Skip to content

Cyfraniadau'r Awdurdod Lleol at Gyfrifon Cronfa Ymddiriedolaeth Plant y Plant sy'n Derbyn Gofal

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Jane Hutt, y Gweinidog Busnes
Ar 20 Medi 2005, bu’r Cynulliad yn ystyried adroddiad ddichonoldeb gan gymeradwyo cynnig i gyflwyno cynllun grant arbennig i annog awdurdodau lleol i wneud cyfraniadau blynyddol i gyfrifon Cronfa Ymddiriedolaeth Plant (CTF) y plant sy'n derbyn gofal ganddynt. Cytunodd y Cynulliad hefyd y dylem ymgynghori ymhellach ar y meini prawf ar gyfer y plant a fyddai'n gymwys.

Es ati i adrodd ar ganlyniad yr ymgynghoriad ac ar fanylion y cynllun terfynol a gaiff ei weithredu yn 2006. Mae'r ymgynghoriad yn dod i ben ar 15 Ebrill 2006.  Yn ddiweddarach y gwanwyn hwn, byddaf yn adrodd yn ôl i'r Cynulliad, gyda manylion y cynllun terfynol a gaiff ei weithredu o fis Medi eleni.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn dilyn ymgynghoriad blaenorol a gynhaliwyd ym mis Awst 2005. Mae copïau o'r ddau ymgynghoriad a'r canllawiau ar CTF a gyhoeddwyd gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi ar gael ar wefan Rhoi Plant yn Gyntaf y Cynulliad. –@www.plantyngyntaf.cymru.gov.uk.

Yn ogystal, mewn ymateb i nifer o Gwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad am y grant CTF a gyflwynwyd i'w hateb ar 14 Mawrth 2006, mae manylion y cynllun, gan gynnwys nifer y plant sy'n debygol o fod yn gymwys, ar gael ar wefan y Cynulliad.