Skip to content

Ysgrifenedig - Taith Fasnach, Mewnfuddsoddi A Diwydiannau Creadigol I India 25-30 Tachwedd 2007

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ieuan Wyn Jones, Y Ddirprwy Brif Weinidog a'r Gweinidog Dros Yr Economi A Thrafnidiaeth
Yr wythnos diwethaf, arweiniais daith fasnach i India, y daith gyntaf o’r fath gan un o Weinidogion y Cynulliad, a’r gyntaf erioed i roi sylw i holl weithgareddau Busnes Rhyngwladol Cymru o ran mewnfuddsoddi, masnach a’r diwydiannau creadigol. Gwnaed yr ymweliad hwn â Delhi a Mumbai yn bosibl – ymweliad ag amserlen drom iawn – gan gyfleoedd y farchnad, parodrwydd Gweinidogion a chwmnïau India i ymgysylltu â Chymru, gwaith Uchel Gomisiwn Prydain yn Delhi a Mumbai a gweithgareddau Busnes Rhyngwladol Cymru.

Yn ystod yr wythnos, trefnais ginio ar gyfer mewnfuddsoddwyr sydd gennym eisoes a darpar-fewnfuddsoddwyr, cwrddais â chwe chwmni un ar y tro – mae tri ohonynt eisoes wedi buddsoddi yng Nghymru, anerchais Ffederasiwn Siambrau Masnach a Diwydiant India a Grŵp Busnes Prydain, cymerais ran mewn trafodaeth deledu CNBC am India a’i chysylltiadau byd-eang, ac es i bum derbyniad, dau ohonynt gyda diwydiant ffilm India. Gwnaeth y gymysgedd hon o gyfleoedd hi’n bosibl imi annerch cynulleidfaoedd amrywiol a dylanwadol, gan fod gan CNBC gynulleidfa o 25 miliwn.

Achubais ar y cyfle hefyd i sefydlu cysylltiadau â Gweinidog India dros Ddiwydiant ac Ysgrifennydd Twristiaeth India. Roedd y ddau gyfarfod yn gyfle i ddatblygu cysylltiadau masnachol, diwylliannol a gwleidyddol.

Roedd y daith hon yn dyst i arwyddocâd cynyddol economi India yn fyd-eang, sydd wedi bod yn tyfu ar raddfa o fwy nag 8% dros y tair blynedd diwethaf. Mae hyn wedi’i hybu gan dwf digid-dwbl mewn gwasanaethau a gweithgynhyrchu sy’n cyfrannu 53% a 29% o gynnyrch mewnwladol crynswth yn y drefn honno. Y Deyrnas Unedig yw’r ail fuddsoddwr mwyaf yn India gyda’r prif sectorau cyfle mewn gwasanaethau ariannol a busnes, seilwaith, cynhyrchion fferyllol a gofal iechyd, TGCh a thelegyfathrebu, moduron, awyrofod ac addysg. Mae’n bosibl iawn y bydd Arup, un o’r cwmnïau yr ymwelwyd â nhw, yn chwarae rhan mewn prosiect seilwaith pwysig yn India.

Yn nhermau mewnfuddsoddi, mae cwmnïau India yn gyfoethog gyda chefnogaeth gref o’r farchnad stoc dramor. Mae diddordeb gan lawer mewn cyfuno a chaffael, gan ganolbwyntio’n gyntaf ar Unol Daleithiau America ac yna’r Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd. Cododd buddsoddiad India yn y DU yn ddramatig y llynedd, ac mae India bellach ar restr y deg prif fuddsoddwr o ran gwerth. Ymhlith y cytundebau proffil uchel diweddar mae rhai gan Tata/Corus a wisgi UB/Whyte & Mackay. Mae Tata hefyd wrthi’n edrych ar hyn o bryd ar Landrover/Jaguar. Oherwydd hyn, ac am resymau eraill, mae India yn farchnad sy’n flaenoriaeth i Gymru.

Roeddwn yn falch o arwain y cwmni hwn o un deg naw o gwmnïau Cymru a chynrychiolwyr Colegau Addysg Bellach ac Uwch, pob un ohonynt yn awyddus i wneud busnes yn India. Mae’r adroddiadau cychwynnol gan y rhai a fu’n rhan o’r daith wedi bod yn gadarnhaol iawn mewn sectorau mor amrywiol â biodechnoleg a chynhyrchion fferyllol, adeiladu, addysg bellach, peirianneg sifil a’r diwydiannau creadigol. Derbyniodd cwmnïau o Gymru ymateb cadarnhaol iawn gyda nifer yn cael ceisiadau am ddyfynbrisiau am fusnes newydd. Diogelwyd archeb gychwynnol o £150,000 gan EPS Steels gyda chryn gyfle am fwy. Mae nifer o gwmnïau eraill hefyd yn agos at ddiogelu contractau sylweddol.

Roedd y daith yn dra-llwyddiannus yn gymaint â’i bod wedi sefydlu ac adnewyddu cysylltiadau allweddol â chwmnïau yn India a oedd eisoes yn gweithio yng Nghymru a’r rheini a oedd yn dangos diddordeb mewn buddsoddi yma. Bu’n bosibl imi gwrdd â Tata Steel, Wockhardt a Bilcare, cwmnïau sydd eisoes wedi buddsoddi yng Nghymru a bu’n bosibl imi gwrdd â chwmnïau eraill sydd ar fin buddsoddi yn Ewrop. Rwy’n hyderus y bydd, yn y misoedd i ddod, fwy o fuddsoddi yng Nghymru ymhlith cwmnïau o India. Roedd yn amhosibl dychmygu ymweld ag India heb gwrdd â Tata Steel, un o’r cwmnïau mwyaf blaenllaw yng Nghymru. Cynhaliais drafodaethau adeiladol gyda Phrif Swyddog Cyllid a Chyfarwyddwr Gweithredol y Grŵp ac rydym wedi cytuno i gydweithio mewn nifer o feysydd gan gynnwys cyfleoedd am gysylltiadau gydag academia, y dechnoleg ddiweddaraf a throsglwyddo technoleg. Mae hwn yn Grŵp sy’n addawol iawn i Gymru mewn nifer o feysydd ac rwy’n benderfynol o elwa ym mhob un ohonynt.

Rydym wedi canolbwyntio ar India am nifer o flynyddoedd ond mae’n amlwg bod angen datblygu ymhellach gyfleoedd am dwf yno. Roedd fy ymweliad innau yn rhan o’r broses honno. Mae Cymru, drwy Fusnes Rhyngwladol Cymru, yn cynyddu ei phresenoldeb yn India â swyddfa well yn Bangalore a swyddfa newydd yn Mumbai y disgwylir iddi agor ym mis Ionawr y flwyddyn nesaf. Bydd y tîm sydd yno yn cynyddu o un cynrychiolydd yn Bangalore i chwech, tri ym mhob swyddfa. Rydym hefyd yn cynllunio taith fasnach arall ar gyfer 2008/9, yn sgil llwyddiant yr ymweliad diweddaraf hwn. Rwy hefyd yn falch o gyhoeddi y bydd ffederasiwn dylanwadol Siambrau Masnach a Diwydiant India yn ymuno â ni yma yng Nghymru yn 2009 ar gyfer Wythnos India yng Nghymru, sy’n dangos ymhellach ddyfnder y berthynas y bu’n bosibl inni ei sefydlu yn y farchnad bwysig hon.

O ran Addysg Uwch, mae’n sicr y gallwn sefydlu cysylltiadau allweddol erbyn hyn rhwng y sector yng Nghymru a chwmnïau yn India. Roedd y rhan fwyaf o’r cwmnïau y siaradais â nhw yn frwdfrydig ynghylch prosiectau ymchwil a datblygu gyda phrifysgolion Cymru.

Mae’r cyfleoedd yno bellach. Yr her i ni yw eu defnyddio a gwneud iddynt weithio er lles economi Cymru.