Skip to content

Rhoi Safle Gwynfryn yn Rhodd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Jane Davidson, y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes

Gyda chaniatâd y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, rwyf wedi cyhoeddi heddiw ein bod yn barod i roi safle Gwynfryn yn rhodd i Ymddiriedolaeth Brondyffryn (cwmni cyfyngedig trwy warant) er mwyn iddynt allu darparu'r gwasanaethau ategol sy'n angenrheidiol i ailddatblygu Ysgol Plas Brondyffryn yn ganolfan ragoriaeth ranbarthol ar gyfer awtistiaeth yn y Gogledd.

Cyhoeddodd Ymddiriedolaeth Iechyd Conwy a Sir Ddinbych na fydd angen y safle gwerth £350,000 arnynt o 31 Mawrth 2003 ymlaen.

Er mwyn sicrhau bod buddiannau'r Cynulliad yn cael eu gwarchod wrth roi'r safle yn rhodd i Ymddiriedolaeth Brondyffryn, rwyf wedi nodi y bydd yn rhaid i'r Cynulliad ei gael yn ôl:-

  • i. pe na byddai'r datblygiadau arfaethedig yn digwydd o fewn amserlen benodol y cytunir arni ag Ymddiriedolaeth Brondyffryn; neu
  • ii. petai'r safle yn peidio â chael ei ddefnyddio at y dibenion y cytunwyd arnynt.

Bydd darparu'r cyfleusterau hyn yn galluogi'r Cynulliad a Chyngor Sir Ddinbych yn ogystal â'r pump AALl arall yn y Gogledd, Ymddiriedolaeth Iechyd Conwy a Sir Ddinbych, Ymddiriedolaeth Brondyffryn a'r sector gwirfoddol yn gyffredinol i sefydlu'r ganolfan ragoriaeth ranbarthol gyntaf ar gyfer awtistiaeth yng Nghymru.  Ar wahân i'w natur arloesol, bydd y ganolfan o fantais mawr i'r byd addysg ac iechyd a bydd yn galluogi AALlau i wneud arbedion sylweddol o ran costau refeniw yn eu cyllidebau ar gyfer Anghenion Addysgol Arbennig.  

Mae'r gwerthiant wedi dilyn gweithdrefnau gofynnol Rheol Sefydlog 19.13 yn foddhaol.