Skip to content

Corwynt Bach Ym Mhentref Bow Street, Ceredigion

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Sue Essex, Y Gweinidog Dros Gyllid, Llywodraeth Leol A Gwasanaethau Cyhoeddus
Yn gynnar iawn ar 28 Tachwedd 2006, gwelodd cymuned Bow Street, ger Aberystwyth wyntoedd cryfion dros ben. Mae’r nodyn hwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Y peth cyntaf y dylwn i ei ddweud yw, diolch i’r drefn, na chafodd neb eu hanafu na’u lladd o ganlyniad i’r digwyddiad.

O ran y difrod a welwyd, rwy’n nodi’r wybodaeth ddiweddaraf isod sy’n dangos, er bod y digwyddiad wedi bod yn ofnadwy i’r bobl yn yr ardaI, nad oedd effaith y corwynt yn sylweddol nac yn debygol o barhau am amser hir, er iddo gael effaith ddifrifol ar ambell adeilad a seilwaith. Bu’n rhaid amharu ychydig ar wasanaethau rheilffordd a thraffig ffordd rhwng Aberystwyth a Machynlleth, ond llwyddwyd i adfer y cysylltiadau hyn yn weddol gyflym ar ôl y digwyddiad.

Yr wyf wedi ystyried cynnig Cymorth Ariannol Argyfwng i’r Awdurdodau Lleol sy’n gysylltiedig â’r digwyddiad o dan Gynllun Bellwin. Byddai modd ystyried y costau refeniw i awdurdodau lleol o dan ganllawiau Bellwin; serch hynny, yn dilyn asesiad cychwynnol cred swyddogion bod y digwyddiad wedi’i gyfyngu i’r gymuned hon yn unig ac o ganlyniad nid yw’n ddigon sylweddol ar gyfer cynllun o’r fath. Serch hynny, gall yr awdurdodau lleol o dan sylw wneud ymholiadau os nad yw’r asesiad cychwynnol yn gywir.

Wrth gwrs bydd costau yn gysylltiedig â thrwsio eiddo ond bydd y rhan fwyaf o’r rhain yn cael eu talu drwy geisiadau i’r cwmnïau yswiriant.

Mae peiriannydd strwythurol a gyflogwyd gan yr Awdurdod Lleol wedi adrodd yn ôl bod yr adeiladau a archwiliwyd yn gadarn. Nid oes unrhyw reswm i gredu y gwnaed unrhyw niwed strwythurol parhaol i’r adeiladau hyn.

Mae Cydgysylltydd Cymru Gydnerth y Cynulliad wedi bod yn cysylltu’n rheolaidd â Chyngor Dosbarth Ceredigion a Heddlu Dyfed-Powys o ran y gwaith sydd i’w wneud yn lleol. Fe’i sicrhawyd eu bod yn mynd i’r afael â’r holl achosion o ddifrod.


Y difrod:

Mae 20 i 25 o dai wedi cofnodi difrod o ryw fath. Yr oedd yr achosion gwaethaf wedi colli eu simneiau, eraill wedi colli llechi neu ddarnau o’r to.

Yr oedd un ganolfan i adeiladwyr wedi colli dalenni gwrymiog ond bellach maent wedi dod o hyd iddynt ac wedi’u diogelu.

Gwnaeth cryn dipyn o ddifrod i ardal chwarae’r plant. Chwythwyd carafán o ben i’w waered a difrodwyd ceir gan ddeunydd yn chwythu o doeau a/neu gan goed, wrth i rai ohonynt gael eu tynnu o’r ddaear yn llwyr.

Un pryder mawr oedd y cartref i’r henoed yn yr ardal ond cadarnhawyd nad oedd y cartref wedi dioddef unrhyw ddifrod a chysgodd y trigolion drwy’r cyfan.

Dyna’r wybodaeth ddiweddaraf. Pe bai unrhyw fater mawr yn codi mewn perthynas â’r sefyllfa, byddaf wrth gwrs yn cysylltu â chi ar unwaith.