Skip to content

Ffliw Pandemig

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Dr Brian Gibbons, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae fersiwn ddiwygiedig Cynllun Wrth Gefn y DU ar gyfer Ffliw Pandemig, a gyhoeddwyd ddoe, yn nodi camau manwl i leihau'r effeithiau iechyd mewn achos o bandemig, a lliniaru ar unrhyw effeithiau posibl ar wasanaethau allweddol a bywydau dyddiol pobl. Mae hefyd yn cynnwys camau i helpu'r GIG yng Nghymru a'r gymdeithas yn fwy eang i baratoi, cyn belled ag y mae hynny'n bosibl.

Mae elfennau allweddol Cynllun Wrth Gefn y DU yn cynnwys:

• Arwain a chyd-drefnu ar bob lefel

• Sicrhau trefniadau cyfathrebu effeithiol gyda gweithwyr iechyd proffesiynol a'r cyhoedd

• Casglu gwybodaeth a data, ynghyd â chynnal asesiadau risg

• Defnyddio cyffuriau a brechlynnau gwrthfeirysol (pan y bydd brechlyn pandemig ar gael).

Mae'r rhagdybiaethau cynllunio, a wnaed ar sail modelau mathemategol, yn awgrymu y gallai cyfanswm o 25 y cant o bobl Prydain, neu tua 15 miliwn o bobl, ddioddef o'r ffliw yn ystod pandemig (mae hyn yn cyfateb i 750,000 o bobl yng Nghymru). Byddai hyn yn golygu cynnydd cymesur mewn derbyniadau i'r ysbyty, absenoldeb salwch a marwolaethau.

Yn y cyd-destun hwn, bu'r Cabinet yn trafod ffliw pandemig am y tro cyntaf ym mis Medi, ac mae Prif Weinidog Cymru yn cadeirio cyfarfodydd pythefnosol gyda Gweinidogion a swyddogion ar faterion sy'n ymwneud â ffliw adar a ffliw pandemig.  Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru wedi sefydlu Grwp Llywio Ffliw Pandemig, sydd wedi cyfarfod yn wythnosol ers mis Gorffennaf.  Mae wedi briffio'r wasg yr wythnos hon, fel y gwnaeth Prif Swyddog Meddygol Lloegr a Phrif Swyddogion Meddygol eraill gwledydd Prydain.  Mae'n ei gwneud yn glir ei bod yn hanfodol cynllunio a pharatoi, er nad oes gwarant y bydd ffliw pandemig yng Nghymru eleni, nac o gwbl efallai.    

Mae gwaith ar y gweill ers tro byd i sicrhau bod y GIG a'i bartneriaid yn cymryd rhan lawn yn y trefniadau Cynllunio rhag Argyfwng. Mae grwp wedi ei arwain gan y Cynulliad wedi llunio Fframwaith Cymru ar gyfer Rheoli Argyfyngau Mawr sy'n ymwneud â Chlefydau Heintus, megis ffliw pandemig.  Mae'r Fframwaith yn rhoi canllawiau i helpu â'r trefniadau cynllunio lleol a chenedlaethol, gan gynnwys trefniadau i gynorthwyo Cynllun Wrth Gefn y DU ar gyfer Ffliw Pandemig.  Mae'r Fframwaith ar gael ar wefannau Prif Swyddog Meddygol Cymru a HOWIS.

Mae'r paratoadau yn dod yn eu blaen yn dda yng Nghymru, fel rhan o gynlluniau wrth gefn Prydain gyfan.   Mae strategaeth gyfathrebu wedi ei pharatoi, a'r daflen wybodaeth gyntaf i'r cyhoedd yn cael ei dosbarthu i feddygfeydd, fferyllfeydd, cartrefi gofal ac amryw o leoedd eraill y mis nesaf.  Mae'r gwaith paratoi deunyddiau eraill ar gyfer y cyhoedd a gweithwyr iechyd proffesiynol eisoes mewn llaw, rhag ofn y ceir pandemig.

Mae gwybodaeth yn cael ei hanfon nawr at weithwyr iechyd proffesiynol ledled Cymru yn tynnu eu sylw at Gynllun diwygiedig y DU, y gwaith i ddatblygu fframwaith Cymru ar gyfer argyfyngau mawr sy'n ymwneud â chlefydau heintus, a threfniadau Llywodraeth Cynulliad Cymru i gyfathrebu â gweithwyr iechyd proffesiynol a'r cyhoedd.

Mae Cynllun Wrth Gefn y DU ar gyfer Ffliw Pandemig ar gael yn www.dh.gov.uk/pandemicflu.