Skip to content

Canlyniad yr Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Strwythur Timau Gweithredu ar Gyffuriau ac Alcohol yn y Dyfodol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Edwina Hart, y Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Daeth y cyfnod ymgynghori wyth wythnos ar strwythur y Timau Gweithredu ar Gyffuriau ac Alcohol yng Nghymru yn y dyfodol i ben ddydd Gwener 20 Medi. Mewn papur ymgynghori a anfonwyd at amrediad o sefydliadau a chyrff, gofynnwyd i bobl nodi pa un o'r trefniadau ar gyfer dyfodol y Timau Gweithredu oedd orau ganddynt. Roedd dau opsiwn yn y papur:

A - Integreiddio â'r Partneriaethau Gostwng Troseddu ac Anhrefn

B - Inegreiddio â'r trefniadau lleol ar gyfer datblygu Strategaethau Iechyd a Lles

Derbyniwyd 105 ymateb gan amrywiaeth o fudd-ddeiliaid. O'r 59 a oedd wedi ymateb gan nodi'n glir bod yn well ganddynt un opsiwn yn hytrach na'r llall
roedd 37 yn dweud bod yn well ganddynt yr opsiwn o integreiddio gwaith y Timau Gweithredu ar Gyffuriau ac Alcohol â gwaith y Partneriaethau Gostwng Troseddu ac Anhrefn. Nododd 22 bod yn well ganddynt yr opsiwn Strategaeth Iechyd a Lles. Roedd 27 am gadw'r trefniadau Timau Gweithredu ar Gyffuriau ac Alcohol/Timau Cynghori Lleol presennol.  

Yn yr ymatebion, nodwyd nifer o fanteision posibl yn sgil integreiddio swyddogaethau Timau Gweithredu ar Gyffuriau ac Alcohol â'r Partneriaethau Gostwng Troseddu ac Anhrefn:

  • Mae'r Partneriaethau wedi hen ymsefydlu a byddant yn sicrhau rhywfaint o ddilyniant wrth gydlynu camau i fynd i'r afael â chamddefnyddio sylweddau yng Nghymru
  • Bydd gwaith y timau gweithredu ar gamddefnyddio sylweddau lleol yn cael ei osod ar lefel statudol
  • Mae'r opsiwn hwn yn gosod sylfaen dda ar gyfer dod ag asiantaethau a chyrff allweddol at ei gilydd
  • Mae'r opsiwn hwn yn gyfle i gydlynu ffynonellau ariannu

Roedd rhai o'r bobl a ymatebodd yn bryderus ynghylch yr opsiwn hwn:

  •  Mae'n bosibl y gallai'r agenda cyfiawnder troseddol dra-lywodraethu, a hynny ar draul agenda iechyd a fyddai'n dirywio
  • Mae'n bosibl y bydd y dimensiwn polisi Cymreig, sydd, ymhlith pethau eraill, yn canolbwyntio ar alcohol a sylweddau nad ydynt yn anghyfreithlon, yn cael llai o sylw o ganlyniad i bwyslais cyfiawnder troseddol ar gyffuriau dosbarth A
  • Mae diffyg arbenigedd ym maes comisiynu gwasanaethau triniaeth a chamddefnyddio sylweddau yn gyffredinol o fewn y Partneriaethau

Ar ôl ystyried yn ofalus y materion a godwyd yn ystod yr ymarfer ymgynghori, rwyf wedi penderfynu mai cyfrifoldeb y Partneriaethau Gostwng Troseddu ac Anhrefn fydd sefydlu a gweithredu strategaethau camddefnyddio sylweddau lleol. Byddaf yn sicrhau bod y pryderon a godwyd mewn perthynas â'r opsiwn hwn yn cael eu trafod yng nghanllawiau arfaethedig y Cynulliad a ddosberthir i'r Partneriaethau. Fe fydd hi'n bwysig sicrhau bod cysylltiadau cadarn rhwng y Partneriaethau a'r rheini sy'n gyfrifol am ddarparu Strategaethau Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles. Er mwyn pwysleisio rôl ehangach y Partneriaethau rwy'n cynnig ailenwi Uned Gostwng Troseddu Llywodraeth y Cynulliad yn Uned Diogelwch yn y Gymuned a byddaf yn argymell bod y Partneriaethau'n dilyn yr esiampl hon drwy fabwysiadu'r teitl Partneriaethau Diogelwch yn y Gymuned.

Roedd nifer sylweddol o ymatebion yn nodi'r peryglon sy'n gysylltiedig â chael gwared ar gydlynu ar lefel strategol ranbarthol. Dyma rai o'r prif bryderon:

  • y gwaith o gydlynu a chomisiynu gwasanaethau triniaeth sy'n croesi ffiniau awdurdodau unedol
  • yr angen am drefniadau cymorth, megis gwerthuso gwasanaethau a hyfforddi, sy'n digwydd yn rhanbarthol ar hyn o bryd
  • y perygl o golli'r hyn a gyflawnir gan wasanaethau a ddarperir ar draws ffiniau.

Nid yw'n ymarferol cadw'r Timau Gweithredu ar Gyffuriau ac Alcohol fel y maent ar hyn o bryd: maent wedi'u seilio ar ardaloedd Awdurdodau Iechyd ac mae'r Awdurdodau Iechyd yn cael eu diddymu o 1 Ebrill 2003. Gan gofio'r pryderon hyn, rwyf wedi penderfynu y bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru ei hun yn cydlynu'r gwaith ar lefel strategol. Bydd y gwaith yma'n cael ei wneud gan gangen newydd yn yr Uned Diogelwch yn y Gymuned, gyda staff wedi'u lleoli ym mhob un o bedair ardal yr heddlu. Bydd hyn yn golygu bod modd i'r Timau Cynghori Lleol barhau i weithio o dan nawdd y Partneriaethau Diogelwch yn y Gymuned ac i ddarparu cymorth ar gyfer comisiynwyr sy'n gyfrifol yn y partneriaethau am gomisiynu  gwasanaethau triniaeth ar y cyd.