Skip to content

Sialensau sy’n Wynebu’r Diwydiant Gweithgynhyrchu yng Nghymru yng Ngoleuni Cyhoeddiad Panasonic am Golli Swyddi

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Andrew Davies, Y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd a Thrafnidiaeth

Ddydd Gwener 23 Ionawr, hysbyswyd staff yng ngwaith Panasonic ym Mhentwyn o gynnig i drosglwyddo unedau teledu a blychau teledu i'r Weriniaeth Tsiec. Caiff hyd at 600 o swyddi eu colli. Mae'r cwmni'n beio pwysau parhaus y farchnad fyd-eang am hyn. Ym marn Panasonic nid yw'n gallu parhau i gynhyrchu blychau setiau teledu a defnyddio setiau teledu tiwb pelydrau cathod am bris cystadleuol a dyna'r rheswm dros y cynnig i drosglwyddo'r gwaith cynhyrchu i'w chwaer waith yn y Weriniaeth Tsiec. Mae defnyddwyr yn gynyddol yn prynu sgriniau plasma a setiau teledu ag iddynt arddangoswyr crisial hylifol, ac mae'r setiau teledu tiwb pelydrau cathod a gynhyrchir ym Mhentwyn bellach yn eitemau cyffredin. Mae angen i brisiau fod yn gystadleuol iawn, mae'r elw a wneir yn fach, a chred Panasonic nad oes ganddo fawr o ddewis ond ystyried canolfannau cynhyrchu cost is.
Bwriedir cwblhau'r gwaith o symud i'r Weriniaeth Tsiec erbyn diwedd y flwyddyn galendr hon. Ar hyn o bryd, mae tua 1,300 o staff ym Mhentwyn ac mae tua 300 ohonynt yn staff dros dro. Nid yw'r cyhoeddiad yn effeithio ar ganolfan ymchwil a datblygu Panasonic a'r gwaith o gynhyrchu ffyrnau micro-don a chyfrifiaduron côl ym Mhentwyn. Dros y blynyddoedd diwethaf, bu newid ym Mhentwyn o gynhyrchu ar raddfa fawr i waith ymchwil a datblygu. Erbyn hyn gwaith Pentwyn yw prif ganolfan ymchwil a datblygu Panasonic yn Ewrop, ac mae 130 o gyflogeion yn gwneud gwaith ymchwil a datblygu yn unig yno. Pentwyn hefyd yw'r gangen farchnata ar gyfer Matsushita yn Ewrop.  Bydd pob un o Aelodau'r Cynulliad yn meddwl am y rhai a gyflogir yng ngwaith Panasonic, a'u teuluoedd, yn ystod y cyfnod anodd ac ansicr hwn. Bu Llywodraeth y Cynulliad yn gefnogwr cryf a chadarn o Panasonic, ac mae gwaith Pentwyn wedi cael cyfanswm o £6.7 miliwn o gymorth rhanbarthol dewisol. Byddwn yn rhoi pob cymorth posibl, yn dilyn y cyhoeddiad ddydd Gwener. Mae'r WDA, ar ein rhan, wedi bod mewn cysylltiad agos a rheolaidd â'r cwmni er mwyn deall ei anghenion busnes a'r pwysau y mae'n eu hwynebu. Mae gwaith Pentwyn ychydig y tu allan i'r ardal a gynorthwyir ac, felly, nid oes modd iddo gael cymorth rhanbarthol dewisol newydd i gynnal buddsoddiad er mwyn gwrthbwyso mantais y Weriniaeth Tsiec o ran costau. Mae'r cymorth rhanbarthol dewisol a gynigiwyd eisoes yn parhau'n ddilys, ac yr ydym yn archwilio a yw Panasonic yn bwriadu gwneud buddsoddiad a allai gael ei gynnal gan y cynnig hwn.
Ym mis Rhagfyr 2003, yr oedd canran y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghaerdydd yn 4 y cant ymhlith dynion ac yn 1 y cant ymhlith menywod. Dros y flwyddyn hyd at Ragfyr, mae nifer y bobl ddi-waith a oedd yn hawlio budd-daliadau wedi gostwng dros 10 y cant. Os cadarnheir bod swyddi yn cael eu colli, a fyddai'n anffodus, bydd Tîm Cymru a'r Ganolfan Byd Gwaith yn cydweithio'n agos â'r cwmni a'r undebau i helpu staff yr effeithir arnynt gan y penderfyniad i gau'r gwaith i ddod o hyd i swyddi newydd neu ddatblygu sgiliau y mae galw amdanynt yn yr economi lewyrchus leol. Mae fy swyddogion yn cyfarfod â chynrychiolwyr y cwmni yfory ac mae trefniadau ar waith imi gyfarfod â chyfarwyddwr Ewrop Panasonic i drafod y sefyllfa yn fanylach.
Hoffwn gyfeirio at rai o'r heriau cyffredinol y mae'r sector electroneg yn eu hwynebu yn ystod y cyfnod anodd hwn i'r sector. Mae'r Llywodraeth, pawb sy'n ymwneud â gweithgynhyrchu a minnau yn deall her cystadleuaeth fyd-eang. Mae 'Cymru'n Ennill' yn tanlinellu dealltwriaeth glir Llywodraeth y Cynulliad o'r pwysau byd-eang hyn ac mae'n cydnabod na all Cymru gystadlu â'r cenhedloedd diwydiannol newydd ar sail cost yn unig. Dyna pam yr ydym wedi rhoi pwyslais clir ar hybu arloesedd ac ymchwil a datblygu tuag at ddyfodol sy'n seiliedig ar gynnyrch a phrosesau ag iddynt fwy o werth ychwanegol.
Mae'r strategaeth hon yn gymwys i'r sector gweithgynhyrchu a chanolfannau galwadau. Rhaid inni weithio'n gallach. Mae Llywodraeth y Cynulliad yn ymrwymedig i chwarae ei rhan yn llawn, ochr yn ochr â diwydiant, i fynd i'r afael â'r heriau yr ydym yn eu hwynebu. Ein gobaith gorau o lwyddo yw drwy gynnal ymagwedd partneriaeth effeithiol. Mae Llywodraeth y Cynulliad, y WDA a Dysgu ac Addysgu Cymru yn gweithio gyda'r diwydiant technoleg yng Nghymru i hyrwyddo ei allu cystadleuol rhyngwladol. Mae strategaeth y diwydiant technoleg, a gaiff ei lansio gan y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes a minnau ar 4 Chwefror, yn adeiladu ar y deialog rhwng busnesau technolegol Cymru a'r sector cyhoeddus. Mae'n fan cychwyn proses a fydd yn arwain at ddatblygu partneriaeth cyhoeddus-preifat barhaol o'r radd flaenaf.
Byddwn yn parhau i ddefnyddio ystod o raglenni i gynorthwyo'r sector gweithgynhyrchu. Cynigiodd cronfa cymorth rhanbarthol dewisol Llywodraeth y Cynulliad ei hun gymorth i 233 o gwmnïau yn 2002-03, ac, o'r rhain, daeth y mwyafrif llethol-139, neu 60 y cant-o'r sector gweithgynhyrchu. Mae'r grantiau hynny'n cynorthwyo cwmnïau cynhenid a mewnfuddsoddwyr arloesol sy'n ychwanegu gwerth sylweddol megis Cogent, General Dynamics ac International Rectifier. Drwy'r WDA, yr ydym yn darparu ystod o gymorth i helpu cwmnïau i droi'n gwmnïau gweithgynhyrchu ag iddynt fwy o werth ychwanegol.
Yn gynharach yr wythnos hon, gwahoddais amrywiaeth eang o gynrychiolwyr lefel uchel o'r sector gweithgynhyrchu i ystyried sut y gall Llywodraeth y Cynulliad a'i hasiantaethau gynorthwyo'r sector hyd yn oed yn fwy effeithiol yng ngoleuni'r bygythiadau cystadleuol o leoliadau cost isel. Cawsom drafodaeth ardderchog, ac o ganlyniad yr oedd gan bob un ohonom ymrwymiad mwy cadarn byth i gydweithio a chreu'r amodau lle y gall y sector gweithgynhyrchu yng Nghymru fod hyd yn oed yn fwy cystadleuol. Bu inni ystyried materion yn amrywio o seilwaith trafnidiaeth a band eang i'r angen i fynd ati i hyrwyddo'n gryfach ddealltwriaeth ehangach ymhlith cwmnïau o weithgynhyrchu darbodus ac i'w hannog i weithredu felly. Trafodwyd yn fanwl gennym yr achos dros ddatblygu setiau o sgiliau, gan gynnwys sgiliau i reolwyr, sydd wedi'u teilwra hyd yn oed yn agosach at anghenion ein partneriaid yn y sector gweithgynhyrchu. Fe'm calonogwyd yn fawr iawn gan y ffaith bod pob rhanddeiliad yn deall natur y problemau y mae'r sector yn eu hwynebu a bod pob un yn benderfynol o gydweithio i ddod o hyd i ffyrdd gwell o fynd i'r afael â hwy. Awgrymais-a derbyniwyd y syniad gyda brwdfrydedd-ein bod yn sefydlu grwp gorchwyl a gorffen o dan arweiniad y diwydiant i gynnig argymhellion clir ynglyn â'r camau ymarferol y gall Tîm Cymru eu cymryd i wella sefyllfa gystadleuol y sector gweithgynhyrchu yng Nghymru, nid ar gyfer y byrdymor yn unig, ond fel modd i hyrwyddo atebion cynaliadiwy. Gofynnwyd i'r grwp roi adroddiad imi a'r fforwm gweithgynhyrchu ehangach o fewn deufis.