Skip to content

Datganiadau'r Cabinet 2007

Y Mesur Cynllunio

14/12/07
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai.
 

Frechu Rhag y Tafod Glas

13/12/07
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig.
 

Rheilffordd Cwm Ebwy - Cychwyn y Gwasanaeth

13/12/07
Ieuan Wyn Jones, Y Ddirprwy Brif Weinidog a'r Gweinidog Dros Yr Economi A Thrafnidiaeth.
 

Llafar - Datganiad ar Benodi Comisiynydd Plant Cymru

12/12/07
Jane Hutt, , Y Gweinidog Dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Prosiectau adeiladu swyddfeydd newydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn Aberystwyth a Chyffordd Llandudno

12/12/07
Rhodri Morgan, Brif Weinidog Cymru.
 

Ysgrifenedig - Adolygiad Annibynnol o Genhadaeth a Phwrpas Addysg Bellach yng Nghymru

11/12/07
John Griffiths, Y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau
 

Newid yn yr Hinsawdd

11/12/07
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai.
 

Wasanaethau Eiriolaeth Plant

11/12/07
Jane Hutt, , Y Gweinidog Dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Gwasanaethau Strôc

11/12/07
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.
 

Ysgrifenedig - Canolfan Mileniwm Cymru

10/12/07
Rhodri Glyn Thomas ,Y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Ysgrifenedig - Nwy Hylif Naturiol (LNG)

07/12/07
Jane Davidson, Y Gweinidog dros Gynaliadwyedd a Datblygu Gwledig
 

Ysgrifenedig - Ymateb i Ymgyrch Plant Anabl yn Cyfri Cymru

06/12/07
Jane Hutt, y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Llafar - Ysbyty Plant

05/12/07
Edwina Hart, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Taith Fasnach, Mewnfuddsoddi A Diwydiannau Creadigol I India 25-30 Tachwedd 2007

05/12/07
Ieuan Wyn Jones, Y Ddirprwy Brif Weinidog a'r Gweinidog Dros Yr Economi A Thrafnidiaeth
 

Llafar - Polisi Amaethyddol Cyffredin Yr Undeb Ewropeaidd: Archwiliad Iechyd 2008

05/12/07
Elin Jones , y Gweinidog dros Faterion Gwledig
 

Adroddiad Cynnydd Blynyddol Llywodraeth Cynulliad Cymru ar y Cynlluniau Cydraddoldeb ar sail Hil, Pobl Anabl a’r Rhywiau

05/12/07
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol.
 

Lansio'r Ymgynghoriad ar Strategaeth Pysgodfeydd Cymru

05/12/07
Elin Jones, y Gweinidog dros Faterion Gwledig.
 

Llafar - Tlodi Plant

04/12/07
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Llafar - Ddarpariaethau Cymru yn y Mesur Trafnidiaeth Leol

04/12/07
Ieuan Wyn Jones, Dirprwy Brif Weinidog a'r Gweinidog dros Yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Llafar - Datganiad Deddfwriaethol Am Y Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol Arfaethedig Ynghylch Tai Fforddiadwy

04/12/07
Jocelyn Davies, Y Dirprwy Weinidog dros Dai
 

Ysgrifenedig - Darpariaethau Cymru yn y Mesur Addysg a Sgiliau

04/12/07
Jane Hutt, Y Gweinidog Dros Gynaliadwyedd A Datblygu Gwledig
 

Tai Fforddiadwy – Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol

03/12/07
Jocelyn Davies, Y Dirprwy Weinidog dros Dai.
 

Llafar - Ambiwlansys a Chludo Cleifion

28/11/07
Edwina Hart, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Datganiad Deddfwriaethol am y Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol Arfaethedig ar Ofal Cartref

27/11/07
Gwenda Thomas, Y Dirprwy Weinidog Dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Adroddiad y Pwyllgor Cyfle Cyfartal ar Ddarparu Gwasanaethau ar gyfer Pobl Ifanc Anabl

27/11/07
Jane Hutt, Y Gweinidog Dros Gynaliadwyedd A Datblygu Gwledig
 

Ysgrifenedig - Codi Tâl Am Ofal Cymdeithasol Dibreswyl – Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol (Gofal Cartref)

26/11/07
Gwenda Thomas, Y Dirprwy Weinidog Dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Adroddiad Cynnydd Llywodraeth Cynulliad Cymru Ar Ddiwallu Gofynion Adroddiad Y Pwyllgor Cyfle Cyfartal Ar Ddarparu Gwasanaethau Ar Gyfer Pobl Ifanc Anabl (Ionawr 2007)

22/11/07
Jane Hutt, Y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Llafar - Gwasanaethau Arennol a Thrawsblannu

21/11/07
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cymunedau Nesaf

21/11/07
Leighton Andrews, Y Ddirprwy Weinidog Dros Adfywio
 

Llafar - Addysg Yn Sir Ddinbych

20/11/07
Jane Hutt, Y Gweinidog Dros Gynaliadwyedd A Datblygu Gwledig
 

Ysgrifenedig - Y System Cyfiawnder Ieuenctid yng Nghymru

20/11/07
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Y Mesur Newid yn yr Hinsawdd

15/11/07
Jane Davidson, Y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Setliadau Refeniw A Chyfalaf Dros Dro Llywodraeth Leol  2008- 09

14/11/07
Brian Gibbons, Y Gweinidog Dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Llafar - Gwasanaethau Deintyddol

13/11/07
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Strategaeth Laeth Cymru

13/11/07
Elin Jones, Y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Llafar - Canolfan Mileniwm Cymru.

07/11/07
Rhodri Glyn Thomas, Y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Llafar - Gwasanaethau Addysg Sir Ddinbych

07/11/07
Jane Hutt, Y Gweinidog Dros Gynaliadwyedd A Datblygu Gwledig
 

Ysgrifenedig - Astudiaeth Prifysgol Heriot-Watt – Modelau Dyrannu Adnoddau Amgen ar gyfer Gwasanaethau Lleol yng Nghymru ("Adroddiad Bramley").

07/11/07
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Llafar - Darpariaethau Cymru yn y Ddeddf Addysg Bellach a Hyfforddiant 2007

06/11/07
John Griffiths, Y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau
 

Llafar - Y Gyllideb Ddrafft

06/11/07
Andrew Davies, Y Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Ysgrifenedig - Cyllideb Flaengar I Gymru

05/11/07
Andrew Davies, Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Ysgrifenedig - 5ed Adroddiad Cynnydd Blynyddol ar Gamddefnyddio Sylweddau

31/10/07
Brian Gibbons, Y Gweinidog Dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Academi Hyfforddiant Amddiffyn, Sain Tathan

25/10/07
Rhodri Morgan,Y Brif Weinidog
 

Ysgrifenedig - Gwaredu Tir a Reolir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ar gyfer Ffermydd Gwynt

25/10/07
Rhodri Morgan,Y Brif Weinidog
 

Llafar - Gofal Lliniarol

24/10/07
Edwina Hart, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Confensiwn

23/10/07
Rhodri Morgan,Y Brif Weinidog
 

Llafar - Comisiwn Newid yn yr Hinsawdd

17/10/07
Jane Davidson, Y Gweinidog dros Gynaliadwyedd a Datblygu Gwledig
 

Llafar - Ganolfan Mileniwm Cymru

17/10/07
Rhodri Glyn Thomas ,y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Llafar - Ailgyflunio'r GIG ym Mhowys a Gogledd Cymru

16/10/07
Edwina Hart, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Ymateb i'r ymgynghoriad ar y Byrddau Gwasanaethau Lleol

15/10/07
Andrew Davies, Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Llafar - Yr Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant

10/10/07
Andrew Davies, Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Llafar - Ailgyflunio'r GIG

09/10/07
Edwina Hart, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Ymgynghoriad ar y Cwricwlwm Ysgol

09/10/07
Jane Hutt, Y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Agwedd Llywodraeth Cynulliad Cymru at Hawliau Dynol

09/10/07
Brian Gibbons, Y Gweinidog Dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Newidiadau i Ryddhad Eiddo Gwag Ardrethi Annomestig

08/10/07
Brian Gibbons, Y Gweinidog Dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Data ar Berfformiad Llywodraeth Leol Cymru Gyfan 2006-07

08/10/07
Brian Gibbons, Y Gweinidog Dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Clwy'r Traed a'r Genau: Cynllun Gwaredu Ŵyn Ysgafn (Lles)

04/10/07
Elin Jones , y Gweinidog dros Faterion Gwledig
 

Llafar - Trais ac Ymddygiad Ymosodol yn y GIG

03/10/07
Edwina hart, Y Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Adroddiad y Comisiwn Datblygu Cynaliadwy ar y Morglawdd Arfaethedig ar draws Afon Hafren

02/10/07
Jane Davidson, Y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Gynaliadwyedd a Thai .
 

Llafar - Colli Swyddi yng Nghaerdydd

02/10/07
Ieuan Wyn Jones, Y Ddirprwy Brif Weinidog
 

Llafar - Blaenoriaethau ar gyfer y Portffolio Treftadaeth

02/10/07
Rhodri Glyn Thomas ,y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Llafar - Blaenoriaethau Cyntaf Drafnidiaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru

02/10/07
Ieuan Wyn Jones, Y Ddirprwy Brif Weinidog
 

Ysgrifenedig - Amseriad Cyllideb Llywodraeth Y Cynulliad 2007

27/09/07
Andrew davies, Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Llafar - Adolygiadau o Wasanaethau Iechyd

26/09/07
Edwina hart, Y Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Glendid Ysbytai Ac Ehangu Rôl Prif Nyrsys Yr Ysbytai

26/09/07
Edwina Hart, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Gwasanaethau Addysg Sir Ddinbych.

25/09/07
Jane Hutt, Y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau.
 

Llafar - Gwasanaethau Iechyd A Ddarperir Yn Y Gogledd

25/09/07
Edwina Hart, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Iechyd Anifeiliaid

25/09/07
Elin Jones ,y Gweinidog dros Faterion Gwledig
 

Llafar - Y Cronfeydd Strwythurol

25/09/07
Rhodri Morgan,Y Brif Weinidog
 

Ysgrifenedig - Diweddariad am Raglen Ddeddfwriaethol Llywodraeth Cynulliad Cymru

25/09/07
Carwyn Jones, Y Cwnsler Cyffredinol ac Arweinydd y Ty.
 

Llafar - Effaith Cau’r M4 Ar Y Seilwaith Drafnidiaeth

19/09/07
Ieuan Wyn Jones, Y Ddirprwy Brif Weinidog
 

Ysgrifenedig - Gollyngiadau Nwyon Tŷ Gwydr yng Nghymru yn 2005 a Chynlluniau'r Llywodraeth o 2007 Ymlaen

19/09/07
Jane Davidson, Y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Gynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Y Diweddaraf am Raglenni'r Gronfa Strwythurol 2007-2013

19/09/07
Rhodri Morgan,Y Brif Weinidog
 

Llafar - Clwy’r Traed a’r Genau

18/09/07
Elin Jones ,y Gweinidog dros Faterion Gwledig
 

Llafar - Llywodraeth Cynulliad Cymru

18/09/07
Rhodri Morgan,Y Brif Weinidog
 

Ysgrifenedig - Rheoli Perygl Llifogydd yng Nghymru

17/09/07
Jane Davidson, Y Gweinidog Dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Skanda Vale

22/08/07
Elin Jones, Y Gweinidog dros Faterion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Gwella Rheilffordd Y Cambrian

08/08/07
Ieuan Wyn Jones, Y Ddirprwy Brif Weinidog a'r Gweinidog Dros Yr Economi A Thrafnidiaeth
 

Ysgrifenedig - Cymunedau Nesaf

03/08/07
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Cabinet Llywodraeth Cynulliad Cymru

19/07/07
Rhodri Morgan, Prif Weinidog
 

Ysgrifenedig - Cytuniad Diwygio Ewrop

18/07/07
Prif Weinidog , Rhodri Morgan
 

Llafar - Penodiad Fel Dirprwy Brif Weinidog

11/07/07
Ieuan Wyn Jones, Y Ddirprwy Brif Weinidog
 

Llafar - Penodi Ieuan Wyn Jones yn Ddirprwy Brif Weinidog

11/07/07
Jane Hutt, Gweinidog Dros Gyllideb a Rheoli Busnes
 

Llafar - Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol Arfaethedig ynghylch Plant sy’n Agored i Niwed

10/07/07
Gwenda Thomas, Y Dirprwy Weinidog Dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Damwian Feicio ar yr A547

10/07/07
Brian Gibbons, Gweinidog Drod Yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Ysgrifenedig - Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol ynglŷn â Phlant Hawdd eu Niweidio a Thlodi Plant

09/07/07
Gwenda Thomas, Y Dirprwy Weinidog Dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Gweithredu Argymhelliad Y Corff Adolygu Cyflogau I Roi Codiad Cyflog Yng Nghymru

05/07/07
Edwina Hart, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Gwasanaethau Niwrolawdriniaeth

04/07/07
Edwina Hart, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Oedi wrth Drosglwyddo Gofal

03/07/07
Edwina Hart, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Mesur Arfaethedig ynghylch Gwneud Iawn am Gamweddau’r GIG (Cymru)

03/07/07
Edwina Hart, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Skanda Vale

03/07/07
Jane Davidson, Y Gweinidog dros Gynaliadwyedd a Datblygu Gwledig
 

Ysgrifenedig - Adroddiad Clywch

03/07/07
Carwyn Jones, Y Gweinidog Dros Addysg, Diwylliant a'r Gymraeg
 

Llafar - Lansio’r Ymgynghoriad ar y Mesur Teithio i Blant a Phobl Ifanc Mewn Addysg

26/06/07
Brian Gibbons, Gweinidog Drod Yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Llafar - Gwasanaethau Plant Yn Abertawe

26/06/07
Gwenda Thomas, Y Dirprwy Weinidog Dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Skanda Vale

26/06/07
Jane Davidson, Y Gweinidog dros Gynaliadwyedd a Datblygu Gwledig
 

Ysgrifenedig - Yr Ymgynghoriad Ar Reoli Gwastraff Ymbelydrol Yn Ddiogel

25/06/07
Jane Davidson, Y Gweinidog dros Gynaliadwyedd a Datblygu Gwledig
 

Llafar - Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol y Newid Gwyrdd

19/06/07
Jane Davidson, Y Gweinidog dros Gynaliadwyedd a Datblygu Gwledig
 

Ysgrifenedig - Diogelu'r Amgylchedd a Rheoli Gwastraff – Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol

18/06/07
Jane Davidson, y Gweinidog dros Gynaliadwyedd a Datblygu Gwledig
 

Llafar - Anghenion Dysgu Ychwanegol – Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol

12/06/07
Carwyn Jones, Y Gweinidog dros Addysg, Diwylliant a'r Gymraeg
 

Llafar - Newidiadau I’r Cynllun Rhyddhad Ardrethi I Fusnesau Bach

12/06/07
Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Chflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Ysgrifenedig - Anghenion Dysgu Ychwanegol – Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol

11/06/07
Carwyn Jones, Y Gweinidog dros Addysg, Diwylliant a'r Gymraeg
 

Ysgrifenedig - Ffliw'r Adar

07/06/07
Jane Davidson, Y Gweinidog dros Gynaliadwyedd a Datblygu Gwledig
 

Llafar - Y Rhaglen Ddeddfwriaethol

06/06/07
Rhodri Morgan,Y Brif Weinidog
 

Llafar - Y Cabinet

06/06/07
Rhodri Morgan,Y Brif Weinidog
 

Ysgrifenedig - Cynllun PFI Wrecsam

29/03/07
Sue Essex, Y Gweinidog Drod Gyllid, Llywodraeth Leol A Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Ysgrifenedig-Rheoli Gwastraff yn Gynaliadwy yng Nghymru

29/03/07
Carwyn Jones, Y Gweinidog dros Yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad
 

Llafar - Raglenni Cydgyfeirio ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd

28/03/07
Rhodri Morgan,Y Brif Weinidog
 

Ysgrifenedig - Cyllideb 2007 ac Adroddiad Lyons

27/03/07
Sue Essex, Y Gweinidog Dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Ysgrifenedig - Rhesymeg dros gomisiynu llai o leoedd i fyfyrwyr

27/03/07
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Cronfa Anghydraddoldebau Iechyd – Adsefydlu Cardiaidd

27/03/07
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Cwblhau adolygiad o’r cytundeb ‘awdurdod harbwr’ â Chyngor Sir Caerdydd

27/03/07
Andrew Davies, Y Gweinidog Dros Fenter, Arloesi A Rhwydweithiau
 

Llafar - Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Bumed Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru

27/03/07
Jane Davidson, Y Gweinidog Dros Addysg, Dysgu Gydol Oes A Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Flaenoriaethau Cyllid y Loteri yng Nghymru a Dyfodol Canolfannau Byw’n Iach

26/03/07
Alun Pugh, Gweinidog Dros Ddiwylliant, Y Gymraeg A Chwaraeon
 

Ysgrifenedig - £4.5 miliwn i wasanaethau canser

26/03/07
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Adolygiad Polisi'r Llywodraeth O'r Ffordd Y Caiff Gwastraff Ymbelydrol Lefel Is Ei Reoli

25/03/07
Carwyn Jones, Gweinidog dros Yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad
 

Ysgrifenedig - Gyfran-ddeiliaid Corus Gymeradwyo Cynnig Tata i’w Drosfeddiannu ar 7 Mawrth 2007

23/03/07
Andrew Davies, Y Gweinidog Dros Fenter, Arloesi A Rhwydweithiau
 

Ysgrifenedig - Ymchwiliad Annibynnol i edrych ar y prosesau ar ymgynghori a Gweithredu'r Gwaith o Ailgyflunio'r Gwasanaethau Llawfeddygol Cyffredinol yn Sir Gaerfyrddin

22/03/07
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar-Ymateb Llywodraeth y Cynulliad i Adroddiad y Pwyllgor Cyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio: Adolygiad o Ddigartrefedd ymhlith Pobl Ifanc

21/03/07
Edwina Hart, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio
 

Ysgrifenedig- Ymateb ysgrifenedig Llywodraeth Cynulliad Cymru i Adolygiad Polisi’r Pwyllgor Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau o Anghenion Addysgol Arbennig. Rhan 3: Trosglwyddo

21/03/07
Jane Davidson,Y Gweinidog dros Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Cyhoeddiad Am Ymgynghori Gyda 59 O Gyrff Ynghylch Dod  Nhw O Dan Gwmpas Deddf Yr Iaith Gymraeg 1993

21/03/07
Alun Pugh, Gweinidog Dros Ddiwylliant, Y Gymraeg A Chwaraeon
 

Llafar - Datganiad am y Cynnydd a Wnaed wrth Fuddsoddi mewn Adeiladau Ysgolion

20/03/07
Jane Davidson, Y Gweinidog Dros Addysg, Dysgu Gydol Oes A Sgiliau
 

Llafar - Datganiad am Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Brosiect Craffu’r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus—Trefniadau Etholiadol yng Nghymru

20/03/07
Sue Essex, Y Gweinidog Drod Gyllid, Llywodraeth Leol A Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Llafar - Chwareli Llechi Alfred McAlpine

20/03/07
Andrew Davies, Y Gweinidog Dros Fenter, Arloesi A Rhwydweithiau
 

Ysgrifenedig - Adfer Y Costau Glanhau Yn Chwarel Brofiscin Yn Sgil Gwastraff Halogedig A Gynhyrchwyd Gan Grŵp Monsanto

20/03/07
Carwyn Jones, Gweinidog dros Yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad
 

Ysgrifenedig - Academi Hyfforddiant Amddiffyn, Sain Tathan

19/03/07
Prif Weinidog , Rhodri Morgan
 

Ysgrifenedig - Hawliau Datblygu A Ganiateir Ar Gyfer Microgynhyrchu I Ddeiliaid Cartrefi

19/03/07
Carwyn Jones, Gweinidog dros Yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad
 

Ysgrifenedig - Datganiad Polisi Newydd ar gyfer y Parciau Cenedlaethol ac Awdurdodau'r Parciau Cenedlaethol

19/03/07
Carwyn Jones, Gweinidog dros Yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad
 

Ysgrifenedig- Ymateb Ysgrifenedig y Llywodraeth Cynulliad Cymru i Adroddiad y Pwyllgor Cyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio ar Ddigartrefedd Ymhlith Pobl Ifanc

15/03/07
Edwina Hart, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio
 

Ysgrifenedig - Ymateb I Adroddiad Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus – “Trefniadau Etholiadol Yng Nghymru”

14/03/07
Sue Essex, Y Gweinidog Drod Gyllid, Llywodraeth Leol A Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Llafar - Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru I Adolygiad Y Pwyllgor Diwylliant, Y Gymraeg A Chwaraeon O Bêl-Droed

13/03/07
Alun Pugh, Gweinidog Dros Ddiwylliant, Y Gymraeg A Chwaraeon
 

Llafar - Datganiad Polisi Llywodraeth Leol

13/03/07
Sue Essex, Y Gweinidog Drod Gyllid, Llywodraeth Leol A Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Llafar - Amseroedd Aros y GIG a Phwysau Argyfwng

13/03/07
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Gwarant Y Goron O Ran Y Gronfa Diogelu Pensiynau

13/03/07
Alun Pugh, Gweinidog Dros Ddiwylliant, Y Gymraeg A Chwaraeon
 

Ysgrifenedig - Grantiau i Ddisgyblion lle nad Saesneg yw eu Hiaith Gyntaf

13/03/07
Jane Davidson, Y Gweinidog Dros Addysg, Dysgu Gydol Oes A Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Datganiad Polisi Lywodraeth Leol 2007

08/03/07
Sue Essex, Y Gweinidog Drod Gyllid, Llywodraeth Leol A Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Ysgrifenedig - Datganiad Ysgrifenedig Mewn Ymateb I Adroddiad Y Pwyllgor Iechyd A Gwasanaethau Cymdeithasol Ynglŷn Â’r Adolygiad O’r Gwasanaethau Canser I Bobl Cymru

07/03/07
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Oblygiadau Cyhoeddiad Airbus Ar Gynllun Power 8 Ar Gyflogaeth A Buddsoddi Yng Nghymru

06/03/07
Andrew Davies, Y Gweinidog Dros Fenter, Arloesi A Rhwydweithiau
 

Ysgrifenedig - Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru I Adroddiad Y Pwyllgor Diwylliant, Y Gymraeg A Chwaraeon Ar Bêl-Droed Yng Nghymru: Adolygiad

06/03/07
Alun Pugh, Gweinidog Dros Ddiwylliant, Y Gymraeg A Chwaraeon
 

Ysgrifenedig - Darpariaeth a Chyfle o ran Triniaeth ar gyfer Anhwylderau Bwyta

05/03/07
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Darparu ac Ariannu Gwasanaethau Gofal Lliniarol yng Nghymru

05/03/07
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Cyhoeddiad Airbus Ynghylch Gwaith Ailstrwythuro Power 8 A'r Goblygiadau I Frychdyn

01/03/07
Andrew Davies, Y Gweinidog Dros Fenter, Arloesi A Rhwydweithiau
 

Ysgrifenedig - Cyllidebau Awdurdodau’r Heddlu 2007-2008

27/02/07
Sue Essex, Y Gweinidog Drod Gyllid, Llywodraeth Leol A Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Ysgrifenedig - Cynllun Rhyddhad rhag Ardrethi i Fusnesau Bach: Y Diwydiant Hunanarlwyo

27/02/07
Sue Essex, Y Gweinidog Drod Gyllid, Llywodraeth Leol A Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Ysgrifenedig - Adolygiad o gytundeb ‘awdurdod harbwr’ gyda Chyngor Sir Caerdydd – Trafodion Hysbysadwy a Rheol Sefydlog 21

22/02/07
Andrew Davies, Y Gweinidog Dros Fenter, Arloesi A Rhwydweithiau
 

Ysgrifenedig - Darparu Brachytherapi Dos Isel I Drin Canser Cyfyngedig Y Prostad, Yng Nghymru

21/02/07
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru I Adroddiad Y Pwyllgor Cyfle Cyfartal Ar Y Gwasanaethau A Ddarperir I Bobl Ifanc Anabl

21/02/07
Jane Hutt, Y Trefnydd A'r Gweinidog Dros Gydraddoldebau A Phlant
 

Ysgrifenedig - Cyllidebau Awdurdodau Heddlu 2007-2008

14/02/07
Sue Essex, Y Gweinidog Drod Gyllid, Llywodraeth Leol A Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Ysgrifenedig - Gymeradwyo Cynllun Iaith Gymraeg Y Llywodraeth Cynulliad Cymru

14/02/07
Alun Pugh, Gweinidog Dros Ddiwylliant, Y Gymraeg A Chwaraeon
 

Llafar - Adeiladau Cynhaliadwy

13/02/07
Carwyn Jones, Gweinidog dros Yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad
 

Llafar - Newid Yn Yr Hinsawdd

13/02/07
Prif Weinidog , Rhodri Morgan
 

Ysgrifenedig - Gorsaf Bwer Rwe Arfaethedig Ym Mhenfro

12/02/07
Andrew Davies, Y Gweinidog Dros Fenter, Arloesi A Rhwydweithiau
 

Ysgrifenedig - Bom yn Ffrwydro Mewn Parsel yn Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA), Abertawe

07/02/07
Rhodri Morgan, Prif Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Blaenoriaethau Ar Gyfer Buddsoddiad Perygl Llifogydd Yn Y Dyfodol

07/02/07
Carwyn Jones, Gweinidog dros Yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad
 

Mynediad At Driniaethau A Meddyginiaethau Modern

05/02/07
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Y Cynllun Ail Gynnig Yn Ymddiriedolaeth Iechyd GIG Ardal Weston

01/02/07
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Gwasanaethau Llawfeddygol Brys - Ysbyty’r Tywysog Philip yn Llanelli

01/02/07
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Datganiad yn unol â Rheol Sefydlog 21.20 - Cynllun Casglu Cyngor Celfyddydau Cymru

01/02/07
Alun Pugh, Gweinidog Dros Ddiwylliant, Y Gymraeg A Chwaraeon
 

Ysgrifenedig - Sgrinio i Ddarganfod Diabetes Math 2 yng Nghymru

30/01/07
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Effaith y llifogydd diweddar ar bontydd a chefnffyrdd yng Nghymru

29/01/07
Andrew Davies, Y Gweinidog Dros Fenter, Arloesi A Rhwydweithiau
 

Ysgrifenedig - Cynigion Ar Gyfer Ehangu'r A494 Yn Sir Y Fflint I’w Gwneud Yn Briffordd Chwe Lôn

26/01/07
Andrew Davies, Y Gweinidog Dros Fenter, Arloesi A Rhwydweithiau
 

Ysgrifenedig - Amseroedd Aros Damweiniau ac Achosion Brys

23/01/07
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Lletygarwch

22/01/07
Andrew Davies, Y Gweinidog Dros Fenter, Arloesi A Rhwydweithiau
 

Ysgrifenedig-Lefelau hylendid yn ysbytai Cymru

22/01/07
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Lefelau Llythrenedd A Rhifedd Ymysg Disgyblion Uwchradd Cymru

22/01/07
Jane Davidson, Y Gweinidog Dros Addysg, Dysgu Gydol Oes A Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Ymestyn Y Cyfnod Ymgynghori Ar Strategaeth Drafnidiaeth Cymru Ac Asesiad Amgylcheddol Strategol (Sea) Strategaeth Drafnidiaeth Cymru

22/01/07
Andrew Davies, Y Gweinidog Dros Fenter, Arloesi A Rhwydweithiau
 

Llafar - Creative Outsourcing Solutions International Cyf

17/01/07
Andrew Davies, Y Gweinidog Dros Fenter, Arloesi A Rhwydweithiau
 

Llafar - Datganiad am yr Adolygiad o Hyfforddiant Amddiffyn

17/01/07
Prif Weinidog , Rhodri Morgan
 

Ysgrifenedig - Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru: Adolygiad Sicrwydd Arbennig o Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

11/01/07
Dr Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol