Skip to content

Ysgrifenedig-Lefelau hylendid yn ysbytai Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 Rheoli heintiau yn ysbytai Cymru yw un o brif flaenoriaethau Llywodraeth Cynulliad Cymru o hyd ac rydym yn parhau i drin y mater ag ymagwedd esblygiadol.

Nid yw Llywodraeth Cynulliad Cymru yn casglu data y gellid ei ddisgrifio yn “lefelau hylendid”. Dylid gofyn yn benodol i’r gwahanol ymddiriedolaethau dan sylw wneud hynny gan fod angen asesu’r angen am addysg a hyfforddiant i bob gweithiwr gofal iechyd o ran rheoli heintiau, glendid amgylcheddol a phob mater arall mewn perthynas â hylendid mewn ysbytai ar lefel leol. Fodd bynnag, mae gofyn i bob ymddiriedolaeth feddu ar bolisïau a gweithdrefnau glanhau er mwyn delio â glendid amgylcheddol. Mae gofyn hefyd i dimau Rheoli Heintiau Ymddiriedolaethau feddu ar bolisïau sy’n disgrifio arferion lleol mewn perthynas â rheoli heintiau.

Mae hyfforddiant ac addysg ar ffurf hyfforddiant ‘wrth y gwaith’ anffurfiol e.e. hylendid dwylo i bob grŵp staff hyd at addysg fwy ffurfiol sydd ar gael fel cyrsiau lefel diploma, gradd a gradd meistr mewn rheoli heintiau, er enghraifft, drwy Brifysgol Morgannwg a Phrifysgol Abertawe.  

Roedd y strategaeth ysbytai ar heintiau cysylltiedig â gofal iechyd, a gyhoeddwyd ym mis Medi 2004, yn amlygu bod angen datblygu seilwaith rheoli heintiau sy’n pwysleisio cyfrifoldebau pob gweithiwr gofal iechyd. Roedd yn rhoi pwyslais penodol ar hyfforddiant ac addysg ac argaeledd adnoddau addysgol i bob gweithiwr gofal iechyd, yn ogystal â darparu mwy o hyfforddiant arbenigol i staff rheoli heintiau.                            

Yn rhan o’r strategaeth i reoli heintiau cysylltiedig â gofal iechyd yn ysbytai Cymru, datblygwyd arf e-ddysgu ar gyfer rheoli heintiau o becyn a ddefnyddiwyd eisoes yn yr Alban. Comisiynodd Llywodraeth Cynulliad Cymru y Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol i reoli’r pecyn e-ddysgu, a lansiwyd yn 2006 ac sydd ar gael i bob ymddiriedolaeth.            

Mae’r pecyn yn rhoi gwybodaeth i staff y mae ei hangen arnynt i ddeall y materion cymhleth niferus ynghylch rheoli ac atal heintiau a bydd yn eu galluogi ymhellach i gydnabod a mynd i’r afael â’u cyfrifoldebau personol i’w cleifion. Hyd yma, mae 9 Ymddiriedolaeth, 2 Fwrdd Iechyd Lleol, Gofal Canser Marie Curie a Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi cofrestru i ddefnyddio’r pecyn, ac mae 18 Swyddog Cofrestru a 71 o fyfyrwyr erbyn hyn. Mae 18 o fyfyrwyr eisoes wedi cwblhau’r pecyn ac mae 19 o fyfyrwyr wrthi’n cwblhau’r modiwl olaf.            

Mae gofyn hefyd i bob ymddiriedolaeth sicrhau cymhwysedd staff mewn perthynas ag arferion hylendid personol ac roedd Ymgyrch Glanhewch Eich Dwylo yr Asiantaeth Genedlaethol Diogelwch Cleifion yn fenter a ysgogwyd yn ganolog yn hyn o beth. Mae pob sefydliad wedi cael pecyn cymorth yr ymgyrch a oedd yn cynnwys: cyfres o bosteri ymgyrch, hyrwyddo staff a chleifion; offer ar gyfer cynnwys cleifion a staff a chanllawiau i baratoi a gweithredu. Yn yr ail flwyddyn lansiwyd cyfres newydd o bosteri gyda llawlyfr cynnal a chadw gwelliannau a mapiau sicrhau hylendid dwylo. Mae arf ar gael hefyd i ddadansoddi achos gwreiddiol heintiau a gadarnheir. Mae cynlluniau ar waith bellach i ymestyn yr ymgyrch i sefydliadau gofal sylfaenol ac mae cyfres o ddigwyddiadau ymgynghori â rhanddeiliaid yn cael eu cynnal ledled Cymru a Lloegr rhwng canol mis Ionawr a dechrau mis Chwefror.    

Mae’r Asiantaeth Genedlaethol Diogelwch Cleifion (NPSA) hefyd wedi cyhoeddi Hysbysiad Arfer Mwy Diogel am roi codau lliw i ddeunyddiau ac offer glanhau ysbytai ar 10 Ionawr 2007. Yn y rhan fwyaf o ysbytai, mae cynllun codau lliw ar waith eisoes ar gyfer deunyddiau ac offer glanhau, ond nid oes unrhyw gysondeb ar hyn o bryd ar draws y GIG. Mae’r arweiniad yn argymell y dylai pob sefydliad GIG ddefnyddio cod lliw safonol i wella diogelwch glanhau yn yr ysbyty.

Bydd pecynnau cychwynnol rhad ac am ddim o bosteri a rhestri cyfeirio maint cerdyn credyd sy’n arddangos y cod lliw cenedlaethol yn cael eu hanfon at bob sefydliad GIG yng Nghymru a Lloegr. Mae deunyddiau ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Bydd hyn yn symleiddio hyfforddiant i staff sy’n symud rhwng sefydliadau GIG.

Buom wrthi hefyd yn hyrwyddo’r Adnodd Cenedlaethol ar gyfer Rheoli Heintiau (NRIC), prosiect  ledled y DU a ddatblygwyd gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol, sy’n darparu un man i gael gafael ar adnoddau cyfredol ym maes rheoli heintiau ar gyfer holl staff y GIG ac sy’n cynnwys canllaw ar-lein ar hyfforddiant ym maes rheoli heintiau.        

Ar 6 a 7 Mawrth 2007, bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cynnal cynhadledd fawr am reoli heintiau. Anelir y Gynhadledd yn bennaf at Brif Weithredwyr Ymddiriedolaethau a’u chwaraewyr allweddol ym maes rheoli heintiau. Bydd y rhaglen yn cynnwys nifer o siaradwyr o’r gwasanaeth iechyd, Llywodraeth Cynulliad Cymru ac arbenigwyr rhyngwladol ym maes heintiau a gafwyd yn yr ysbyty. Disgwyliwn y bydd y gynhadledd yn gyfle delfrydol i staff gofal iechyd ystyried  eu gweithdrefnau rheoli heintiau cyfredol a rhannu arfer da gyda’u cydweithwyr.                  

Gwahoddwyd y cyfarwyddwyr anweithredol a benodwyd yn ddiweddar i’r gynhadledd a bydd LlCC yn cynnal seminar cyn y gynhadledd i roi gwybodaeth gefndir iddynt am heintiau a gafwyd mewn ysbyty a’r strategaethau a’r mentrau sydd ar waith i fynd i’r afael â hwy.

Drwy ddysgu gyda’n gilydd, byddwn yn parhau i gyflwyno atebion a fydd yn gwella gofal cleifion drwy gwtogi ar heintiau.