Skip to content

Ysgrifenedig - Gymeradwyo Cynllun Iaith Gymraeg Y Llywodraeth Cynulliad Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Alun Pugh, Gweinidog Dros Ddiwylliant, Y Gymraeg A Chwaraeon
Mae’n bleser gen i gyhoeddi fod Bwrdd yr Iaith Gymraeg wedi cymeradwyo Cynllun Iaith Gymraeg diwygiedig Llywodraeth Cynulliad Cymru ar 22 Rhagfyr 2006.  Byddaf yn lansio’r Cynllun Iaith newydd yn y Fforwm Iaith ar 15 Chwefror.

Mae’r Cynllun hwn yn dangos bod ein hymrwymiad at yr iaith Gymraeg yn parhau. Mae’n amlinellu sut y bydd Llywodraeth y Cynulliad yn darparu gwasanaethau dwyieithog i’r cyhoedd a sut y byddwn yn adlewyrchu’r iaith yn ein polisïau.

Mae gan ‘Creu’r Cysylltiadau’ a’r Cynllun Iaith Gymraeg amcanion tebyg a chysylltiedig: bwriad y ddau yw bod y dinesydd yn ganolbwynt ac ein bod yn darparu gwasanaethau o safon uchel, sy’n hyblyg ac yn ateb anghenion pobl. Mae darparu gwasanaethau dwyieithog yn rhan annatod o ddarparu gwasanaethau o safon.

Yn ogystal â darparu gwasanaethau dwyieithog, rydym yn ymrwymedig i brif ffrydio’r iaith Gymraeg ar draws pob maes polisi. Rydym yn cydnabod rôl ddylanwadol a strategol bwysig Llywodraeth y Cynulliad a byddwn yn parhau i sicrhau fod yr iaith Gymraeg yn cael ei phrif ffrydio ym mhopeth rydym ni’n ei wneud.  

Mae’r Cynllun newydd ar gael oddi wrth:
Uned yr Iaith Gymraeg
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ
Cynlluniaith@wales.gsi.gov.uk
www.cymru.gov.uk/ygymraeg  

Nodyn
Nodwch os gwelwch yn dda nad yw’r Cynllun yn cynnwys swyddogaethau ‘seneddol’ y Cynulliad. Mae Gwasanaeth Seneddol y Cynulliad yn datblygu ei Gynllun ei hun ar hyn o bryd.