Skip to content

Datganiadau'r Cabinet 2005

Fframwaith Datblygu Cynaliadwy Rhyngwladol Cymru

30/12/05
Rhodri Morgan,Y Brif Weinidog
 

Goblygiadau Cytundeb Cyllideb yr Undeb Ewropeaidd i Gronfeydd Strwythurol Cymru

22/12/05
Rhodri Morgan,y Brif Weinidog
 

Cyhoeddi Adroddiad Terfynol yr Athro Townsend Anghydraddoldebau mewn Iechyd: Y Dimensiwn Cymreig 2002-2005

21/12/05
Brian Gibbons, Minister for Health and Social Services
 

Gwasanaeth Newydd ar gyfer Therapi Ocsigen yn y Cartref

21/12/05
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig ar fesurau i reoli TB mewn gwartheg

15/12/05
Carwyn Jones AC, Y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad
 

Cryptosporidiosis yng Nghogledd Cymru

14/12/05
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Iechyd A Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Setliadau Refeniw a Chyflaf Terfynol Llywodraeth Leol 2006-07

08/12/05
Sue Essex, y Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Drafodaethau ar y Gyllideb Ewropeaidd - Goblygiadau i Gymru

07/12/05
Rhodri Morgan, Y Prif Weinidog
 

Yr Adroddiad Rhag-Gyllidebol

07/12/05
Sue Essex, Y Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Ymateb i’r tywydd gwael a gafwyd ar 25 Tachwedd 2005

05/12/05
Sue Essex, Y Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Cryptosporidiosis yng Ngogledd Cymru

02/12/05
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Effeithiau Cryptosporidiosis yng Nghyflenwad Dwr y Gogledd-Gorllewin

29/11/05
Brian Gibbons,y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Protocol i Aelodau'r Cynulliad ar ddefnyddio'r Adeilad Newydd cyn ei drosglwyddo i Wasanaeth Seneddol y Cynulliad

29/11/05
Sue Essex, y Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Diweddariad E. coli

29/11/05
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Y Mesur Gofal Plant

28/11/05
Jane Davidson, Y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Brechlyn Ffliw Tymhorol

25/11/05
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Cymru: Economi yn Ffynu

23/11/05
Andrew Davies, Y Gweinidog Dros Ddatblygu Economaidd a Jane Davidson Y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Gwmni Pacio Caws Dyffryn Aeron

22/11/05
Carwyn Jones, Y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad
 

Fynediad i Gwasanethau Prif Gofal

22/11/05
Brian Gibbons,Y Gweindog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Taliadau i Ffermwyr: y Cynllun Taliad Sengl - Taliad Cyntaf

15/11/05
Carwyn Jones, Gweinidog yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad
 

Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Adroddiad Pwyllgor yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad, ‘Bodloni’r Targedau Tirlenwi ac Ailgylchu’

15/11/05
Carwyn Jones, Y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad
 

E.coli yn Ne Cymru

15/11/05
Dr Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Proposed Changes to the Police Forces in Wales

15/11/05
Edwina Hart, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio
 

Cefnogaeth i'r diwydiant ffilm yng Nghymru

11/11/05
Andrew Davies, Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd a Thrafnidiaeth ac Alun Pugh, Gweinidog dros Ddiwylliant, yGymraeg a Chwareon
 

Grwpiau / Paneli Cynghori

10/11/05
Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru
 

Ymweliad â'r Ariannin - Hydref 2005

10/11/05
Rhodri Morgan,y Brif Weinidog
 

Gamau i Ffrwyno Goryfed

09/11/05
Edwina Hart , Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio
 

Ddyfodol y Ganolfan Ragoriaeth Awyrofod

09/11/05
Andrew Davies, Y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd a Thrafnidiaeth
 

Ymateb i'r Adroddiad o'r Ymchwiliad gan Bwyllgor yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad i Gyrraedd Targedau Tirlenwi ac Ailgylchu

08/11/05
Carwyn Jones, Gweinidog dros Amgylchedd
 

Setliadau Refeniw a Chyflaf Dros Dro Llywodraeth Leol 2006-07

01/11/05
Sue Essex, y Gweinidog Dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Enwebiadau ar gyfer Cynrychioli Cymru ar Bwyllgor Undeb Ewropeaidd y Rhanbarthau 2006-2010

24/10/05
Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru
 

Trafodaethau Rhwng Ymddiriedolaeth Ambiwlans Cymru ac Unsain ar Ddod a Threfniadau ar Alwad i Ben

20/10/05
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ffliw Pandemig

20/10/05
Dr Brian Gibbons, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Uno’r Cyrff Cyhoeddus a Noddir gan y Cynulliad â’r Llywodraeth

19/10/05
Rhodri Morgan , y Prif Weinidog
 

Gwiriadau'r Heddlu ar Weithwyr Cymorth Ysgolion

13/10/05
Jane Davidson, y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Iechyd Meddwl

12/10/05
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Y Newyddion Diweddaraf ar E.coli yn Ne Cymru

12/10/05
Brian Gibbons , Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Cynrychiolaeth Cymru ym Mrwsel

11/10/05
Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru
 

Y Daeargryn yn Kashmir

11/10/05
Rhodri Morgan, Y Prif Weinidog
 

Iechyd Meddwl

10/10/05
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwaqsanaethau Cymdeithasol
 

Gollyngiadau Carbon Yng Nghymru 2003

07/10/05
Carwyn Jones, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad
 

Fformiwla Barnett

06/10/05
Sue Essex, Y Gweinidog dros Cyllid , Llywodraeth Lleol a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Cyllideb Ddrafft

05/10/05
Sue Essex, y Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Achosion o E.coli yn Ne Cymru - y Newyddion Diweddaraf

04/10/05
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Gwasanaethau’r Heddlu yn Lloegr a Chymru

28/09/05
Edwina Hart, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio
 

E.coli yn Ne Cymru

27/09/05
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasaenthaethau Cymdeithasol
 

Colli Swyddi yn Walkers Foods, Fforest-Fach, Abertwae

21/09/05
Andrew Davies, Y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd a Thrafnidiaeth
 

Codi Safonau a Mynd i'r Afael â Llwyth Gwaith - Datganiad y Gweinidog ar Weithredu yng Nghymru

20/09/05
Jane Davidson,Y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Y Strategaeth Leoli: Swyddfa Aberwystwyth

17/08/05
Sue Essex, Y Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig ar yr Adolygiad o'r Modd y mae Gwasanaethau Cyhoeddus yn cael eu Darparu yng Nghymru

14/07/05
Rhodri Morgan, Y Prif Weinidog
 

Sefydlu Grw^p Cynllunio Etholiadau

13/07/05
Sue Essex , Y Gweinidog dros Gyllid,lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Y Cynllun Gweithredu Busnes a'r Amgylchedd ar gyfer Cymru – Ail Adroddiad Blynyddol 2005–2006

13/07/05
Andrew Davies, Y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd a Thrafnidiaeth
 

Y Diweddaraf am y Diwigiadau i Wasanaeth Deintyddol y GIG a Chynygion ar Gyfer System Ffioedd Newydd i Gleifion Yng Nghymru

07/07/05
Brian Gibbons, y Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig mewn ymateb i adroddiad y Pwyllgor Ad Hoc ar Ysmygu Mewn Mannau Cyhoeddus.

05/07/05
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Deddf Drwyddedu 2003 - ffurflenni cais dwyieithog

01/07/05
Sue Essex , y Gweinidog dros Gyllid,Llywodraeth Leol a gwasanaethau cyhoeddus
 

Ymchwiliad Clywch

30/06/05
Jane Davidson, Y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad ar Sony

29/06/05
Andrew Davies, Y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd a Thrafnidiaeth
 

Ymateb Ysgrifenedig gan Llywodraeth y Cynulliad i Adroddiad y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus ar ei "Ymchwiliad i'r Drefn o Reoleiddio ac Arolygu Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru”

28/06/05
Sue Essex, Y Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Datganiad ar Ganolfan Mileniwm Cymru

28/06/05
Alun Pugh,Y Gweinidog dros Ddiwylliant, yr Iaith Gymraeg a Chwaraeon
 

Datganiad ar Gyfarfod Diweddar y Cyngor Ewropeaidd

22/06/05
Rhodri Morgan, Y Prif Weinidog
 

Datganiad ar Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Adroddiad y Pwyllgor Addysg a Dysgu Gydol Oes ar Gludiant Ysgol

22/06/05
Jane Davidson, Y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad ar y Papur Gwyn, ‘Trefn Lywodraethu Well i Gymru’

15/06/05
Rhodri Morgan,Y Prif Weinidog
 

Ymateb i adolygiad polisi’r Pwyllgor Addysg a Dysgu Gydol Oes o Gludiant Ysgol

14/06/05
Jane Davidson, y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Cynulliad Cymru i Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon ar gyfraniad y Celfyddydau a Chwaraeon at Adfywio Cymunedol

14/06/05
Alun Pugh, Y Gweinidog dros Ddiwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon
 

‘Greu’r Cysylltiadau’ Cynllun Gweithredu

14/06/05
Sue Essex, Y Gweinidog Cyllid
 

Ymateb Ysgrifenedig Llywodraeth Cynulliad Cymru i Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon ar "Y Celfyddydau, Chwaraeon ac Adfywio Cymunedol"

08/06/05
Alun Pugh, y Gweinidog dros Ddiwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon
 

Cyfarfod o’r Cyngor Prydeinig – Gwyddelig, Ynys Manaw, 19-20 Mai 2005

07/06/05
Rhodri Morgan,Y Prif Weinidog
 

Datganiad ar Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Adroddiad y Pwyllgor Datblygu Economaidd a Thrafnidiaeth ar Anweithgarwch Economaidd

26/05/05
Andrew Davies, Y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd a Thrafnidiaeth (Andrew Davies)
 

Cynllun Oes

19/05/05
Saesneg yn unig
 

Datganiad Ysgrifenedig mewn ymateb i Adroddiad y Pwyllgor Datblygu Economaidd a Thrafnidiaeth, "Anweithgarwch Economaidd yng Nghymru" (Ebrill 2005)

18/05/05
Andrew Davies, y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd a Thrafnidiaeth
 

Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Adolygiad o’r Rhyng-gysylltiad rhwng Iechyd a Gofal Cymdeithasol

10/05/05
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad ysgrifenedig mewn ymateb i Adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch yr adolygiad a wnaed o'r Rhyng-gysylltiad rhwng Iechyd a Gofal Cymdeithasol

04/05/05
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ymweliad Y Prif Weinidog â Fiet-Nam – 4-6 Ebrill 2005

28/04/05
Rhodri Morgan, Y Prif Weinidog
 

Datganiad ar Iechyd

27/04/05
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Iechyd a GwasanaethauCymdeithasol
 

Diwigio'r Gwasanaeth Deintyddol Yng Nghymru

26/04/05
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Yr Amgylchedd Hanesyddol

26/04/05
Alun Pugh , Y Gweinidog dros Ddiwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon
 

Ddeddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005

20/04/05
Sue Essex, Y Gweinidog Cyllid
 

Effaith Cau MG Rover ar y Gadwyn Gyflenwi yng Nghymru

19/04/05
Andrew Davies, Y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd a Thrafnidiaeth
 

Grant Rheoli Gwastraff yn Gynaliadwy 2005-06 TAN 2007-08

12/04/05
Carwyn Jones, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad
 

MG Rover

12/04/05
Andrew Davies, Y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd a Thrafnidiaeth
 

Y Cynllun Stoc Trig Cenedlaethol

08/04/05
Carwyn Jones, Y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad
 

Gwariant 2003-2004

23/03/05
Sue Essex AC, Y Gweinidog Cyllid, Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Gofal Cartref am Ddim ar gyfer Pobl Anabl

21/03/05
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanethau Cymdeithasol
 

Targedau Amseroedd Aros y Gwasanaeth Iechyd a Buddsoddiad Cyfalaf

17/03/05
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Rhaglen Buddsoddi Cyfalaf ym Maes Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

16/03/05
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru ar Adroddiad y Comisiynydd Plant

09/03/05
Jane Davidson , Y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Buddsoddi £50m yng Ngherbydau Trenau'r Cymoedd

03/03/05
Andrew Davies, Y Gweinidog dros Ddablygu Economaidd a Thrafnidiaeth
 

Adroddiad Terfynol y Gweithgor Gofal Plant: Y Cychwyn Gorau -Gofal plant ar gyfer plant, rhieni a chymunedau

03/03/05
Jane Davidson AC, y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Deddf Mabwysiadau a Phlant 2002

02/03/05
Brian Gibbons, y Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Gweithredu Darpariaethau Mynediad Newydd o dan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000

01/03/05
Carwyn Jones, Y Gweinidog dros yr Amgylchedd,Cynllunio a Chefn Gwlad
 

Cyllidebau Awdurdodau Unedol ac Awdurdodau'r Heddlu 2005-2006

24/02/05
Sue Essex, Y Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Y Strategaeth Leoli

23/02/05
Sue Essex, Y Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Y Strategaeth ar gyfer Pobl Hyn

23/02/05
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i’r Adolygiad o Lofruddiaeth gan Paul Khan

08/02/05
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Cyllidebau Awdurdodau Heddlu ac Unedol 2005-2006

03/02/05
Sue Essex, y Gweinidog Cyllid, Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Heintiau sy'n gysylltiedig â gofal iechyd

02/02/05
Brian Gibbons,Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Adroddiad y Pwyllgor Addysg a Dysgu Gydol Oes ar Anghenion Addysgol Arbennig

01/02/05
Jane Davidson , Y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Weithredu Adroddiad Bichard

27/01/05
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ymateb i adolygiad polisi'r Pwyllgor Addysg a Dysgu Gydol Oes ar Anghenion Addysgol Arbennig “Adnabod ac Ymyrryd yn Gynnar”

25/01/05
Jane Davidson, y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Cyfrifoldebau'r Cabinet am Blant

24/01/05
Rhodri Morgan, Y Prif Weinidog
 

Colli Swyddi yn SONY

20/01/05
Andrew Davies, Y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd a Thrafnidiaeth
 

Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Adroddiad y Pwyllgor Cyfle Cyfartal ar Brif Ffrydio Cydraddoldeb yng ngwaith Cynulliad Cenedlaethol Cymru

18/01/05
Jane Hutt, Y Trefnydd
 

Adroddiad y Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol ar adwaith niweidiol i'r brechlyn BCG yn Aberystwyth

18/01/05
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Penodi Dirprwy Weinidogion

14/01/05
Rhodri Morgan, Y Prif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig mewn ymateb i Adroddiad y Pwyllgor Cyfle Cyfartal ar Brif Ffrydio Cydraddoldeb yng Ngwaith y Cynulliad Cenedlaethol.

12/01/05
Jane Hutt, Y Trefnydd
 

Llifogydd yng Ngogledd Cymru

11/01/05
Carwyn Jones, Y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad
 

Y Tswnami

11/01/05
Rhodri Morgan, Y Prif Weinidog
 

Hysbysu’r Cynulliad am Newidiadau i’r Cabinet

11/01/05
Rhodri Morgan, Y Prif Weinidog
 

Y Cynllun Gweithredu Sgiliau a Chyflogaeth

11/01/05
Jane Davidson, Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes