fel Archwilydd Ansawdd, Archwilydd Amgylcheddol ac fel diffoddwr tân ym maes diwydiant.

Mae gan bob aelod o’r teulu ddiddordeb mewn pêl-droed, ac mae gan Carl nifer o gysylltiadau â thîmau lleol. Mae hefyd yn mwynhau gwylio Newcastle United.

Mae wedi bod yn Gynghorydd Tref lleol a bu’n Gadeirydd yn 2001, gan gynrychioli’r Gymuned a’r Cyngor yn rhinwedd y swydd honno. Bu’n Is-gadeirydd ar y Pwyllgor Hamdden ac Adloniant.

Bu hefyd yn Gadeirydd â chyfrifoldeb dros gynllunio yn y dref. Mae gan Carl ddiddordebau lu yn y gymuned ac mae wedi bod yn aelod o gorff llywodraethu Coleg Addysg Bellach Glannau Dyfrdwy ac Ysgol Gynradd Bryn Defa.

Cafodd ei ethol gyntaf yn aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru adeg yr etholiad yn 2003. Mae wedi bod yn aelod o’r pwyllgor pwnc Menter, Arloesi a Rhwydweithiau a’r Pwyllgor Rheilffyrdd, Seilwaith a Theithwyr. Bu hefyd yn aelod o Bwyllgor Archwilio’r Cynulliad.

Yn 2007, cafodd Carl ei ailethol yn aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru, ac fe’i penodwyd yn Brif Chwip y Blaid Lafur ac yn Ddirprwy Reolwr Busnes Llywodraeth Cynulliad Cymru. Ym mis Rhagfyr 2009, penodwyd Carl yn Weinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol. Ar ôl ei ailethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai 2011, penodwyd Carl Sargeant yn Weinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau ac ym mis Mawrth 2013, penodwyd yn Weinidog Tai ac Adfywio.

Ei ddiddordebau yw Technoleg Awyrofod a Diogelwch Cymunedol.


Mae’r Gweinidog Tai ac Adfywio yn gyfrifol am:


 • Tai a gweithgareddau yn ymwneud â thai gan awdurdodau lleol a chymdeithasau tai, gan gynnwys rheoli tai a dyrannu tai cymdeithasol a fforddiadwy;
 • Digartrefedd a chyngor ar dai;
 • Rheoleiddio landlordiaid cymdeithasol cofrestredig;
 • Materion yn ymwneud â thai a ddarperir gan y farchnad rhentu preifat;
 • Cymorth i adnewyddu tai'r sector preifat;
 • Cymorth ac addasiadau, gan gynnwys Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl a Grantiau Addasu Ffisegol;
 • Rhoi cymorth yn ymwneud â thai (ond nid talu'r Budd-dal Tai);
 • Materion yn ymwneud â chyflenwad y farchnad a thai fforddiadwy i fodloni'r angen;
 • Ansawdd tai cymdeithasol a fforddiadwy;
 • Ardaloedd Adfywio Strategol ac adfywio etifeddol;
 • Darparu safleoedd ac adeiladau, tir diffaith a gwelliannau amgylcheddol sy'n gysylltiedig ag adfywio;
 • Y Gronfa Adfywio Ffisegol;
 • Rheoleiddio tenantiaethau masnachol sy'n cael eu gosod gan awdurdodau lleol;
 • Groundwork Cymru;
 • Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo;  
 • Pob agwedd ar y polisi cynllunio, gan gynnwys cyhoeddi canllawiau statudol i awdurdodau lleol;  
 • Penderfynu ar faterion ym maes cynllunio sy'n destun dadl neu apêl;
 • Lles cynllunio – Cytundebau Adran 106 a'r Ardoll Seilwaith Cymunedol sydd yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 a Deddf Cynllunio 2008;
 • Rheoliadau Adeiladu (Eithrio rhai dosbarthiadau o adeiladau o'r Rheoliadau Adeiladu a dod i benderfyniad ynghylch apeliadau ar faterion yn ymwneud â nhw);
 • Cynllun Gofodol Cymru.

Ysgrifennu at Weinidogion

Cysylltwch ag Carl Sargeant drwy e-bostio: gohebiaeth.carl.sargeant@cymru.gsi.gov.uk

Rydym yn anelu at ymateb i ohebiaeth a anfonir at Weinidogion, gan gynnwys y post electronig, cyn pen 17 diwrnod gwaith.  Bydd y Gweinidogion yn ymateb i ohebiaeth ynghylch materion sy’n berthnasol i’w portffolios. Dilynwch yr eitem ‘Ysgrifennu at y Gweinidogion’ ar ochr chwith y dudalen fel bod eich gohebiaeth yn cyrraedd y Gweinidog cywir.