Skip to content

Welsh Baccalaureate 14-19 Pilot at Foundation and Intermediate Levels

Related Links

Tell us if you want any of the documents on this page in an alternative format.
Jane Davidson, Minister for Education, Lifelong Learning & Skills

Mae cynnydd da yn cael ei wneud tuag at gam nesaf peilot Cymhwyster Bagloriaeth Cymru.  Mae’r canolfannau wedi eu dewis gan Gyd-bwyllgor Addysg Cymru (CBAC) i beilota’r Bac Cymreig  ar lefelau Sylfaen a Chanolradd yn addysg 14-19 o fis Medi 2006 ymlaen.

Mae gan y peilot ôl 16, erbyn hyn, 31 o ysgolion a cholegau trwy Gymru yn cyflwyno’r Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ar lefelau Canolradd ac Uwch.  Bydd gwerthusiad allanol yn adrodd ar y peilot ôl 16 cyn hir a byddaf yn seilio penderfyniadau ynglŷn â chychwyn y cymhwyster yn narpariaeth ôl 16 ar y dystiolaeth o’r adroddiad hwnnw.

Rwy’n falch ein bod ni nawr yn gallu symud ymlaen i gam nesa’r peilot gan gyflwyno model lefel Sylfaen o fis Medi 2006.  Bydd y Bac Cymreig Sylfaen yn cael ei beilota yn narpariaeth 14-19, ochr yn ochr â’r model Canolradd.  Mae hyn yn cyflawni ein hymrwymiad i Gymru: Gwlad Well ac yn mynd ymhellach gan ddod â darpariaeth yng Nghyfnod Allweddol 4 i mewn i’r prosiect peilot.  Mae hyn yn cynyddu’r aliniad sylweddol sydd eisoes yn bodoli rhwng y Cymhwyster Bagloriaeth Cymru a’r agenda 14-19 ehangach.

Mae CBAC wedi argymell 18 canolfan peilot i mi.  Mae’r rhain wedi eu tynnu o ganolfannau sydd eisoes yn peilota Bagloriaeth Cymru yn narpariaeth ôl 16, a chaiff 10 canolfan pellach eu hychwanegu ym mis Medi 2007.  Mae’n bleser gennyf gytuno argymhellion y CBAC.  Yr 18 canolfan peilot yw:

 • Ysgol Uwchradd Y Waun Ddyfal
 • Ysgol Tre-gib
 • Ysgol Preseli
 • Ysgol Gyfun Y Barri
 • Ysgol Bryn Elian
 • Ysgol Sirol Y Porth
 • Ysgol Cardinal Newman
 • Ysgol Sant Cyres
 • Ysgol Bryntirion
 • Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
 • Coleg Dewi Sant
 • Coleg Sir Benfro
 • Coleg Sir Gar
 • Coleg Glannau Dyfrdwy
 • Coleg Llandrillo
 • Coleg Menai
 • Coleg Gwent
 • Coleg Castell Nedd Port Talbot

Bydd CBAC yn gweithio’n agos gyda’r canolfannau hyn wrth baratoi ar gyfer y peilot ac yn ystod y cyfnod peilota.  Mae hwn yn ddatblygiad allweddol ac rwyf yn ddiolchgar iawn i’n partneriaid yn y CBAC ac i’r 18 canolfan peilot.