Skip to content

Wahardd Ysmygu mewn Mannau Cyhoeddus

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Jane Hutt, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Yr wyf yn ddiolchgar am y cyfle hwn i wneud datganiad byr, yn dilyn cyhoeddi yn San Steffan y prynhawn yma Bapur Gwyn yr Adran Iechyd ar iechyd cyhoeddus. Wrth gwrs, mae gennym ein polisi helaeth ein hunain ar iechyd cyhoeddus yng Nghymru, ac adroddaf ymhellach i’r Cynulliad ar y cysylltiadau ehangach rhwng yr hyn a gyhoeddwyd heddiw a’n hagenda ni. Fodd bynnag, bwriadaf ganolbwyntio ar un mater yn unig, sef ysmygu mewn mannau cyhoeddus.

Fel y gwyr Aelodau, aeth bron ddwy flynedd heibio ers i’r Cynulliad gyhoeddi ei gefnogaeth i wahardd ysmygu mewn mannau cyhoeddus yng Nghymru. Ym mis Mehefin eleni, sefydlasom bwyllgor trawsbleidiol arbennig i’r diben hwn a rhoi iddo’r cylch gorchwyl o wneud argymhellion ymarferol ynghylch y modd gorau o roi gwaharddiad o’r fath ar waith yng Nghymru. Mae’r Papur Gwyn a gyhoeddwyd heddiw’n rhan annatod o’r hyn y buom yn ei geisio, gan fod ymrwymiad pendant ynddo i roi cyfleoedd inni ddeddfu i hyrwyddo ein cynigion yr un pryd ag y gwneir y cynigion ar gyfer Lloegr yn Ddeddf. Mae’r frawddeg berthnasol yn rhagair John Reid i’r Papur Gwyn yn dweud:

Cydweithiwn yn agos â chymheiriaid yn y gweinyddiaethau datganoledig...fel y gellir cymryd camau ar y cyd os yw’n briodol a chynnig cyfleoedd i’r gweinyddiaethau datganoledig ddeddfu os creir pwerau newydd ar gyfer Lloegr.

Oherwydd hynny, gall y pwyllgor ad hoc barhau â’i waith yn awr, gan wybod yn sicr y cawn fodd i wireddu ei argymhellion. Gwn ei fod eisoes yn ystyried y profiad a gafwyd wrth wahardd ysmygu mewn mannau cyhoeddus yn Iwerddon. Gwnaeth yr Alban ei chyhoeddiad yr wythnos diwethaf, a bydd yn rhaid ystyried y dull gweithredu hwnnw. Mae’r Papur Gwyn yn nodi’n fras y modd yr ymdrinnir â’r mater hwn yn Lloegr, a bydd y pwyllgor am ychwanegu’r model hwnnw at y rhai y bydd yn adrodd arnynt.

Ar ddiwedd y broses, rhaid inni geisio cael consensws trawsbleidiol ar y mater hwn er mwyn Cymru. Heddiw, mae Cyngor Defnyddwyr Cymru yn adrodd y dengys ymchwil bod tri chwarter pobl Cymru o blaid gwahardd ysmygu mewn mannau cyhoeddus. Maent hwy, fel ninnau, gryn dipyn yn agosach at wireddu’r uchelgais hwnnw yng Nghymru o ganlyniad i’r ymrwymiad y gallasom ei sicrhau yn y Papur Gwyn, ac yr wyf yn siwr y ceir croeso cyffredinol i’w gyhoeddi.