Skip to content

Diwigio'r Gwasanaeth Deintyddol Yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Cyhoeddodd y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol gynigion y llynedd ar gyfer contract newydd a fyddai'n paratoi'r ffordd ar gyfer diwygio gwasanaethau deintyddol yng Nghymru ac y byddem yn dilyn yr un amserlen â Lloegr ar gyfer rhoi'r contract newydd ar waith. Y bwriad oedd cyflwyno'r contract newydd o Hydref 2005 i ganiatáu digon o amser i'r proffesiwn deintyddol a chomisiynwyr lleol baratoi ar gyfer y newidiadau.

Ym mis Ionawr 2005, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd, y Gwir Anrh. John Reid AS, fod angen mwy o amser i sicrhau bod y system gyfan yn cael ei diwygio ac felly penderfynwyd y byddai'r contract newydd yn cael ei weithredu'n llawn yn Lloegr yn awr erbyn Ebrill 2006.

Rwyf wedi ystyried datganiad Dr Reid a'r achos dros ohirio'r cynllun yng Nghymru hefyd. Yn arbennig, roedd adroddiad y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar ddiwygio gwasanaethau deintyddol yn Lloegr yn cydnabod bod rheswm cryf dros ddiwygio deintyddiaeth y GIG ond roedd yn mynegi pryder ynghylch y ffaith y dylai comisiynwyr lleol gael amser i feithrin y sgiliau a'r adnoddau angenrheidiol cyn bod y gwaith o gomisiynu deintyddiaeth y GIG yn cael ei ddirprwyo'n llwyr iddynt. Rwyf hefyd yn ymwybodol bod angen i'r proffesiwn fod yn hollol barod am y newidiadau. Yng Nghymru rydym wedi sefydlu grwp prosiect i oruchwylio'r gwaith o weithredu'r trefniadau contract newydd ac i ddarparu ffynhonnell o brofiad ac arbenigedd ymarferol i lywio'r gwaith.  

Yng ngoleuni'r datblygiadau hyn, mae Llywodraeth y Cynulliad hefyd wedi penderfynu gohirio gweithredu'r contract newydd. Bydd y trefniadau contract newydd yn awr yn cael eu rhoi ar waith erbyn Ebrill 2006.  

Rwyf hefyd wedi bod yn ystyried cyflwyno cynlluniau peilot ar gyfer Gwasanaeth Deintyddol Personol (PDS) yng Nghymru. Mae PDS wedi'i seilio ar drefniadau contract deintyddol newydd ac yn amodol ar gytundeb lefel gwasanaeth rhwng y deintyddion hynny a Byrddau Iechyd Lleol sydd am symud yn gynt tuag at y trefniadau newydd. Mae PDS yn rhoi cyfle i ddeintyddion gael gwared ar y pwysau gwaith diddiwedd yn awr ac i wella gwasanaethau drwy drefniadau contractio lleol, gan fabwysiadu dull sy'n canolbwyntio mwy ar ddulliau ataliol o ran iechyd y geg a chael eu talu am ansawdd yn hytrach na nifer.  

Mae Llywodraeth y Cynulliad yn darparu £5m ar gyfer y flwyddyn ariannol hon i ariannu'r gwaith o gyflwyno PDS yng Nghymru. Bydd yr arian yn helpu i fwy o bobl gael triniaethau o dan y GIG yn ogystal a gwella ansawdd. Bydd Byrddau Iechyd Lleol a deintyddion yn gallu comisiynu gwasanaethau yn unol ag anghenion pobl leol ac yn gallu mynd i'r afael â'r broblem o ddiffyg gwasanaethau.