Skip to content

Llafar - Colli Swyddi yng Nghaerdydd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ieuan Wyn Jones, Y Ddirprwy Brif Weinidog

Yr wyf am wneud datganiad ar y cyhoeddiad bod swyddi yn cael eu colli yn Ne Caerdydd a Phenarth, sef y cyhoeddiad a wnaed gan gwmnïau JR Freeman a Carrington Wire Cyf.
Yr wyf yn sicr y bydd y Cynulliad i gyd yn cydnabod bod hyn yn newyddion siomedig, yn enwedig, wrth gwrs, i’r gweithwyr fydd yn colli eu swyddi. Yr ydym yn meddwl amdanynt a’u teuluoedd ar yr adeg hon.

Serch hynny, mae’n bwysig cydnabod bod hyn yn digwydd yn erbyn cefndir marchnad lafur ffyniannus iawn, ac mae lefelau diweithdra a nifer y rhai mewn gwaith ymhlith y gorau a welwyd ers cenhedlaeth. Yn Ne Caerdydd a Phenarth, er enghraifft, mae’r nifer sy’n hawlio lwfans ceisio gwaith wedi gostwng 13 y cant o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Yn erbyn cefndir economaidd mor gadarnhaol, ni fydd colli’r swyddi hyn yn debygol o gael llawer o effaith yn y tymor hir.

O ran Carrington Wire, yn dilyn proses ymgynghori 90 diwrnod, cyhoeddodd y cwmni wrth ei staff yr wythnos diwethaf y bydd 123 o swyddi’n diflannu pan fydd yn cau ei ffatri yng Nghaerdydd ym mis Rhagfyr. Cafodd y broses ymgynghori ei chynnal mewn ymateb i bwysau masnachol, yn bennaf gan fod cynnyrch yn cael ei fewnforio’n rhatach o’r dwyrain pell. Bu fy swyddogion yn gweithio’n agos gyda’r tîm rheoli yng Nghaerdydd yn ystod pob cam o’r ymgynghoriad er mwyn datblygu dadl fusnes gref. Y bwriad oedd diogelu hyd at 70 o’r 120 o swyddi yng Nghaerdydd drwy symud rhai gweithgareddau i safle arall mwy cost-effeithiol. Yr oedd bwrdd gweithredol Carrington Wire wedi croesawu hyn, ond, ar ôl iddo ystyried pob dewis arall, argymhelliad y bwrdd oedd cau’r ffatri yng Nghaerdydd.

Hefyd, cyhoeddwyd yr wythnos diwethaf y bydd 184 o swyddi’n diflannu wrth i ffatri dybaco JR Freeman, gau ym mis Medi 2009. Dyma’r cwmni sy’n cynhyrchu sigars Hamlet ac mae’r ffatri wedi bod yn Grangetown, Caerdydd ers 100 mlynedd. Gan fod gwerthiant sigars wedi gostwng, penderfynodd Tybaco Japan, perchennog ffatri JR Freeman, nad yw cadw’r ffatri yng Nghaerdydd ar agor yn talu’n fasnachol bellach. Ni fydd y ffatri’n cau tan fis Medi 2009, felly mae gan y rheini fydd yn colli eu swyddi amser i ddod o hyd i swyddi newydd neu i fanteisio ar gyfleoedd i gael hyfforddiant mewn marchnad lafur leol sy’n parhau i ffynnu. Wrth gwrs, mae fy swyddogion hefyd yn barod i weithio er mwyn helpu’r gweithwyr yn y ddau gwmni i ddod o hyd i waith arall ac i gael hyfforddiant.

Mae De Caerdydd a Phenarth, fel llawer o ardaloedd yng Nghymru, yn parhau i ddenu cyfleoedd ar gyfer buddsoddi. Mae datblygiadau mawr, fel y rheini sy’n mynd rhagddynt yng nghanol dinas Caerdydd yn Dewi Sant 2 ac o gwmpas Sgwâr Callaghan yn ail-lunio’r ddinas, gan greu swyddi newydd a chyfleoedd newydd. Mae’r ddinas yn prysur ennill enw da iddi’i hun ym maes gwasanaethau ariannol a chyfreithiol gan greu swyddi o safon fel y 135 o swyddi newydd y mae Cyfreithwyr Hugh James newydd eu cyhoeddi.

Mewn unrhyw economi ddeinamig, mae swyddi’n cael eu colli yn ogystal â chael eu creu. Yr hyn sy’n bwysig yma yng Nghymru yw ein bod yn parhau i greu llawer mwy o swyddi nag yr ydym yn eu colli. Mae canolbwyntio’n unig ar y colledion a’r ffatrïoedd sy’n cau yn hytrach nag ar y swyddi newydd a’r cwmnïau sy’n ehangu yn rhoi darlun anghywir o economi Cymru. Dylem ein llongyfarch ein hunain ar greu’r swyddi hyn, gan gydnabod ar yr un pryd y byddwn yn parhau i wneud yr hyn a allwn i gynorthwyo’r cymunedau sydd yn dioddef oherwydd colli swyddi.