Skip to content

Datganiadau'r Cabinet 2006

Ysgrifenedig - Cychwyn Deddf Galluedd Meddyliol 2005

21/12/06
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig-Cynigion Llywodraeth y DU ar gyfer dyfodol y Rhwydwaith Swyddfeydd Post [datganiad y DTI 14 Rhagfyr]

15/12/06
Edwina Hart, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio
 

Ysgrifenedig - Cynllunio ar gyfer Newid Hinsawdd

14/12/06
Carwyn Jones AC, Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad
 

Ysgrifenedig - Ariannu’r Broses O Ddylunio Adenydd Airbus

14/12/06
Andrew Davies, Y Gweinidiog Dros Fenter, Arloesi A Rhwydweithiau
 

Ysgrifenedig - Cyhoeddi Buddsoddiad Cyfalaf Sylweddol Yn Safle Ysbyty Tywysog Charles, Merthyr

13/12/06
Brian Gibbons, Y Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Y Rhaglen Gydgyfeirio

12/12/06
Rhodri Morgan, Y Prif Weinidog
 

Diogelwch terfynfeydd yn dilyn digwyddiad diweddar yn Aberdaugleddau

12/12/06
Andrew Davies, y Gweinidog dros Fenter, Arloesi a Rhwydweithiau
 

Ysgrifenedig - Gwasanaethau HIV Yng Nghymru

12/12/06
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Newidiadau I Ddarpariaeth Safon Uwch A Bagloriaeth Ryngwladol – Goblygiadau Yng Nghymru

07/12/06
Jane Davidson, Y Gweinidog Dros Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Llafar - Datganiad am Newid Polisi ar gyfer Plant dan Saith Oed a’r Goblygiadau Ariannol

06/12/06
Jane Davidson, Y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Ysgrifenedig - Ymateb i ystyriaeth Adroddiad Pwyllgor yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad o Ymgynghoriad Defra ar Fesur Morol

06/12/06
Carwyn Jones AC, Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad
 

Ysgrifenedig - Yr Adroddiad Leitch

06/12/06
Jane Davidson, y Gweinidog dros Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Llafar- Adroddiad ar yr Achosion o Cryptosporidiosis

05/12/06
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifendig-Cyllideb Llywodraeth Cynulliad Cymru 2007 - 2008

05/12/06
Sue Essex, Y Gweinidog Dros Gyllid, Llywodraeth Leol A Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Ysgrifenedig - Reilffordd Y Cambrian A Gostyngiadau Tocynnau Ar Reilffyrdd Gwledig

01/12/06
Andrew Davies, Y Gweinidog Dros Fenter, Arloesi A Rhwydweithiau
 

Corwynt Bach Ym Mhentref Bow Street, Ceredigion

01/12/06
Sue Essex, Y Gweinidog Dros Gyllid, Llywodraeth Leol A Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Ysgrifenedig - Datganiad Yn Unol  Rheol Sefydlog 21.16 – Canolfan Mileniwm Cymru

30/11/06
Alun Pugh, Y Gweinidog dros Ddiwylliant, yr Iaith Gymraeg a Chwaraeon
 

Llafar - Datganiad Am Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru I Adroddiad Pwyllgor Yr Amgylchedd, Cynllunio A Chefn Gwlad Ar Y Mesur Morol

29/11/06
Carwyn Jones, Y Gweinidog Dros Yr Amgylchedd, Cynllunio A Chefn Gwlad
 

Llafar - Datganiad Am Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru I Adroddiad Pwyllgor Yr Amgylchedd, Cynllunio A Chefn Gwlad Ar Yr Agweddau Cynllunio Ar Offer Telathrebu Symudol

29/11/06
Carwyn Jones, Y Gweinidog Dros Yr Amgylchedd, Cynllunio A Chefn Gwlad
 

Ysgrifenedig - Defnyddio Cyffuriau Gwrthfeirysol A Brechlynnau Yn Achos Ffliw Pandemig

27/11/06
Brian Gibbons, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Gynlluniau Lleihau Risg y Gwasanaethau Tân ac Achub

24/11/06
Edwina Hart, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio
 

Llafar -Marwolaethau o Ganlyniad i Wenwyno Carbon Monocsid

22/11/06
Edwina Hart,Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio
 

Dyfodol ALCOA yn Abertawe

22/11/06
Andrew Davies, Y Gweinidog Dros Fenter, Arloesi A Rhwydweithiau
 

Ysgrifenedig - Pecyn o Fesurau i Gynorthwyo Pobl Hŷn ac Anabl i Fyw Gartref

22/11/06
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Ymateb Ysgrifenedig i’r Adroddiad ar yr ystyriaeth a roddwyd gan Bwyllgor yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad i dystiolaeth a dderbyniwyd ar yr agweddau cynllunio ar gyfarpar telathrebu electronig

22/11/06
Carwyn Jones, Y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad
 

Ysgrifenedig - Adolygiad Beecham

21/11/06
Sue Essex,Y Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Ysgrifenedig - Cynnig i ariannu depo trenau yn Wrecsam

21/11/06
Andrew Davies, y Gweinidog dros Fenter, Arloesi a Rhwydweithiau
 

Ysgrifenedig - Archwiliadau Hylendid Bwyd Awdurdodau Leol

20/11/06
Brian Gibbons, Gweinidog Dros Iechyd A Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Gofal a Thrwsio Conwy

15/11/06
Edwina Hart, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio
 

Ysgrifenedgig - Adleoliad Comisiwn Sgrin Cymru I Gaerdydd

13/11/06
Andrew Davies, Y Gweinidog Dros Fenter, Arloesi A Rhwydweithiau
 

Ysgrifenedig - Defnyddio Cardiau Adnabod I Gael Mynediad i Wasanaethau Cyhoeddus Yng Nghymru, Yn Arbennig Pan Gânt Eu Defnyddio Gan Bobl Nad Ydynt Yn Wladolion

13/11/06
Sue Essex, Y Gweinidog Dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Ysgrifenedig - Gwasanaeth Y First Great Western i Orllewin Cymru

13/11/06
Andrew Davies, Gweinidiog Dros Fenter, Arloesi A Rhwydweithiau
 

Ysgrifenedig - Diogelwch ar y Ffyrdd

13/11/06
Andrew Davies, Y Gweinidiog Dros Fenter, Arloesi A Rhwydweithiau
 

Ysgrifenedig - Defnydd/Cost/Lefel Nyrsys Asiantaeth yng Nghymru

10/11/06
Brian Gibbons, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Gwasanaethau Cancr – Beirniadaeth Yr Athro Robert Leonard o Wasanaethau Cancr

10/11/06
Brian Gibbons, Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Data Perffomiad Llywodraeth Leol Cymru Gyfan ar Gyfer 2005-6

09/11/06
Sue Essex, Y Gweinidog Dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Gwaanaethau Chyoeddus
 

Ymateb Y Llwodraeth I'r Adroddiad Gan CoRWM am Reoli Gwastraff Ymbelydrol Yn Ddiogel

08/11/06
Carwyn Jones, Y Gweinidog Dros Yr Amglychedd, Cynllunio a Chefn Gwlad
 

Yr Adolygiad O Bolisi Gwyddoniaeth

08/11/06
Rhodri Morgan, Y Prif Weinidog
 

Gwasaethau I Gleifion Gydag Epilepsi

08/11/06
Brian Gibbons, Y Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru I Adroddiad Y Pwyllgor Ar Seilwaith Y Rheilffyrdd

08/11/06
Andrew Davies, Y Gweinidog Dros Fenter, Arloesi a Rhwydweithiau
 

Ysgrifendig -Tanau mewn Ysgolion

07/11/06
Edwina Hart, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio
 

Gweinidog yn Cyhoeddi Cyfraddau Busnes 2007-08

06/11/06
Cyhoeddodd Sue Essex, y Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol, y bydd y cyfraddau busnes ar gyfer 2007-08 yn cael eu pennu yn unol â chwyddiant.
 

Cefnffordd Yr A5 Rhwng Ty Nant a Dinmael, Cychwyn y Prif Waith

02/11/06
Andrew Davies, Y Gweinigod Dros Fenter, Arloesi a Rhwydweithiau
 

Ysgrifenedig - Data Perfformiad Llywodraeth Leol Cymru Gyfan Ar Gyfer 2005-06

31/10/06
Sue Essex,Y Gweinidog Dros Gyllid, Llywodraeth Leol A Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Ysgrifenedig - Therapïau Addasu Clefydau Ar Gyfer Sglerosis Ymledol

30/10/06
Brian Gibbons, Y Gweinidog Dros Iechyd A Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Setliadau Refeniw a Chyfalaf dros Dro Llywodraeth Leol 2007-2008

25/10/06
Sue Essex, Y Gweinidog dros GYllid, Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Haint Clostridium difficile

25/10/06
Brian Gibbons, Y Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Haint Clostridium difficile

25/10/06
Brian Gibbons, Y Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Y Dyraniad ar Gyfer Rhaglenni Cystadleurwydd a Chyflogaeth Rhanbarthol Dwyrain Cymru

23/10/06
Rhodri Morgan, y Prif Weinidog
 

Gwymp Y "Farepak Savings Club"

20/10/06
Edwina Hart, Y Gweinidog Dros Gyfiawnder Cymdeithasol Ac Adfywio
 

Cyllid I Amddiffyn Dyffryn Conwy Rhag Llifogydd

20/10/06
Carwyn Jones, Y Gweinidog Dros Yr Amgylchedd, Cyllunio A Chefn Gwlad
 

Trafodiad Hysbysadwy O Dan Reol Sefydlog Rhif 21-Cais Cyngor Sir Caerdydd I Gynnal Gemau Ysgolion Y Du Yn 2009

18/10/06
Alun Pugh, Y Gweinidog Dros Ddiwylliant, Y Gymraeg a Chwaraeon
 

Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru I’r Argymhellion A Wnaed Gan Y Pwyllgor Menter, Arloesi A Rhwydweithiau Yn Ei ‘Adolygiad Ar Bolisi Gwyddoniaeth Yng Nghymru’

17/10/06
Rhodri Mrogan, Y Prif Weinidog
 

G24i - Prosiect Mewnfuddsoddi Gwerth Uchel Newydd Ar Gyfer Cymru

17/10/06
Andrew Davies, Y Gweinidog Dros Fenter, Arloesi A Rhwydweithiau
 

Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon am Bapurau Newydd/Trinity Mirror

13/10/06
Alun Pugh,Y Gweinidog dros Ddiwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon
 

Y Strategaeth Leoli: Swydda Aberystwyth

13/10/06
Sue Essex, Y Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Cyhoeddi Arian Ychwanegol i Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

11/10/06
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Pont Hafren Yr M48

06/10/06
Andrew Davies, y Gweinidog dros Fenter, Arloesi a Rhwydweithiau
 

Dragon International Film Studios

06/10/06
Andrew Davies, Y Gweinidiog Dros Fenter, Arloesi A Rhwydweithiau
 

Gweithgarwch Llywodraeth Cynulliad Cymru Gydag Uwchfarchnadoedd I Hyrwyddo Nwyddau Lleol

06/10/06
Carwyn Jones, Y Gweinidog Dros Yr Amgylchedd, Cyllunio A Chefn Gwlad
 

Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i`r Adolygiad o Bapurau Newydd Saesneg yng Nghymru gan y Pwyllgor dros Ddiwylliant, yr Iaith Gymraeg a Chwaraeon

04/10/06
Alun Pugh, Y Gweinidog dros Ddiwylliant, yr Iaith Gymraeg a Chwaraeon
 

Cwpan Ryder

04/10/06
Andrew Davies, y Gweinidog dros Fenter, Arloesi ac Rhydweithiau
 

Ariannu Cynllun Tir Mynydd

04/10/06
Carwyn Jones AC, Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad
 

Y brechlyn rhag y ffliw ar gyfer tymor y gaeaf 2006/07

03/10/06
Brian Gibbons,Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru I Adroddiad y Pwyllgor ar Seilwaith y Rheilffyrdd a Gwella Gwasanaethau i Deithwyr

03/10/06
Andrew Davies, y Gweinidog dros Fenter, Arloesi a Rhwydweithiau
 

(1) ATC Lasham, Sain Tathan (2) Colli swyddi yn sefydliadau’r Weinyddiaeth Amddiffyn yng Nghymru

29/09/06
Andrew Davies, Y Gweinidog dros Fenter, Arloesi a Rhwydweithiau
 

Cyllid Y GIG

27/09/06
Brian Gibbons ,Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Chwarel yr Hafod

26/09/06
Carwyn Jones, Y Gweinidog yr Amgylchedd,Cynllunio a Chefn Gwlad
 

Adalw Cynhyrchion Meinweoedd Penodol o UDA

26/09/06
Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Brian Gibbons)
 

Datganiad ar Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Adroddiad y Pwyllgor ar Ariannu Ysgolion

26/09/06
Jane Davidson, Y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Y Diwydiant Llaeth yng Nghymru

22/09/06
Carwyn Jones, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad
 

Ymateb Llywodraeth y Cynulliad i Adroddiad Pwyllgor y Cynulliad ar Ariannu Ysgolion ‘Trefniadau Ariannu Ysgolion yng Nghymru’

19/09/06
Jane Davidson AC, y Gweinidog dros Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Dyddiad Gweithredu Ar Gyfer Deddfwriaeth Ddi-Fwg

19/09/06
Brian Gibbons, Y Gweinidog Dros Iechyd A Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Cynllun Rhyddhad Rhag Ardrethi I Fusnesau Bach

14/09/06
Sue Essex, Y Gweinidog Dros Gyllid, Llywodraeth Leol A Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Busnes arfaethedig Cyfarfodydd Llawn Llywodraeth Cynulliad Cymru hyd at etholiadau'r Cynulliad ym mis Mai 2007

13/09/06
Jane Hutt, y Gweinidog Busnes
 

LG Electronics

18/08/06
Andrew Davies, y Gweinidog dros Fenter, Arloesi a Rhwydweithiau
 

Y Cynllun Gweithredu Busnes a'r Amgylchedd ar gyfer Cymru – Trydydd Adroddiad Blynyddol 2005 –2006

09/08/06
Andrew Davies, Y Gweinidog dros Fenter, Arloesi a Rhwydweithiau
 

Bywydau Cyflawn, Cymunedau Cefnogol: Strategaeth ar gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol Dros y Degawd Nesaf

03/08/06
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Yr Ymgynghoriad ar Raglenni Cydgyfeirio'r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd (ERDF a Chronfa Gymdeithasol Ewrop) ar gyfer Gorllewin Cymru a'r Cymoedd 2007–2013

27/07/06
Rhodri Morgan,Y Prif Weinidog
 

Rheoliadau Mangreoedd Di-Fwg etc (Cymru) 2007

21/07/06
Brian Gibbons, Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Grant Rheoli Gwastraff Cynaliadwy 2006-07 I 2008-09

18/07/06
Carwyn Jones, Y Gweinidog Dros Yr Amgylchedd, Cynllunio A Chefn Gwlad
 

Dechrau`n Deg a`r Rhaglen Rhagori

14/07/06
Jane Davidson, Y Gweinidog dros Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Rheilffordd Glyn Ebwy

14/07/06
Andrew Davies, Y Gweinidog Dros Fenter, Arloesi A Rhwydweithiau
 

Ymateb I Adolygiad Ynni Y DU

12/07/06
Andrew Davies, Y Gweinidog Dros Fenter, Arloesi A Rhwydweithiau
 

Pwyllgor y Cynulliad ar Ariannu Ysgolion: Adroddiad arDrefniadau Ariannu Ysgolion yng Nghymru

11/07/06
Jane Davidson, y Gweinidog dros Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Rhodri Morgan,Y Brif Weinidog

11/07/06
Ymweliad A Thaith Masnach I Dubai Ac Abu Dhabi 13-15 Mai 2006
 

Network Rail

07/07/06
Andrew Davies, Y Gweinidog dros Fenter, Arloesi a Rhwydweithiau
 

Datblygiadau Diweddar O Fewn Airbus SAS

07/07/06
Andrew Davies, Y Gweinidog dros Fenter, Arloesi a Rhwydweithiau
 

Cyllid Cymru

07/07/06
Andrew Davies, Y Gweinidog Dros Fenter, Arloesi A Rhwydweithiau
 

Cyfarwyddeb Oriau Gwaith Ewrop

07/07/06
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Jane Davidson, Y Gweinidog dros Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau

05/07/06
Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Adroddiad y Pwyllgor Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau: Rhan 2 yr Adolygiad Polisi Anghenion Addysgol Arbennig
 

Cefnffordd Yr A5 Rhwng Ty Nant A Dinmael –Codi Y Cyfyngiad Pwysau O 7.5 Tunnell Ar Y'r Hen A5

05/07/06
Andrew Davies, Y Gweinidiog Dros Fenter, Arloesi A Rhwydweithiau
 

Maeth Mewen Ysgolion

04/07/06
Jane Davidson, Y Gweinidog Dros Addysg, Dysgu Gydol Oesa Sgiliau
 

Uno Bwrdd yr Iaith Gymraeg â Llywodraeth Cynulliad Cymru

04/07/06
Alun Pugh, y Gweinidog dros Ddiwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon
 

Ymateb Ysgrifenedig gan Llywodraeth Cynulliad Cymru i`r Adolygiad Polisi o Anghenion Addysgol Arbennig. Rhan 2: Fframwaith Asesu Statudol (Datganiadau) gan y Pwyllgor dros Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau

28/06/06
Jane Davidson, Y Gweinidog dros Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Y Ceisiadau a wnaed ar gyfer Bae Ceredigion yn y Drwyddedu ar gyfer Olew a Nwy

27/06/06
Andrew Davies, Minister for Enterprise, Innovation and Networks
 

Ansawdd Dŵr Ymdrochi Yng Nghymru

23/06/06
Carwyn Jones, Y Gweinidog Dros Yr Amgylchedd, Cynllunio A Chefn Gwlad
 

Gronfeydd Ymddiriedolaeth Plant

20/06/06
Jane Hutt, y Gweinidog dros Plant
 

Carwyn Jones, Y Gweinidog Dros Yr Amgylchedd, Cynllunio A Chefn Gwlad

19/06/06
Uwch-Gynhadledd Cyngor Prydeinig-Gwyddelig 2 Mehefin 2006
 

Cronfa Gwella Creu'r Cysylltiadau

15/06/06
Sue Essex, y Gweinidog dros Cyllid, Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Yr A5 Rhwng Ty Nant A Dinmael

14/06/06
Andrew Davies, Y Gweinidiog Dros Fenter, Arloesi A Rhwydweithiau
 

Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Adolygiad y Pwyllgor Cyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio ar Gamddefnyddio Sylweddau

14/06/06
Edwina Hart,Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio
 

Brian Gibbons, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

14/06/06
Hyrwyddwr Gofalwyr Llywodraeth y Cynulliad
 

Iaith Arwyddion Prydain

13/06/06
Jane Hutt, y Gweinidog â Chyfrifoldebau dros Gyfle Cyfartal
 

Dura Automotive

09/06/06
Andrew Davies, y Gweinidog dros Fenter, Arloesi a Rhydweithiau
 

08/06/06
 
 

Edwina Hart, Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio

07/06/06
Datganiad ysgrifenedig mewn ymateb i adroddiad y Pwyllgor Cyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio ar “Adolygiad Polisi ar Gamddefnyddio Sylweddau – Rhan 1: Gwasanaethau Trin
 

Ymarfer Edrych Nôl yn sgîl achos o Hepatitis C

07/06/06
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Cytundeb Cyflog Addysg Uwch

07/06/06
Jane Davidson, Minister For Education Lifelong Learning And Skills
 

Allyriadau carbon deuocsid yng Nghymru

06/06/06
Carwyn Jones, Y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad
 

Gwasanaeth Ocsigen Cartref

06/06/06
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Uno’r Heddluoedd

06/06/06
Edwina Hart, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio
 

Datganiadau Hygyrchedd

06/06/06
Carwyn Jones, y Gweinidog dros yr Amgylchedd,Cynllunio a Chefn Gwlad, a Jane Hutt, y Gweinidog gyda cyfrifoldeb am Cyfle Cyfartal
 

Amgueddfa Cymru: Gwarant Y Goron O Ran Y Gronfa Ddiogelu Pensiynau

05/06/06
Alun Pugh, Y Gweinidog Dros Ddiwylliant, Y Gymraeg A Chwaraeon
 

Penodiadau Grŵp Cynghori'r Gweinidog a`r Panel Cynghori ar Dwristiaeth

02/06/06
Edwina Hart, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio
 

Y Swyddi A Gollwyd Yn Printpac Yng Nghwmbran

31/05/06
Andrew Davies, Y Gweinidog Dros Fenter, Arloesi A Rhwydweithiau
 

Diogelwch y ffatri LNG yn Sir Benfro

26/05/06
Andrew Davies, Y Gweinidog dros Fenter, Arloesi a Rhwydweithiau
 

Newidiadau i'r Trefniadau Trawsffiniol ar gyfer Costau Presgripsiwn

25/05/06
Brian Gibbons,Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Peilot Bagloriaeth Cymru 14-19 ar Lefelau Sylfaen a Chanolradd

25/05/06
Jane Davidson, Y Gweinidog dros Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

DVLA

23/05/06
Andrew Davies, y Gweinidog dros Fenter, Arloesi ac Rhydwethiau
 

Cau Cefnffordd Yr A5 Rhwng Tŷ Nant A Dinmael (I'r Dwyrain O Gerrigydrudion)

22/05/06
Andrew Davies, Y Gweinidog Dros Fenter, Arloesi a Rhwydweithiau
 

Gweithdy Soffas

22/05/06
Andrew Davies, y Gweinidog dros Fenter, Arloesi a Rhwydweithiau
 

Cyfraddau Marwolaeth Gyrwyr Ifanc

22/05/06
Andrew Davies, Y Gweinidog Dros Fenter, Arloesi Ac Rhydwithiau
 

Therapïau sy'n Addasu Clefydau ar gyfer Sglerosis Ymledol

19/05/06
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Gwasanaethau Iechyd Rhywiol yng Nghymru

17/05/06
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Cyhoeddi Data am Heintiau sy'n Gysylltiedig â Gofal Iechyd

16/05/06
Brian Gibbons, Minister for Health and Social Services
 

Achosion o E.coli ym Merthyr Tudful

16/05/06
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Hepatitis C

16/05/06
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Continental Teves UK Ltd

16/05/06
Andrew Davies, Y Gweinidog dros Fenter, Arloesi a Rhwydweithiau
 

Recriwtio Penaethiaid Ysgolion yng Nghymru

16/05/06
Jane Davidson, Y Gweinidog dros Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Wythnos Genedlaethol Byw'n Iach

15/05/06
Brian Gibbons,Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Y Diweddaraf am y Contract Deintyddol

15/05/06
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ailstrwythuro`r Heddlu

11/05/06
Edwina Hart, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio
 

Jane Davidson, y Gweinidog dros Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau

11/05/06
Datgloi Potensial Ysgolion Arbennig – Prosiectau Treialu
 

Strategaeth Leoli :Swyddfa Cyffordd Llandudno

11/05/06
Sue Essex, y Gweinidog dros Gyllid,Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Reoliadau Enseffalopathïau Sbyngffurf Trosglwyddadwy (TSE) (Cymru) 2006 a wnaed o dan Reol Sefydlog Rhif 24.27

09/05/06
Carwyn Jones , Y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad
 

Canllawiau Diogelwch ar gyfer Ysgolion

08/05/06
Jane Davidson, y Gweinidog dros Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Diweddaraf ar y Contract Ocsigen

04/05/06
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Adroddiad ar Ddiogelu Plant sy’n Agored i Niwed

03/05/06
Jane Hutt,Y Gweinidog dros Blant
 

BAe Systems

03/05/06
Andrew Davies, Y Gweinidog Dros Fenter, Arloesi A Rhwydweithiau
 

Memorandwm Ar Bolisi Ynni Cymru

03/05/06
Andrew Davies, Datganiad Ysgrifenedig Gan Y Gweinidog Dros Fenter, Arloesi A Rhwydweithiau
 

Ymweliad â Lesotho

02/05/06
Jane Davidson, y Gweinidog dros Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Datganiad Yn Unol  Rheol Sefydlog 21.16 – Canolfan Mileniwm Cymru

02/05/06
Alun Pugh, Y Gweinidog Dros Ddiwylliant, Y Gymraeg A Chwaraeon
 

Memorandwm ar gyfer Polisi Ynni yng Nghymru

24/04/06
Cyflwyniad 1. Mae datganoli yn dal yn gysyniad cymharol newydd yn natblygiad arferion llunio polisi'r DU.  Mae'n gweddnewid y ffordd y mae polisi yn datblygu ac yn cael ei weithredu.  Ar yr un pryd mae'n creu cyfleoedd mawr o ran llunio polisïau sy'n hynod berthnasol i wahanol rannau'r Deyrnas Un ...
 

Rol Llywodraeth Cynulliad Cymru yn Adolygiad ynni Llywodraeth y DU

11/04/06
Andrew Davies, y Gweinidog dros Ddatblygu Economiadd a Thrafnidiaeth
 

Ofal Cartref am Ddim i Bobl Anabl

11/04/06
Brian Gibbons, Minister for Health and Social services
 

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant A'r Glasoed

07/04/06
Brian Gibbons, Minister For Health And Social Services
 

Creu’r Cysylltiadau : Gwell Gwasanathau i Gymru - Ymgynghoriad gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ar yr uno ậ Bwrdd yr Iaith Gymraeg

06/04/06
Alun Pugh, y Gweinidog dros Ddiwylliant ,y Gymraeg a Chwaraeon
 

Ymbelydredd a Thir Arfordirol yn y Gogledd

05/04/06
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Carwyn Jones, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad
 

Ganllawiau ar Leoliadau Hygyrch

04/04/06
Jane Hutt, Y Gweinidog gyda cyfrifoldeb am cyfle cyfartal
 

Brand Llywodraeth Cynulliad Cymru

03/04/06
Rhodri Morgan, Y Prif Weinidog
 

Dyfarniad Contract ar gyfer y System Radio Digidol Firelink Newydd ar gyfer y Gwasanaethau Tân ac Achub.

30/03/06
Edwina Hart, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio
 

Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru

29/03/06
Jane Davidson, Y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Y Gyllideb

28/03/06
Sue Essex, Y Gweinidog Dros Gyllid,Llywodraeth Leol A Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Hynt y Gwaith a wnaed hyd yma ar yr Ymchwiliad Cyhoeddus i'r Achosion E.Coli yn Ne Cymru

28/03/06
Brian Gibbons,y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Amserau Ymateb Ambiwlansys a’r Adolygiad a Gynhaliwyd gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru

28/03/06
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Cyngor Celfyddydau Cymru

28/03/06
Alun Pugh,y Gweinidog dros Diwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon
 

Tân

28/03/06
Edwina Hart , y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio
 

Cyfraniadau'r Awdurdod Lleol at Gyfrifon Cronfa Ymddiriedolaeth Plant y Plant sy'n Derbyn Gofal

24/03/06
Jane Hutt, y Gweinidog Busnes
 

Panasonic Electronic Devices UK LTD

24/03/06
Andrew Davies, y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd a Thrafnidiaeth
 

Yr Academi Hyfforddiant Amddiffyn yn Sain Tathan

24/03/06
Andrew Davies, y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd a Thrafnidiaeth
 

Y Contract Cyflenwi Ocsigen

21/03/06
Brian Gibbons , Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Y Dreth Gyngor

21/03/06
Sue Essex, Y Gweinigod Cyllid
 

Arwain Y Ffordd Ym Maes Ailgylchu

17/03/06
Carwyn Jones AC, Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad
 

Bensiynau ASW

15/03/06
Y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd (Andrew Davies):
 

Gyflog Cyfartal

14/03/06
Jane Hutt, y Gweinidog gyda cyfrifoldeb dros Cyfle Cyfartal
 

Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon, ‘Dawns yng Nghymru: Adolygiad’

14/03/06
Alun Pugh, Y Gweinidog dros Ddiwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon
 

Dyfarnu contract Cymorth Band Eang Arloesol Rhanbarthol

14/03/06
Andrew Davies, y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd a Thrafnidiaeth
 

Ad-drefnu'r Heddlu

10/03/06
Edwina Hart , y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio
 

Y Cytundeb Deintyddol Newydd

08/03/06
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig mewn ymateb i Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon i faes "Dawns yng Nghymru".

07/03/06
Alun Pugh, Y Gweinidog dros Ddiwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon
 

Contract gwasanaeth ocsigen cartref

06/03/06
Brian Giobbons,Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Diogelwch ar y Rheilffyrdd

03/03/06
Andrew Davies, Y Gweinidog dros Datblygyu Economaidd a Thrafnidiaeth
 

Ffliw’r Adar

03/03/06
Carwyn Jones AC, Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad
 

Cynllun Wrth Gefn Clwy’r Traed a’r Genau

03/03/06
Carwyn Jones AC, Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad
 

Colli Swyddi Kwiksave

03/03/06
Andrew Davies ,y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd a Thrafnidiaeth
 

Y Gwasanaeth Ocsigen Cartref

20/02/06
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanethau Cymdeithasol
 

Ffigurau Hunanladdiad Ymysg Plant

17/02/06
Brian Gibbons,y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasau
 

Y Gwasanaeth Ocsigen Cartref

16/02/06
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymedithasol
 

Gyllid y GIG

15/02/06
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Cryptosporidiosis yng Ngogledd Cymru

15/02/06
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Closure of Dairy Gold

14/02/06
Carwyn Jones, Y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad
 

Goblygiadau'r Bwriad i gau Gorsaf Bŵer Wylfa ar Ynys Môn

14/02/06
Andrew Davies, y Gweinidof dros Ddatblygu Economaidd a Thrafinidiaeth
 

Prosiect Adeilad Newydd y Cynulliad – Amcangyfrif o’r Costau Alldro

13/02/06
Sue Essex, y Gweinidog dros Gyllid, Llywodraetgh Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Ddiwygio’r Heddlu

08/02/06
Edwina Hart,Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio
 

Setliad Grant Trafnidiaeth 2006-07

08/02/06
Andrew Davies, y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd a Thrafnidiaeth
 

Teitlau Portffolios y Gweinidogion

07/02/06
Rhodri Morgan, y Prif Weinidog
 

Adeilad Newydd y Cynulliad

07/02/06
Sue Essex, Y Gweinidog Cyllid
 

Bensiynau Cyrff Cyhoeddus a Noddir gan y Cynulliad

07/02/06
Rhodri Morgan, Y Prif Weinidog
 

Iaith Arwyddion Prydain

03/02/06
Jane Hutt, y Gweinidog gyda cyfrifoldeb am Cyfle Cyfartal
 

Diogelwch Y Terfynellau LNG yn Aberdaugleddau

03/02/06
Andrew Davies, Y Gweinidog dros Ddatblygu Economiadd a Thrafnidiaeth
 

Cynnydd y Rhaglen Cynllunio: cyflawni dros Gymru

31/01/06
Carwyn Jones AC, Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad
 

Hyfforddiant Galwedigaethol i Gyn-Droseddwyr

30/01/06
Jane Davidson, Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Ad-drefnu'r Heddlu

26/01/06
Edwina Hart,Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio
 

Asiantaeth Atgyweirio Awyrennau Amddiffyn

24/01/06
Andrew Davies, Y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd a Thrafnidiaeth
 

Glwy'r Pennau - nifer yr achosion a chyfraddau derbyn MMR

24/01/06
Brian Gibbons,Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Dŵr Cymru : Achosion o gryptosporidiosis yng Ngwynedd ac Ynys Môn

20/01/06
Carwyn Jones, Gweidindog dros yr Amgylchedd ,Cunllunio a Chefn Gwlad
 

Presgripsiynu Annibynol

19/01/06
Brian Gibbons, y Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Draft Bill for statutory registration of tourist accommodation in Wales.

18/01/06
Andrew Davies, y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd a Thrafnidiaeth
 

Trefniadau ar gyfer gwirio cefndir pobl sydd am weithio gyda phlant a gwahardd pobl anaddas

17/01/06
Jane Davidson, Y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Adroddiad yr Arolwg o Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol- Safon 2: Cyfranogiad y Defnyddwyr a’r Gofalwyr

11/01/06
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Gyngor Celfyddydau Cymru

10/01/06
Alun Pugh , Y Gweinidog dros Ddiwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon
 

Diweddariad ar Iechyd y Cyhoedd

09/01/06
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanethau Cymdeithasol