Skip to content

Yr Ymgynghoriad ar Raglenni Cydgyfeirio'r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd (ERDF a Chronfa Gymdeithasol Ewrop) ar gyfer Gorllewin Cymru a'r Cymoedd 2007–2013

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Rhodri Morgan,Y Prif Weinidog
Byddaf yn lansio’r ddogfen ymgynghori Llywodraeth Cynulliad Cymru ar y rhaglenni Cydgyfeirio ar gyfer Gorllewin Cymru a'r Cymoedd 2007–2013 yfory,  28 Gorffennaf 2006, ym Mharc Busnes Tredomen, Caerffili.  

Gyda chyhoeddi'r ddogfen ymgynghori hon, rydym yn dechrau ar broses o ymgynghori ffurfiol am 10 wythnos â rhanddeiliaid ledled Cymru, a bydd yn cau ar y 6 Rhagfyr 2006. Mae'r ymgynghoriad yn gwahodd sylwadau ar strategaeth a blaenoriaethau arfaethedig Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer adfywio economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol Gorllewin Cymru a'r Cymoedd dros y cyfnod 2007-2013 gyda chefnogaeth y Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd - Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) a Chronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF). Caiff ei gefnogi gan ddigwyddiadau ymgynghori rhanbarthol ac o fewn sectorau, a gynhelir yn ystod y cyfnod ymgynghori.  Bydd y sylwadau a gyflwynir yn ystod yr ymgynghoriad yn helpu i lywio cyfeiriad y cylch nesaf y rhaglenni Cydgyfeirio Ewropeaidd, gyda'r ariannu cymunedol yn werth €1.85 biliwn. Cyflwynir y Rhaglenni Cydgyfeirio Gweithredol gerbron y Comisiwn Ewropeaidd i'w cymeradwyo yn yr hydref.

Mae'r ddogfen ymgynghori’n seiliedig ar ddadansoddiad o anghenion ac uchelgeisiau'r Rhanbarth, ynghyd ag asesiad o raglenni'r Cronfeydd Strwythurol 222-2006.  Maent wedi’u datblygu yng nghyd-destun amcanion agendâu diwygio twf a swyddi Lisboa a Göteborg yn yr Undeb Ewropeaidd, a pholisïau cenedlaethol allweddol Llywodraeth Cynulliad Cymru, gan gynnwys Cymru: Gwlad Well, Cynllun Gofodol Cymru, Cymru: Economi yn Ffynnu, y Cynllun Gweithredu Sgiliau a Chyflogaeth, Strategaeth Amgylcheddol Cymru a Creu'r Cysylltiadau.

Mae'r ymgynghoriad yn adeiladu ar y trafodaethau eang a gynhaliwyd gydag ystod eang o bartneriaid a rhanddeiliaid yn ystod y misoedd diwethaf. Mae hefyd yn adeiladu ar ymgynghoriad yr Adran Masnach a Diwydiant ar ddrafft 'Fframwaith Cyfeirio Strategol Cenedlaethol y DU 2007–2013’ sy'n pennu'r blaenoriaethau bras ar gyfer gwario'r Cronfeydd Strwythurol yn y DU.

Gellir gweld e-gopïau o'r dogfennau y prynhawn yfory ar :

www.wefo.wales.gov.uk.