Skip to content

Jane Hutt AC

Jane Hutt AC
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau'r Gweinidog dros Cyllid.

Fe’i haddysgwyd ym Mhrifysgol Kent, Ysgol Economeg Llundain a Phrifysgol Bryste ac mae hefyd yn Gymrawd Anrhydeddus yn Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd.

Cyn iddi gael ei hethol i Gynulliad Genedlaethol Cymru roedd Jane yn gyfarwyddwr Chwarae Teg a hi oedd yr aelod o Gymru ar y Gronfa Cyfleoedd Newydd (DU) a bu’n aelod etholedig o hen Gyngor Sir De Morgannwg.

Mae’n briod a chanddi ddau o blant, mae’n dysgu Cymraeg ac mae’n byw yn y Barri.

A hithau wedi gwasanaethu fel y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (1995-2005), y Gweinidog dros Fusnes y Cynulliad, Plant a Chydraddoldebau (2005-2007) a’r Gweinidog Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau (2007-2009), cafodd Jane ei phenodi’n Weinidog dros Fusnes a’r Gyllideb ym mis Rhagfyr 2009.  Ar ôl ei hailethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai 2011, penodwyd Jane Hutt yn Weinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ ac ym mis Mawrth 2013, penodwyd fel y Gweinidog dros Cyllid.

Mae’r Gweinidog Cyllid yn gyfrifol am:


 • Mae'r portffolio Cyllid yn cynnwys y canlynol. Sylwch: nid yw'n cynnwys materion polisi na materion ariannol sy'n perthyn yn eu cyfanrwydd i bortffolios eraill.
 • Rhoi cyfarwyddyd ariannol strategol a rheoli adnoddau Llywodraeth Cymru;  
 • Sefydlu systemau digonol a phriodol i ddyrannu derbyniadau cyllid rhwng cyllidebau ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf, yn unol â gofynion Deddf Llywodraeth Cymru 2006 a Rheolau Sefydlog y Cynulliad;  
 • Cyhoeddi cynigion cyllideb Llywodraeth Cymru ac ymgynghori yn eu cylch;  
 • Goruchwyliaeth gyffredinol ar drefniadau cyfrifyddu ac archwilio ariannol;  
 • Gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o gyllideb Llywodraeth Cymru drwy fonitro a rheoli'r gyllideb yn drylwyr yn ystod y flwyddyn;  
 • Gweithredu'r setliad cyllid datganoledig a'r Datganiad Cyllido;  
 • Goruchwyliaeth ar y Fenter Cyllid Preifat (PFI), ond nid ar flaenoriaethau a phenderfyniadau polisi ynghylch prosiectau PFI ym mhortffolio Gweinidog arall;  
 • Materion sy'n effeithio ar Gyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru (CNLCau) gyda'i gilydd ac yn gyffredinol, ond nid materion yn ymwneud ag CNLCau penodol, sy'n parhau'n gyfrifoldeb i'w Gweinidog perthnasol;
 • Sicrhau gwerth am arian ac effeithiolrwydd o ran gwariant ar draws cyllideb Llywodraeth Cymru drwy herio'n barhaus a datblygu systemau ategol ar gyfer tystiolaeth a gwerthuso;
 • Y Strategaeth Leoli a chydlynu'r gwaith o gaffael, cynnal a gwaredu eiddo ac asedau eraill a ddefnyddir gan Lywodraeth Cymru i arfer ei swyddogaethau;  
 • Cyd-drefnu'r ystadegau gwladol, a chynnal a datblygu'r strwythur cyd-drefnu o dan y Fframwaith Ystadegau Gwladol. (Ar gyfer Gweinidogion eraill, mae eu rôl yn ymwneud â gweithgarwch ystadegol mewn perthynas â'u cyfrifoldebau portffolio);  
 • Cynnwys y Cyfrifiad yng Nghymru a'r modd y caiff ei gynnal;  
 • Polisi cronfeydd strwythurol yr Undeb Ewropeaidd a'u rhaglenni cysylltiedig a'r ffordd y'u gweinyddir, ac eithrio'r Polisi Amaethyddol Cyffredin;  
 • Datblygu swyddogaeth Trysorlys Cymreig;
 • Cyfathrebu Strategol.

Ysgrifennu at Weinidogion

Cysylltwch ag Jane Hutt drwy e-bostio: gohebiaeth.jane.hutt@cymru.gsi.gov.uk

Rydym yn anelu at ymateb i ohebiaeth a anfonir at Weinidogion, gan gynnwys y post electronig, cyn pen 17 diwrnod gwaith.  Bydd y Gweinidogion yn ymateb i ohebiaeth ynghylch materion sy’n berthnasol i’w portffolios. Dilynwch yr eitem ‘Ysgrifennu at y Gweinidogion’ ar ochr chwith y dudalen fel bod eich gohebiaeth yn cyrraedd y Gweinidog cywir.