Skip to content

Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i`r Adolygiad o Bapurau Newydd Saesneg yng Nghymru gan y Pwyllgor dros Ddiwylliant, yr Iaith Gymraeg a Chwaraeon

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Alun Pugh, Y Gweinidog dros Ddiwylliant, yr Iaith Gymraeg a Chwaraeon
Nodir ymatebion i argymhellion yr Adroddiad isod. Mae’r argymhellion yn dilyn y penawdau a’r rhifau a ddefnyddiwyd yn yr Adroddiad.

Ystyriaeth o’r Materion

Mae’r Pwyllgor yn argymell:

1. Bod Gweinidog dros Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau y Cynulliad yn adolygu’r cyrsiau hyfforddi newyddiadurwyr a ddarperir gan golegau addysg bellach ac uwch gan ddefnyddio arian cyhoeddus.


1. Derbyn.  Bydd hyn yn cael ei ystyried yng nghyd-destun Asesiad Blynyddol Dysgu a Sgiliau a gynhelir gan Yr Adran Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau.

2. Goblygiadau Ariannol: Dim. Bydd yr asesiad yn cael ei ymgymryd o fewn yr adnoddau presennol.

Mae’r Pwyllgor yn argymell:

2. Bod Llywodraeth y Cynulliad yn adolygu ei strategaeth hysbysebu mewn papurau newydd ar gyfer hysbysebion swyddi i sicrhau eu bod yn cael eu cyhoeddi mewn papurau newydd ledled Cymru.


3. Derbyn. Bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gweithredu system recriwtio ar-lein yn Hydref 2006 ac yn symud tuag at roi arwyddbyst at hysbysebion o bapurau Cymreig i wefan recriwtio Llywodraeth Cynulliad Cymru.  Nid yw yn bosibl i hysbysebu’r manylion llawn o bob penodiad yn y ddwy iaith ym mhob papur newydd a chyfnodolyn yng Nghymru.  Ni fyddai hyn ychwaith yn sicrhau ein bod yn cyrraedd pawb.  Mae’r cyhoedd yn iawn i edrych tuag at Llywodraeth Cynulliad Cymru i sicrhau gwerth am arian.  Mae’r system recriwtio ar-lein yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd.  Fel rhan o’r broses, bydd y tîm gweithredu yn adolygu’r broses hysbysebu gan gynnwys y ffyrdd gorau o sicrhau eu bod yn cael eu rhoi mewn papurau newydd ar draws Cymru gyfan.

4. Goblygiadau ariannol: Dim.  Bydd rhoi arwyddbyst at hysbysebion yn lleihau costau gan na fydd angen hysbysebion llawn.