Skip to content

Ysgrifenedig - Gynlluniau Lleihau Risg y Gwasanaethau Tân ac Achub

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Edwina Hart, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio
Gan fod Aelod o'r Cynulliad wedi mynegi diddordeb yn y mater hwn, teimlais mai da o beth fyddai rhoi datganiad ar y sefyllfa ddiweddaraf.

Mae Fframwaith Cenedlaethol Tân ac Achub Cymru yn ymrwymo Llywodraeth Cynulliad Cymru i gyflwyno canllawiau ar baratoi cynlluniau lleihau risg yn ystod 2006 i'w rhoi ar waith yn 2007-08.

Cyhoeddwyd Canllawiau gan Lywodraeth y Cynulliad ar 21 Mawrth 2006 ar gyfer Awdurdodau Tân ac Achub (FRA) ar baratoi Cynlluniau Lleihau Risg (RRP). Mae'r canllawiau'n rhoi cyfeiriad strategol i Awdurdodau allu mynd ati i leihau risgiau corfforaethol a chymunedol heb aberthu'r pwyslais cynyddol ar atal risg. Mae Awdurdodau Tân ac Achub yn cael eu hargymell i integreiddio'u gwasanaethau â'r agenda cyfiawnder cymdeithasol ehangach tra'n neilltuo'u hadnoddau yn ôl maint y risg.

Mae'r canllawiau'n dweud hefyd y dylai'r Cynlluniau Lleihau Risg fod yn seiliedig ar dystiolaeth gadarn a bod yn destun ymgynghori llawn â'r cyhoedd ac â rhanddeiliaid. Rhaid i'r Awdurdodau gymryd yr ymatebion i'r ymgynghoriadau i ystyriaeth wrth ddatblygu a chytuno ar y cynllun terfynol.

Cynhaliodd Awdurdod Tân ac Achub De Cymru ei ymgynghoriad rhwng Mehefin ac Awst 2006. Cyfarfu'r Awdurdod wedi hynny ar 9 Hydref a chytuno ar Gynllun drafft gyda rhai gwelliannau o ganlyniad i'r ymgynghoriad. Ymhlith y gwelliannau i'r cynllun terfynol oedd sicrhau bod o leiaf dwy injan dân yn ardal Cefn Fforest a Bargoed bob amser. Penderfynwyd peidio â symud injan dân o Ganol Caerdydd i Drelái gan na welwyd manteision mawr o wneud hynny, a châi'r syniad o symud rhai swyddi gweithredol ei gloriannu ar ôl cynnal arolwg ym mis Ebrill 2007.

Cynhaliodd Awdurdod Gogledd Cymru ei ymgynghoriad yntau rhwng Mehefin a Medi 2006 a chyfarfu ar 23 Hydref i ystyried ei gynllun.  Cafodd ei dderbyn yn ei gyfanrwydd heb unrhyw welliannau.

Cyhoeddodd Awdurdod y Canolbarth a'r Gorllewin ei ymgynghoriad rhwng Gorffennaf a Medi 2006 ac ar ôl arolwg o'r ymatebion, derbyniwyd y cynllun yn ei gyfanrwydd heb welliannau yng nghyfarfod yr Awdurdod ar 31 Hydref 2006.

Rwyf wedi ysgrifennu at Gadeirydd Awdurdod y Canolbarth a'r Gorllewin i esbonio fy mhryderon ynghylch goblygiadau tymor hir rhai o gynigion yr Awdurdod, o gofio'r datblygiad diwydiannol sy'n digwydd yn y Gorllewin, yn arbennig yn LNG. Codwyd y pwynt hefyd gan nifer o aelodau'r cyhoedd fel gofid byw iawn i gymunedau'r Canolbarth a'r Gorllewin.

Rwyf wedi gofyn hefyd i bob Awdurdod roi ystyriaeth ofalus i'r strategaethau gweithredu a chyfryngau y byddant yn eu mabwysiadu i gyd-fynd â'u Cynlluniau er mwyn iddynt allu dangos eu bod wedi rhoi ystyriaeth lawn i bryderon pobl eu cymunedau.

Wrth wneud hynny, rwyf wedi ystyried yr angen i gadw'r ddysgl yn wastad rhwng yr angen i graffu ar benderfyniadau er sicrhau uniondeb ar y naill law ac ar y llall, rhyddid Awdurdodau fel cyrff hunanymreolus gyda chyfrifoldeb statudol i gynnal gwasanaethau tân ac achub yn eu hardal. Rwy'n disgwyl y bydd pob penderfyniad gan bob corff statudol yn seiliedig ar dystiolaeth gadarn ac wedi bod yn destun ymgynghori â chymunedau lleol a grwpiau buddiant eraill. Mater i'r Awdurdod ei hun yw materion gweithredol.