Skip to content

Ysgrifenedig - Banciau Gwlad yr Iâ

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol a Andrew Davies, Y Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus.
Mae Llywodraeth y Cynulliad yn llwyr gefnogi ymdrechion y Deyrnas Unedig i fynnu bod Llywodraeth Gwlad yr Iâ yn rhyddhau asedau awdurdodau lleol ac awdurdodau’r heddlu yng Nghymru a Lloegr sydd wedi’u rhewi mewn banciau yng Ngwlad yr Iâ, a digolledu am unrhyw golledion ariannol yn sgil cwymp y banciau.

Mae trafodaethau’n cael eu cynnal yng Ngwlad yr Iâ heddiw. Bydd Prif Weinidog Cymru yn ysgrifennu at Ganghellor y Trysorlys heddiw i nodi’r sefyllfa yng Nghymru a phryderon awdurdodau lleol Cymru. Hefyd bydd Llywodraeth y Cynulliad yn ymgymryd yn llawn â thrafodaethau rhyngadrannol ar fwrw ymlaen â’r mater.

Rydym wedi trafod y sefyllfa gydag arweinwyr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yng nghynhadledd flynyddol CLlLC yn Llandudno. Maent wedi cadarnhau y byddant yn gweithio gyda CLlLC i wneud safle awdurdodau Cymru’n fwy cadarn. Mae swyddogion Llywodraeth y Cynulliad yn monitro’r sefyllfa gyda’r awdurdodau yng Nghymru y mae hyn yn effeithio arnynt.

Yn dilyn trafodaethau gydag awdurdodau lleol, mae’n amlwg, er bod y ffigurau’n fawr, bod angen eu hystyried yng nghyd-destun cyfanswm yr arian sydd ar gael i awdurdodau lleol; mae’n ymddangos yn annhebygol ar hyn o bryd y bydd y sefyllfa yn effeithio ar y dreth gyngor neu ar ddarparu gwasanaethau awdurdodau lleol.

Dylai awdurdod unigol gysylltu â Llywodraeth y Cynulliad os yw’n debygol o ddioddef anawsterau tymor byr.