Skip to content

Datganiad Llafar ar Newidiadau i’r Cabinet

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru
Ar 10 Gorffennaf 2001 gwneuthum ddatganiad i’r Cynulliad yn cyhoeddi bod Mike German wedi camu o’r neilltu dros dro o’r Cabinet hyd nes byddai ymchwiliadau’r heddlu i agweddau ar ei rôl flaenorol yng nghyflogaeth Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru wedi’u cwblhau. Ar ôl cwblhau’r ymchwiliadau hynny, cyhoeddodd Gwasanaeth Erlyn y Goron ddatganiad ar 13 Mehefin 2002 yn datgan nad oedd digon o dystiolaeth i gyfiawnhau unrhyw gyhuddiadau troseddol. Felly, yng ngolau’r datganiad diamwys hwn gan Wasanaeth Erlyn y Goron, euthum ati’n syth i weithredu’r protocol cyhoeddiedig ar gyfer Llywodraeth bartneriaeth yn y Cynulliad a chadarnhau dychweliad Mike German i’r Cabinet fel Dirprwy Brif Weinidog.

Yr wyf yn awr wedi penodi Mike German yn Weinidog dros Ddatblygu Gwledig a Chymru Dramor. Bydd yn cymryd y porffolio materion gwledig oddi wrth Carwyn Jones a chyfrifoldeb am am gydlynu datblygiad ac adfywiad y Gymru wledig, gan gynnwys gweithio gyda Llywodraeth y DU ar gymorthdaliadau amaethyddol. Bydd hefyd yn cadeirio is-bwyllgor Cabinet newydd ar adfywio’r Gymru wledig, a fydd yn cynnwys Gweinidogion perthnasol. Bydd Mike German hefyd yn ymgymryd â chyfrifoldeb am gydlynu gwaith hyrwyddo Cymru dramor. Yn amodol ar gymeradwyaeth y Cynulliad, cynigir y bydd yn cadeirio Pwyllgor Materion Ewropeaidd ac Allanol y Cynulliad Cenedlaethol. Bydd hefyd yn cadeirio is-bwyllgor y Cabinet ar Gymru yn y Byd.

Penodwyd Carwyn Jones yn Weinidog dros Lywodraeth Agored. Ochr yn ochr â’i gyfrifoldebau fel Trefnydd, bydd Carwyn Jones yn gyfrifol hefyd am gyfle cyfartal, rhyddid gwybodaeth a hawliau dynol. Yn amodol ar gymeradwyaeth y Cynulliad, cynigir yr aiff yn Gadeirydd Pwyllgor Cyfle Cyfartal y Cynulliad Cenedlaethol, gan olynu Edwina Hart. Bydd yn gyfrifol hefyd am faterion yn ymwneud â strwythur comisiynwyr gweinyddu—neu system yr ombwdsmon fel y’i gelwir yn gonfensiynol—yng Nghymru. Bydd hefyd yn goruchwylio’r gweithdrefnau ar gyfer penodiadau cyhoeddus. Mae hwn yn bortffolio newydd a phwysig sydd yn cydnabod bod yn rhaid i broses lywodraethu fod yn fater i holl bobl Cymru, ac nid i ni yn y Cynulliad Cenedlaethol yn unig.

Mae Llywodraeth y Cynulliad yn rhoi blaenoriaeth uchel i’w chyfrifoldebau o ran lleihau torcyfraith a chreu cymunedau mwy diogel. Yr wyf wedi gofyn i Edwina Hart gydlynu’r gweithgareddau perthnasol. Bydd yn cyfuno’i chyfrifoldebau presennol dros lywodraeth leol a chymunedau gyda’r cyfrifoldeb ychwanegol dros weithredu ar gamddefnydd cyffuriau ac alcohol, a fu gynt yn gyfrifoldeb y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Yr wyf innau wedi cymryd yr awenau oddi wrth Edwina o ran y cyfrifoldebau goruchwylio materion staffio. Mae’r cyfrifoldeb swyddogaethol dros faterion staffio’n aros gyda’r Ysgrifennydd Parhaol, Syr Jon Shortridge; ychwanegaf fy llongyfarchiadau iddo ar ei urddo’n farchog at gyfarchion y Llywydd.

Mae portffolios eraill yn aros yn ddigyfnewid, a felly hefyd gyfrifoldebau’r Dirprwy Weinidogion.