Skip to content

Ysgrifenedig - Anghenion Dysgu Ychwanegol – Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Carwyn Jones, Y Gweinidog dros Addysg, Diwylliant a'r Gymraeg
Mae'n bleser gennyf gyhoeddi y bydd Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol (GCD) arfaethedig, y cyntaf o'i fath o dan y pwerau newydd a roddwyd i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, yn cael ei osod heddiw.  Mae'r Gorchymyn wedi'i lunio mewn ymateb i'r adolygiad o Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) a gynhaliwyd gan y Pwyllgor Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau (ADGOS).  Cyfeirir at y Gorchymyn hwn fel y Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol ynghylch Anghenion Dysgu Ychwanegol, enw sy'n adlewyrchu'n well y cymhwysedd a geisir.  Gwnaf Ddatganiad Llafar yn ystod y Cyfarfod Llawn ar 12 Mehefin.

Gosododd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn y ddogfen ‘Y Wlad sy'n Dysgu –Gweledigaeth ar Waith’ y bwriad i ddatblygu ‘Polisi Cynhwysiad a Fframwaith Perfformiad i Gymru sy'n ychwanegu at y dull ysgol gyfan a chymunedol o ddiwallu anghenion dysgu ychwanegol’ a rhoi cychwyn ar ‘gynllun gweithredu mewn ymateb i Adolygiad AAA y Pwyllgor Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau’.

Cwblhaodd y Pwyllgor ADGOS ei adolygiad o AAA ym Mawrth 2007, ar ôl mynd ati i archwilio llawer o elfennau sylfaenol y system bresennol, yn enwedig adnabod ac ymyrryd yn gynnar, asesiadau statudol, llunio datganiadau a throsi.

Prif ddiben yr GCD hwn felly yw rhoi pŵer i'r Cynulliad wneud Mesurau Cynulliad o dan ran 3 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 a fyddai’n ei gwneud yn bosibl rhoi ar waith gydrannau allweddol o bolisi Llywodraeth Cynulliad Cymru ynglŷn ag Anghenion Addysgol Arbennig/Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghymru, gan gynnwys materion a gafodd eu trin yn adolygiad y cyn-bwyllgor ADGOS.