Skip to content

Amgueddfa Cymru: Gwarant Y Goron O Ran Y Gronfa Ddiogelu Pensiynau

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Alun Pugh, Y Gweinidog Dros Ddiwylliant, Y Gymraeg A Chwaraeon

Diben y Datganiad hwn yw rhoi gwybod i'r Cynulliad Cenedlaethol, yn unol â Rheol Sefydlog 21, am rwymedigaeth wrth gefn yr wyf yn bwriadu ei hawdurdodi, o dan Reoliadau’r Gronfa Ddiogelu Pensiynau (Rheolau Mynediad) 2005, drwy roi Gwarant y Goron i Amgueddfa Cymru. Mae'r Datganiad yn nodi'r wybodaeth sy'n rhaid ei rhoi am y rhwymedigaeth wrth gefn arfaethedig yn ôl Rheol Sefydlog 21.21.

Mae Amgueddfa Cymru yn gorff annibynnol a sefydlwyd drwy Siarter Brenhinol. Mae hefyd yn elusen gofrestredig sy'n derbyn ei phrif gyllid drwy gymorth grant gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, fel Corff Cyhoeddus a Noddir gan y Cynulliad. Mae Cynllun Pensiwn Amgueddfa Cymru yn gynllun a gaiff ei gyllido, a chaiff ei gynnal gan yr Amgueddfa ar y cyd ag Ymddiriedolwyr y Cynllun Pensiwn. Mae cyfuniad o ffactorau, yn enwedig perfformiad y Farchnad Stoc a'r cynnydd mewn disgwyliad oes, wedi golygu bod gan y Cynllun ar hyn o bryd ddiffyg mewn cyllid (hy rhwymedigaethau dros asedau) gwerth tua £24 miliwn.

Mae'r Amgueddfa eisoes yn cymryd camau synhwyrol i fynd i'r afael â'r sefyllfa, ond mae'r Ymddiriedolwyr yn gofyn am "warant y Goron" gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru o dan Reoliad 2.d o Reoliadau'r Gronfa Ddiogelu Pensiynau (Rheolau Mynediad) 2005.

Sefydlwyd y Gronfa Ddiogelu Pensiynau o dan Ddeddf Pensiynau 2004 i dalu iawndal i aelodau cynlluniau pensiwn cymwys sydd â buddion wedi'u diffinio, pan fo'r cyflogwr yn rhan o fethdaliad cymwys. Mae'r Gronfa Ddiogelu Pensiynau yn berthnasol i rai cynlluniau pensiwn galwedigaethol cymwys sydd â buddion wedi'u diffinio, er bod cynlluniau sy'n bodloni rhai meini prawf penodol wedi'u heithrio o'r Gronfa. Nid yw'r rhestr ganlynol yn hollgynhwysfawr, ond yn gyffredinol dyma'r cynlluniau pensiwn sydd wedi'u heithrio:

  • cynlluniau cyhoeddus nad ydynt yn cael eu cyllido (hy y gwasanaeth sifil
  • cynlluniau'r sector cyhoeddus sy'n darparu pensiynau i weithwyr llywodraeth leol
  • cynlluniau y mae Gweinidog y Goron wedi rhoi gwarant ar eu cyfer.

Mae'r rhan fwyaf o gynlluniau pensiwn yr CCNCau wedi'u seilio ar gynlluniau pensiwn llywodraeth leol, y GIG a'r gwasanaeth sifil, sydd oll wedi'u heithrio o'r rheoliadau.

Byddai'r gwarant yn:

  • galluogi Ymddiriedolwyr y Cynllun Pensiwn i ystyried sut i fynd i'r afael â'r diffyg yn y Cynllun dros dymor hwy
  • diogelu rhwymedigaethau'r Cynllun petai "methdaliad cymwys" yn digwydd rhywbryd yn y dyfodol, er ei bod yn anodd iawn dychmygu hyn yn digwydd
  • eithrio Cynllun Pensiwn Amgueddfa Cymru o lefi'r Gronfa Ddiogelu Pensiynau, a fyddai'r arwain at arbed tua £170,000 y flwyddyn.

Nid fyddai unrhyw oblygiadau cyllido yn deillio'n syth o ddarparu'r gwarant hwn, heblaw am y ffaith na fyddai'n rhaid i'r Amgueddfa dalu Lefi'r Gronfa Ddiogelu Pensiynau. Byddai'r gwarant hwn yn rwymedigaeth wrth gefn a allai fod yn werth mwy na £100,000 ac felly mae'n drafodiad hysbysadwy o dan Reol Sefydlog 21.16. Dim ond petai'r Amgueddfa yn destun methdaliad y byddai'r rhwymedigaeth wrth gefn yn aeddfedu.

Os, yn ystod y cyfnod o 10 diwrnod sy'n cychwyn gyda'r dyddiad y gosodwyd y datganiad hwn gerbron y Cynulliad, bod o leiaf 10 Aelod yn cyflwyno hysbysiad yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidog y Cynulliad ofyn i’r Cynulliad gymeradwyo’r Trafodiad Hysbysadwy, bydd y Gweinidog yn cyflwyno cynnig yn gofyn i'r Cynulliad gymeradwyo'r Trafodiad Hysbysadwy ac ni fydd yn awdurdodi'r Trafodiad hwnnw nes bod y gymeradwyaeth honno wedi'i rhoi.