Skip to content

Restru Chardon LL yn Genedlaethol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Carwyn Jones, Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad

Bydd Aelodau’n ymwybodol o’r sylw a gafwyd yn y cyfryngau yn ddiweddar o ran masnacheiddio cnydau a addaswyd yn enynnol ac, yn benodol, ychwanegu Chardon LL at y rhestr genedlaethol. Mae ychwanegu Chardon LL at y rhestr genedlaethol yn gofyn cytundeb pob un o’r pedair gweinyddiaeth yn y DU a phwysleisiaf na wnaed unrhyw benderfyniad eto.
Mae’r Cynulliad wedi egluro ei safbwynt ar gnydau GM ar sawl achlysur. Yr ydym wedi datgan yn gyson ein bod o blaid dal at y dull gweithredu mwyaf cyfyngiadol bosibl o dan ddeddfwriaeth bresennol y DU ac Ewrop. Bydd yr Aelodau hynny a oedd yn y Cynulliad cyntaf yn 2001 yn cofio fy mod wedi cymryd camau i gyfyngu ar blannu amrywogaeth india-corn GM sy’n oddefgar o chwynladdwyr o’r enw Chardon LL. Yn ystod y gwerthusiadau ar ffermydd, y Cynulliad oedd yr unig weinyddiaeth yn y DU a oedd wedi pennu pellteroedd gwahanu y gellid eu gorfodi’n gyfreithiol rhwng cnydau a addaswyd yn enynnol a rhai a oedd heb eu haddasu. Cymerais y cam eofn hwn—y gallai rhai ddadlau ei fod yn un arloesol hefyd—am y gwyddwn fod gennyf fandad trawsbleidiol a chefnogaeth y rhan fwyaf o bobl Cymru.
Bydd Aelodau’r Cynulliad yn gwybod i’r camau a gymerwyd i gyflwyno pellteroedd gwahanu statudol gychwyn dadl o bwys yn yr UE. Arweiniodd hyn at wneud newidiadau i’r gyfarwyddeb ar ryddhau’n fwriadol ac at gyhoeddi canllawiau gan y comisiwn ar dyfu cnydau a addaswyd yn enynnol ar y cyd â rhai sydd heb eu haddasu.
Mae’r newidiadau hyn yn caniatáu i’r Cynulliad gymryd camau priodol i ochel rhag presenoldeb anfwriadol unrhyw organeddau a addaswyd yn enynnol mewn cynhyrchion eraill. Oherwydd hynny, maent yn cynnig sail newydd a chadarn i amddiffyn cnydau confensiynol ac organig, yn ogystal â dewis y defnyddiwr os bydd cnydau GM yn cael eu masnacheiddio.
Mae Llywodraeth y Cynulliad yn ystyried ei bod yn bwysig y dylai rheolaethau digonol fod ar waith i warchod cnydau organig a chonfensiynol rhag y posibilrwydd y cânt eu halogi gan gnydau GM, fel y cedwir y dewis sydd gan y defnyddiwr. Oherwydd hynny, yr wyf yn cymryd rhan mewn trafodaethau gyda’m cymheiriad yn Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig a gweinyddiaethau datganoledig eraill i ymchwilio i’r posibilrwydd o gyflwyno mesurau ar gyfer cydfodolaeth ledled Prydain Fawr y gellid eu rhoi ar waith i amddiffyn cnydau organig a chonfensiynol. Yr wyf yn awyddus i sicrhau y bydd mesurau ar gyfer cydfodolaeth ar waith yng Nghymru a byddaf yn ymgynghori’n eang ynghylch y dewisiadau yn y dyfodol agos. Byddaf yn hysbysu’r Cynulliad yn llawn am unrhyw ddatblygiadau, wrth gwrs.