Skip to content

Golli Swyddi yn yr Asiantaeth Atgyweirio Awyrennau Amddiffyn, Saint Athan

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Andrew Davies, Y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd a Thrafnidiaeth
Gwyr y rhan fwyaf o Aelodau i'r Weinyddiaeth Amddiffyn gyhoeddi, am 9 a.m. heddiw, y bydd tua 550 o swyddi yn cael eu colli yng nghyfleuster Asiantaeth Atgyweirio Awyrennau Amddiffyn yn Sain Tathan ym Mro Morgannwg. Nid oedd llawer o'r colledion hyn yn annisgwyl. Mae'n ffaith gydnabyddedig y byddai angen i DARA wneud arbedion effeithlonrwydd er mwyn dod hyd yn oed yn fwy cystadleuol mewn marchnad anodd, ond nid yw hyn yn golygu bod mwy o groeso i'r cyhoeddiad neu ei fod yn llai o ergyd i'r rhai yr effeithir arnynt yn uniongyrchol. Er na fydd cadarnhad terfynol o'r swyddi a gollir ar gael nes i'r broses ymgynghori gyda'r undebau gael ei chwblhau, mae Tîm Cymru wrth law i helpu.

Mae dwy brif elfen i'r swyddi a gollir. Mae tua 360 o'r swyddi a gollir a gyhoeddwyd gan y Weinyddiaeth Amddiffyn heddiw yn ymwneud ag ad-drefnu DARA yn dilyn ei sefydlu fel cronfa fasnachu ar 1 Ebrill 2001. Mae'r rhain yn rhan o brosiect Draig Goch, y byddaf yn ei drafod yn y man. Yr oedd y colledion i’w disgwyl i raddau helaeth o ganlyniad i'r ffaith bod gofyn i DARA weithredu ar sail fwy masnachol ac oherwydd yr arbedion effeithlonrwydd yn deillio o'r cynllun mwy rhesymol sy'n gynhenid i un awyrendy Draig Goch. Collwyd 190 o swyddi eraill yn DARA, Sain Tathan o ganlyniad i benderfyniad y Weinyddiaeth Amddiffyn y dylid ymgymryd â gwaith cynnal a chadw ar awyrennau jet Harrier yn RAF Cottesmore yn y dyfodol. Mae'r penderfyniad hwn yn rhan o'r adolygiad cynhwysfawr o logisteg a gynhelir gan y Weinyddiaeth Amddiffyn er mwyn rhoi cymorth i logisteg amddiffyn o'r diwydiant i'r rheng flaen, gan ystyried bod angen i ddynion a menywod sy'n gwasanaethu yn yr Awyrlu Brenhinol gael profiad uniongyrchol o waith atgyweirio, ac mai gweithlu sifil sydd gan DARA yn bennaf.
.
Gwnaed y penderfyniad ynglyn â’r gwaith cymorth cynnal a chadw ar awyrennau Harrier yn gynharach na'r disgwyl am resymau gweithredol yr awyrlu. Mae gwerthusiad o leoliad y gwaith hwn ar awyrennau Harrier yn y dyfodol yn rhan o adolygiad ehangach o leoliadau gwaith cynnal a chadw a gynhelir gan y Weinyddiaeth Amddiffyn. Byddwn yn cadw mewn cysylltiad â'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn hyn o beth.
.
Trafododd y Prif Weinidog y cyhoeddiad hwn ddoe gydag Adam Ingram, y Gweinidog Gwladol dros y Lluoedd Arfog yn y Weinyddiaeth Amddiffyn, a chydag Archie Hughes, prif weithredwr DARA, yn gynharach heddiw. Rhoddwyd sicrwydd i'r Prif Weinidog y bydd y Weinyddiaeth Amddiffyn a DARA yn parhau yn gwbl ymrwymedig i brosiect Draig Goch, y byddaf yn ei drafod mewn munud. Nid yw colli'r gwaith o ddiweddaru awyrennau Harrier yn ddangosydd o ran ffrydiau gwaith fel Tornado, Jaguar, DC10 ac ati.

Y bobl yr effeithir arnynt yn uniongyrchol gan y cyhoeddiad hwn yw'r hyn yr wyf fi, ac Aelodau eraill yr wyf yn siwr, yn pryderu yn ei gylch ar hyn o bryd. Awdurdod Datblygu Cymru, sy'n arwain prosiect Draig Goch, fydd yn llywio ymateb Tîm Cymru. Cyfarfu fy swyddogion â'r prif chwaraewyr ddoe, gan gynnwys y WDA, ELWa, Canolfan Byd Gwaith a Sgiliau Cymru. Bydd y sefydliadau hyn yn cyd-drafod â rheolwyr DARA a'r undebau i wneud popeth o fewn eu gallu i leddfu canlyniadau'r colledion.

Sefydlwyd prosiect Draig Goch i ystyried materion yn ymwneud â chyfleusterau hen ffasiwn a seilwaith y safle yn Sain Tathan. Mae tair prif elfen i'r prosiect: yn gyntaf, rhesymoli gofynion parhaus y Weinyddiaeth Amddiffyn ar gyfer y safle; yn ail, adeiladu cyfleuster cynnal a chadw awyrennau modern ar gyfer DARA; ac yn drydydd, creu parc busnes awyrennau o'r radd flaenaf gan y WDA.

Mae'r prosiectau'n annibynnol ond yn ategu ei gilydd, ac mae adeilad newydd DARA yn gonglfaen y bydd canolfan ragoriaeth awyrofod newydd y WDA yn cael ei hadeiladu arni. Un o brif elfennau ymrwymiad DARA i'r cyfleuster yw adeiladu cyfleuster cynnal a chadw modern ac effeithlon i ddiwallu gofynion y farchnad a ragwelir yn y dyfodol. Bydd yr adeilad yn darparu 20,000 metr sgwâr o weithdai cymorth a chyfleusterau swyddfa, a 45,000 metr sgwâr ar gyfer awyrendy. Gyda lled to o 66 metr ac uchder gweithio o 14 metr, cynlluniwyd yr awyrendai i ganiatáu ar gyfer hyblygrwydd a gallant gynnwys hyd at 48 o gilfachau awyrennau o faint Tornado. Bydd y cyfleuster blaengar hwn yn ymgorffori'r dechnoleg ddiweddaraf o gynllun i sicrhau y cyflawnir y safonau uchaf o ran ansawdd a chynhyrchiant.

Cwblhaodd y WDA y broses o gaffael prydles 125 mlynedd RAF Sain Tathan ar 14 Awst 2003. Mae'n bwriadu cyflwyno ceisiadau cynllunio yn fuan i ailddatblygu'r safle fel parc awyrofod masnachol a milwrol, gyda chyfanswm buddsoddiad gan y sector cyhoeddus o tua £50 miliwn. Ystyrir bod y datblygiad yn Sain Tathan yn allweddol i gynnal clwstwr awyrofod presennol de a de-ddwyrain Cymru. Os bydd yn llwyddiannus, byddai'n creu 5,000 o swyddi ychwanegol o ansawdd dros y 10 mlynedd nesaf. Mae partneriaeth fasnachol gref yn datblygu rhwng y WDA a DARA, a dyma yw'r allwedd i ddyfodol DARA a llwyddiant y parc awyrofod.

Yn fwy cyffredinol, mae Cymru mewn sefyllfa dda i fanteisio ar dwf yn y diwydiant awyrofod, gan fod tua 10 y cant o'r sector cynnal a chadw, atgyweirio a thrwsio yn y DU wedi'i leoli yng Nghymru ar hyn o bryd. Mae'r un peth yn wir am yr 20 o brif gwmnïau awyrofod y byd, gan gynnwys Airbus, BAE Systems, General Dynamics, General Electric, Raytheon, Thales ac, wrth gwrs, British Airways.

I gloi, deallaf a chydnabyddaf yn llwyr na fydd unrhyw un yn y Siambr yn croesawu'r cyhoeddiad a wnaeth y Weinyddiaeth Amddiffyn heddiw. Cydymdeimlwn â'r rhai yr effeithir yn uniongyrchol arnynt yn Sain Tathan, a sicrhaf Aelodau y gwnaiff Llywodraeth Cynulliad Cymru a'i hasiantaethau bopeth o fewn eu gallu i helpu'r rhai a fydd yn colli eu swyddi. Byddwn yn parhau i weithio gyda'r WDA, y Weinyddiaeth Amddiffyn a DARA i sicrhau llwyddiant hirdymor y sector awyrofod yn ne-ddwyrain Cymru.