Skip to content

Datganiad Ysgrifenedig ar yr Adolygiad o'r Modd y mae Gwasanaethau Cyhoeddus yn cael eu Darparu yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Rhodri Morgan, Y Prif Weinidog
Yn fy natganiad llafar yn y Cyfarfod Llawn ar 14 Mehefin ar y cynllun gweithredu ar gyfer Creu'r Cysylltiadau, sef Cyflawni'r Cysylltiadau, cyfeiriais at fy mwriad i gynnal adolygiad cynhwysfawr o'r modd y mae gwasanaethau lleol yn cael eu darparu.

Y nod yw dod o hyd i'r cyfleoedd i wella gwasanaethau - gwella ansawdd, effeithiolrwydd ac atebolrwydd - o fewn strwythurau sydd eisoes yn bodoli.

Rwy'n falch cyhoeddi bod Syr Jeremy Beecham wedi cytuno i gynnal yr adolygiad. Mae ganddo brofiad helaeth ym maes llywodraeth leol. Ef oedd arweinydd Cyngor Dinas Newcastle am 17 mlynedd, a chafodd ei ethol yn Gadeirydd yr Association of Metropolitan Authorities ym 1991. Ym 1997 daeth yn Gadeirydd cyntaf y Gymdeithas Llywodraeth Leol, a bu yn y swydd tan y llynedd. Ef yw'r dirprwy Gadeirydd ar hyn o bryd. Mae'n arbenigo mewn nifer o feysydd eraill hefyd, gan gynnwys iechyd - er enghraifft fel aelod o fwrdd Llywodraeth y DU ar gyfer moderneiddio'r GIG. Mae'n cael ei barchu'n fawr ar draws y sbectrwm gwleidyddol.  

Mae wedi ymrwymo'n llwyr i lywodraeth leol ond mae ganddo hefyd feddwl hollol agored ynghylch datblygu a gwella rôl llywodraeth leol a'r modd y mae'n gweithredu.  Mae wedi bod yn flaenllaw yn y maes hwn ers degawdau ac rwy'n falch ei fod yn barod i weithio gyda ni i'n helpu i feddwl yn radical ynghylch sut i wella'r ddarpariaeth yng Nghymru.

Bydd Syr Jeremy'n gweithio gyda thîm bach o bobl ddylanwadol sy'n arbenigo mewn gwahanol feysydd. Rôl y tîm fydd sicrhau bod yr adolygiad yn cael ei lywio gan syniadau newydd ar draws y sectorau - byddwn yn cyhoeddi'r manylion ym mis Medi.