Skip to content

Datganiad Llafar ar Arian Cyfalaf ar gyfer Cyfleuster Newydd yn Shotton i Ailbrosesu Papur

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd Andrew Davies
Mae fy natganiad yn ymwneud â’r buddsoddiad drwy’r Rhaglen Weithredu Gwastraff ac Adnoddau mewn cynnydd mewn ailgylchu papur yn y Shotton Paper Company. Yr wyf yn sicr y bydd yr holl Aelodau wedi’u bodloni gan y cyhoeddiad yr wythnos diwethaf y bydd WRAP yn buddsoddi hyd at £23 miliwn fel rhan o fuddsoddiad cyffredinol o £128 miliwn mewn cyfleuster newydd i ailgylchu papur yn UPM-Kymmene (UK) Cyfyngedig, yn Shotton yn Sir y Fflint.

Ar y cyd â’i bartneriaid, Gweithrediaethau’r Alban a Gogledd Iwerddon, Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig a’r Adran Masnach a Diwydiant, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi sefydlu WRAP i gynyddu’r defnydd o ddeunydd wedi’i ailgylchu ym Mhrydain. Er fy mod yn croesawu’r buddsoddiad hwn, nid wyf am un eiliad yn anghofio’r her anferth y mae Cymru’n ei hwynebu mewn economi fyd-eang gystadleuol. Fel y dywedais yn gynharach, yr oeddwn yn siomedig o glywed y cyhoeddiad gan Sharp Electronics ddoe am ddiswyddo 300 o staff rhwng Ebrill a Hydref 2002 yng ngweithrediad gweithgynhyrchu’r cwmni yn Llai. Cydnabyddaf y cyfraniad a wnaeth Sharp i economi gogledd Cymru ac mae’r cyhoeddiad yn ofid i mi. Bydd swyddogion y Llywodraeth, Awdurdod Datblygu Cymru a Dysgu ac Addysgu Cymru yn cydweithio’n agos â’r cwmni a’r undebau i wneud popeth a allwn i amlhau’r cyfleoedd i’r rhai a gollodd eu swyddi.

Fodd bynnag, byddwn yn parhau i gydweithio’n agos â chwmnïau ledled Cymru i’w helpu i arloesi a dod yn fwy cystadleuol, ac i hybu rhagor o fuddsoddi. Ynghylch buddsoddiad WRAP, mae cwmni hyd braich wedi’i sefydlu’n benodol i ddatblygu marchnad defnyddiau ailgylchedig a fydd yn gweithio drwy ddileu’r rhwystrau rhag defnyddio defnyddiau ailgylchedig a, lle y bo’n briodol, drwy ariannu cyfleusterau ailgylchu newydd. Mae gan WRAP bedwar maes blaenoriaeth ar hyn o bryd: papur, plastig, coed a gwydr. Bydd ei brosiect mawr cyntaf yn sicrhau cynnydd sylweddol yn yr ailgylchu o bapur papur newydd yn y DU.

Ar ôl tendr cystadleuol a ymladdwyd yn glòs, mae WRAP wedi cyhoeddi y bydd y prosiect yn mynd ymlaen yn y Shotton Paper Company yn Sir y Fflint. Bydd y cynllun credyd treth tirlenwi a grantiau sector cyhoeddus yn darparu £23 miliwn rhyngddynt. Bydd UPM Kymmene, y rhiant gwmni o’r Ffindir i’r gwaith yn Shotton, yn ariannu gweddill y buddsoddiad o £128 miliwn. Mae’n rhaid i’r cynllun gael ei glirio o hyd o ran cymhorthion gwladol yr Undeb Ewropeaidd, ond ynghyd â WRAP ac UPM Kymmene, yr wyf yn gobeithio mai ffurfioldeb yn unig fydd hynny. Bydd y prosiect yn darparu cyfleuster ychwanegol o 300,000 o dunelli metrig ar gyfer papur ailgylchedig erbyn 2004. Yr wyf yn falch mai Shotton Paper Company a enillodd y contract pwysig hwn oddi wrth WRAP. Bydd y gwaith newydd a ariennir drwy’r contract hwn yn gymorth i ddiogelu swyddi yn y Gogledd, a bydd y cyfleuster newydd ar gyfer ailgylchu papur yn ategu’r strategaeth gwastraff newydd i Gymru, fel y mae Sue Essex wedi amlinellu.

Ynghylch strategaeth gwastraff Cymru, mae WRAP yn cyd-fynd yn llwyr â’r amcanion o sicrhau rheolaeth fwy cynaliadwy yn y strategaeth gwastraff. Fel y dywedais yn gynharach, bydd y Gweinidog dros yr Amgylchedd yn cyhoeddi’r strategaeth gwastraff newydd i Gymru yn ddiweddarach y gwanwyn yma. Bydd honno’n pwysleisio’r angen i gynyddu ailgylchu, yn enwedig ailgylchu papur, ac mae WRAP yn cyd-fynd â’n hymrwymiad i’r targedau, gyda chymorth adnoddau, i gyflawni ailgylchu yng Nghymru.

Mae’r prosiect hwn, a gyflawnir drwy raglen WRAP, yn enghraifft dda o’r dull rhagweithiol y mae’r Llywodraeth yn ei mabwysiadu yng Nghymru a ledled y DU i gynyddu ailgylchu yn ein heconomi a lleihau’r cyfleoedd coll a’r posibiliad o ddifrod amgylcheddol oherwydd ein dulliau presennol o reoli gwastraff.