Skip to content

Protocol i Aelodau'r Cynulliad ar ddefnyddio'r Adeilad Newydd cyn ei drosglwyddo i Wasanaeth Seneddol y Cynulliad

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Sue Essex, y Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
Bydd Aelodau eisoes yn gwybod bod y gwaith ar y siambr drafod newydd ar fin dod i ben.  Byddant o bosibl felly'n awyddus i ymweld â'r adeilad newydd gyda'u gwesteion cyn y Cyfarfod Llawn cyntaf ar ôl y Flwyddyn Newydd.  

Mae'r Datganiad hwn felly yn gosod y protocol a'r canllawiau i Aelodau sydd am ymweld â'r adeilad newydd cyn ei drosglwyddo'n ffurfiol i'r APS ym mis Ionawr 2006.

Mae'r Llywodraeth yn sylweddoli bod diddordeb mawr yn nyluniad, golwg a natur gynaliadwy'r adeilad a bod awydd naturiol ymhlith yr Aelodau i fynd â grwpiau o gwmpas yr adeilad cyn ei agor yn ffurfiol. Gan nad yw'r gwaith wedi'i gwblhau eto, nid yw'r adeilad ar agor i'r cyhoedd yn gyffredinol.  

Bydd rhaglen lawn o ymweliadau ar gyfer yr holl Aelodau a'u gwesteion yn cael ei chynnal o fis Ionawr ymlaen. Gwasanaeth Seneddol y Cynulliad fydd yn gyfrifol am drefnu'r ymweliadau hyn.

Yn y cyfamser, bydd yr Aelodau'n cael defnyddio'r adeilad o dan yr amgylchiadau canlynol:

• Yr Aelod fydd yn gyfrifol am drefnu'i (h)ymweliadau a bydd gofyn iddo/i fod yn bresennol gydol yr ymweliad.
 
• Bydd gofyn i aelod o Dîm Prosiect yr Adeilad Newydd fod yn bresennol gydol yr ymweliad.  Bydd yn gyfrifol am drefnu gyda'r prif gontractiwr ac am faterion Iechyd a Diogelwch. Tîm y Prosiect fydd yn tywys yr ymwelwyr.
 
• Grwpiau, unigolion neu fudiadau â diddordeb perthnasol yn unig fydd yn cael ymweld â'r adeilad a phwrpas yr ymweliad fydd hysbysu gwesteion yr Aelodau am ddyluniad yr adeilad ac agweddau ar ei gynaliadwyedd. Derbyniwyd ymweliadau cyn hyn gan grwpiau fel RIBA, cyrff proffesiynol eraill, y cyfryngau, gwleidyddion ac academyddion.

• Rhaid cynnal yr ymweliadau ar adegau pan na fyddant yn amharu ar y gwaith nag amserlen gorffen yr adeilad.

• Os bydd yn rhaid i'r contractiwr ysgwyddo costau ychwanegol oherwydd yr ymweliad, yr Aelod sy'n trefnu'r ymweliad fydd yn gorfod ysgwyddo'r costau hynny.

• Bydd pob ymweliad wedi'i gymeradwyo gennyf i ymlaen llaw.