Skip to content

Ysgrifenedig - Cymorth Hyblyg I Fusnes

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth.

Er mwyn sicrhau gwell swyddi, a mwy ohonynt, i bobl Cymru, mae Llywodraeth y Cynulliad wedi ymrwymo i helpu entrepreneuriaid a busnesau o bob maint, lle bynnag y maent yn gweithredu, tyfu a ffynnu. Un o'r ffyrdd y gallwn wneud hyn yw gweithio'n uniongyrchol gyda busnesau a darparu cymorth sydd wedi'i deilwra'n arbennig i ddiwallu eu hanghenion.

I'r perwyl hwnnw, o yfory ymlaen bydd fy Adran yn cyflwyno gwasanaeth newydd o'r enw Cymorth Hyblyg i Fusnes, wedi ei ategu gan y Gronfa Fuddsoddi Sengl a addawyd yn 'Cymru'n Un'.

Mae Cymorth Hyblyg i Fusnes wedi cael ei ddatblygu mewn ymateb i fusnesau ac mewn ymgynghoriad â hwy. Bydd yn lleihau dryswch yn y farchnad a bydd yn ein galluogi i ddarparu cymorth yn fwy effeithlon i fusnesau. Mae'r gwasanaeth yn cefnogi'r agenda i weddnewid y gwasanaeth cyhoeddus, fel y'i hamlinellwyd yn adolygiadau Beecham a Varney. Dyma brif nodweddion y gwasanaeth:

  • Gwasanaeth Hygyrch
    Mynediad sydyn, hawdd a syml at wybodaeth, cyngor a chymorth i bob busnes a darpar fusnes trwy gyfrwng porth sy'n cynnwys un wefan a rhif ffôn cenedlaethol a thrwy gyfarfodydd wyneb yn wyneb mewn rhwydwaith o ganolfannau lleol.
  • Rheolwyr Perthynas
    Rheolwyr perthynas a fydd yn help i ddatblygu busnesau sydd o bwys strategol trwy baratoi pecyn o gymorth perthnasol wedi'i deilwra'n arbennig er mwyn datgloi potensial y busnesau hynny i dyfu.
  • Cymorth Ariannol ac Arbenigol
    Y Gronfa Fuddsoddi Sengl fydd y ffynhonnell newydd unedig ar gyfer pecyn o gymorth ariannol ac arbenigol gan Lywodraeth y Cynulliad i ddiwallu anghenion unigol busnesau.

Bydd y gwasanaeth newydd yn cael ei gyflwyno gam wrth gam yn ystod 2008-09 i gynnwys gweithgarwch cymorth i fusnesau gan Lywodraeth y Cynulliad ac eraill. Bydd Cymorth Hyblyg i Fusnes hefyd yn cynnwys cymorth newydd a gwell i'r sawl sydd eisiau cychwyn busnes (o fis Mehefin ymlaen) a chymorth ar gyfer busnesau sy'n tyfu (o fis Hydref ymlaen).
O yfory ymlaen bydd ffordd newydd i gwsmeriaid gael gafael ar gymorth. Bydd rhif ffôn newydd, sef 03000 6 03000, ar gyfer cwmnïau sy'n bodoli eisoes ac ar gyfer y sawl sydd eisiau cychwyn busnes. Y wefan newydd,

defnyddiwch: cymorth busnes cymru

 fydd porth y Llywodraeth ar gyfer busnesau yng Nghymru a busnesau sy'n ystyried buddsoddi yma. Bydd yn dechrau disodli gwefannau presennol Llywodraeth Cynulliad Cymru sy'n darparu gwybodaeth am gymorth i fusnesau, gan gynnwys gwefan Llygad Busnes.

Mae Cymorth Hyblyg i Fusnes yn dangos ein hymrwymiad i ddeall anghenion busnesau ac ymateb iddynt. Mae'n ddull cwbl newydd o ddarparu gwasanaethau ac mae'n tanlinellu'r ffaith ein bod yn benderfynol y bydd Cymru ar flaen y gad yn creu hinsawdd lle gall busnesau cynhenid a mewnfuddsoddwyr ffynnu fel ei gilydd.