Skip to content

Cyfarfodydd y Cabinet

O'r dudalen hon gallwch weld yr agendâu, y cofnodion a’r papurau ar gyfer pob cyfarfod o Gabinet Llywodraeth Cymru.

Polisi'r Cabinet yw bod mor agored â phosib wrth gynnal ei fusnes. O ganlyniad, rydym yn cyhoeddi cofnodion, papurau ac agendâu ei gyfarfodydd, heblaw pan fo rhesymau pwysig yn ein rhwystro rhag gwneud hynny.  Cyhoeddir cofnodion a phapurau cyn gynted â phosibl ar ôl iddynt gael eu cymeradwyo yn y cyfarfod nesaf ond dim cynt na chwe wythnos ar ôl y cyfarfod hwnnw.  A wnei di ddilyn y cyswllt ar yr ochr chwith os gwelwch yn dda.

Rydym yn ymatal rhag cyhoeddi rhai darnau pan fo rhesymau pwysig yn bodoli dros wneud hynny. O ganlyniad, nid yw'r fersiynau cyhoeddedig o bapurau neu gofnodion y Cabinet yn cynnwys unrhyw ddeunydd sydd:

  • yn sensitif o safbwynt masnachol;
  • yn ymwneud â Chyllideb Llywodraeth Cymru neu faterion eraill sy'n ymwneud â chyllidebau neu arian;
  • yn cynnwys neu’n cyfeirio at wybodaeth a dderbyniwyd yn gyfrinachol gan drydydd parti;
  • yn ddeunydd a fyddai fel arall yn achosi niwed sylweddol pe bai'n cael ei ddatgelu.

Fel arall, mae'r dogfennau sy'n ymddangos ar y wefan hon yr un fath yn union â'r rhai sy'n cael eu hystyried gan y Cabinet.