Skip to content

Ysgrifenedig - Gwasanaeth Y First Great Western i Orllewin Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Andrew Davies, Gweinidiog Dros Fenter, Arloesi A Rhwydweithiau
 
Bydd amserlen newydd y First Great Western (FGW) yn cael ei rhoi ar waith o fis Rhagfyr 2006. Yr Adran Drafnidiaeth sy'n gyfrifol am fasnachfraint FGW, ac mae wedi cytuno i amserlen newydd, a fyddai'n gweld y tren 15:15 rhwng Paddington ac Abertawe yn dod i ben yng Nghaerdydd. Ar hyn o bryd mae'n mynd mor belled ag Abertawe, gan adael Caerdydd am 17.18. Hwy yw unig wasanaeth gan FGW i Orllewin Cymru yr effeithir arno gan y newidiadau i'r amserlen ym mis Rhagfyr.

Dro ar ôl tro rwyf wedi egluro i FGW nad yw ei fwriad i amharu ar gannoedd o deithwyr sy'n teithio ar wasanaeth oriau brig i Abertawe yn dderbyniol.

Yn ogystal â gwasanaeth 17:18, mae newidiadau pellach gan FGW a fydd yn effeithio'n andwyol ar wasanaethau i deithwyr Cymru. Mae'r gwasanaethau oriau brig yn y bore a fin nos rhwng Cyffordd Twnel Hafren a Temple Meads, Bryste yn cael eu hanneru, er gwaethaf y nifer uchel o gymudwyr sy'n eu defnyddio. Bydd y gwasanaeth bob hanner awr rhwng 6 am ac 8 am i Fryste a rhwng 4 pm a 6 pm i Gaerdydd yn newid i fod yn wasanaeth bob awr. Rwy'n pryderu am y diffyg lle i deithwyr ac ansawdd cyffredinol y gwasanaeth a ddarperir ar y daith hon.

Hefyd mae FGW yn bwriadu cael gwared ar y cerbyd bwffe ar rai o'i drenau rhwng De Cymru a Paddington. Diben y newid hwn yw lleihau'r pwysau ar y tren fel y gall gyflymu'n gynt. Bydd hyn yn caniatáu mwy o hyblygrwydd i'r cwmni o ran cyrraedd ei dargedau perfformiad ac ar yr un pryd gall y cwmni osgoi cael ei gosbi am redeg yn hwyr. Bydd teithwyr ar y trenau hynny heb gerbyd bwffe yn cael gwasanaeth troli. Unwaith eto rwyf wedi gwrthwynebu'r newid hwn gan y bydd yn gostwng safon y gwasanaeth i deithwyr ac yn annog pobl i beidio â theithio pellter hir rhwng Cymru a Lloegr.

Rwyf wedi ysgrifennu at yr Adran Drafnidiaeth ac at FGW yn datgan fy ngwrthwynebiad cryf i'r newidiadau arfaethedig. Hefyd rwyf wedi cyfarfod â Rheolwyr Gyfarwyddwyr FTW a First Group i gyfleu fy mhryderon yn bersonol am y mater hwn.

Yn ogystal â hyn, codais y pwnc hwn mewn cyfarfod fis diwethaf gyda Douglas Alexander, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth.

Byddaf yn cyfarfod ag uwch reolwyr FGW eto o fewn yr ychydig wythnosau nesaf ac unwaith eto byddaf yn cyflwyno achos cryf gyda'r cwmni dros wyrdroi ei newidiadau arfaethedig i'r amserlen.

Gobeithio bod pob Aelod yn cefnogi'r camau a gymerais hyd yma, a byddwn yn cymell fy nghydweithwyr i ysgrifennu at FGW ag i godi'r mater hwn gyda'r cwmni.