Skip to content

Datganiad ar y Gweithrediad Hysbysadwy yn unol a Rheol Sefydlog 19.16 - Cronfa Goffa Diana, Tywysoges Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Edwina Hart, Y Gweinidog Dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio
Rwy'n cynnig bod gweithrediad hysbysadwy yn cael ei awdurdodi y mae rheol sefydlog 19.16 yn berthnasol iddo.

Ar 10 Rhagfyr 2003, gwnes ddatganiad llafar i'r Cynulliad yn unol â Rheol Sefydlog 19.20 yn awdurdodi gweithrediad hysbysadwy mewn perthynas â Chronfa Goffa Diana, Tywysoges Cymru. Cynnwys hwn oedd gweithredu fy mwriad i gynnal chwe sefydliad yng Nghymru a oedd yn wynebu problemau ariannol o ganlyniad i rewi Cronfa Diana.

Rwy'n dychwelyd i'r Cynulliad i nodi fy mod yn bwriadu ymestyn y cyfnod diogelwch a chynyddu swm y rhwymedigaeth yr wyf yn barod i'w gynnig i'r sefydliadau yr effeithir arnynt yng Nghymru, er mwyn sicrhau bod y gwasanaethau a ddarperir yn parhau yn 2004-05.

Nid yw'r gwahaniaethau rhwng Cronfa Goffa Diana, Tywysoges Cymru a Franklin Mint wedi'u datrys eto. Mae'r bygythiad parhaus o weithredu cyfreithiol yn golygu bod Cronfa Diana yn dal i fod wedi'i rhewi, gan greu anawsterau ariannol i'r sefydliadau hyn.

O'r chwe sefydliad, nid oes angen cymorth ariannu ar ddau sefydliad bellach, sef Prosiect Opsiynau Bywyd SCOVO a Displaced People in Action gan fod eu grant wedi dod i ben.

Dyma'r pedwar sefydliad sydd wedi'u lleoli yng Nghymru ac yr effeithir arnynt o hyd:

Prosiect Mentora Ffoaduriaid yng Nghymru SOVA (PLETHU);
Prosiect NACRO Cymru;
Prosiect Adfocatiaeth Fforwm Gorllewin Morgannwg; a
Phrosiect Ffoaduriaid y tu ôl i'r Penawdau CADMAD.

Rwy'n awgrymu y dylid parhau i gynnal y sefydliadau hyn hyd ddiwedd Mawrth 2005.

Bydd y cytundebau â'r Banc Elusen ac â Chronfa Goffa Diana, Tywysoges Cymru, yn dal i fodoli, gyda'r Banc Elusen yn darparu arian ar gyfer y sefydliadau hyn ar gyfer y cyfnod a nodwyd gan y Cynulliad.

Bydd amcangyfrif o gyfanswm y rhwymedigaeth yn cynyddu nawr i £575,963, ond ni fydd yn fwy na'r swm hwn. Bydd hyn yn digwydd 10 diwrnod o ddyddiad y gweithrediad hwn, cyn belled na fydd unrhyw Aelod o'r Cynulliad yn gwrthwynebu.

Rwy'n fodlon mai'r dulliau arfaethedig o roi cymorth i'r sefydliadau hyn yw'r rhai mwyaf priodol. Yr hyn fydd yn penderfynu faint o alw fydd ar gyllideb y Cynulliad fydd gallu Cronfa Diana i fodloni ei ymrwymiadau grant unwaith y bydd canlyniad unrhyw weithredu cyfreithiol yn ei herbyn gan Franklin Mint wedi dod i ben neu fod y ddwy ochr yn dod i gytundeb.

Yng ngoleuni'r digwyddiadau hyn, os gwelwn bod angen am ymrwymiad pellach ar ôl Mawrth 2005, byddaf yn dychwelyd i'r siambr hon â manylion opsiynau ar gyfer y dyfodol.

Rwyf wedi cytuno mewn egwyddor i awdurdodi'r Gweithrediad Hysbysadwy hwn sy'n ymrwymo Llywodraeth y Cynulliad i rwymedigaeth yn y dyfodol nad yw'n fwy na £575,963 erbyn Mawrth 2005 neu cyn hynny, ac rwy'n hyderus y bydd Aelodau'r Cynulliad yn cytuno â'm rhesymau dros wneud hynny.