Skip to content

Datganiadau'r Cabinet 2008

Gall Datganiad Cabinet gael ei wneud gan unrhyw aelod o Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Ysgrifenedig - Adolygiad Pitt – Asesiad ar gyfer Cymru

17/12/08
Jane Davidson, Y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaladwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Cronfa Arallgyfeirio Swyddfeydd Post

17/12/08
Leighton Andrews, Y Dirprwy Weinidog dros Adfywio
 

Ysgrifenedig - Adroddiad Blynyddol 2007-2008 y Cynllun Partneriaeth Llywodraeth Leol

17/12/08
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Adroddiad Cynnydd Blynyddol ar Gamddefnyddio Sylweddau 2008

16/12/08
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Gwariant Cyfalaf i Gefnogi Rhaglenni Gwaith Cyfalaf Bach ac Adfywio yn Adeiladau Ysgolion, Addysg Bellach ac Addysg Uwch

16/12/08
Jane Hutt, y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Ymgyrch Farchnata y DU 2009 Croeso Cymru

15/12/08
Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Ysgrifenedig - Strategaeth Twristiaeth Arfordirol

15/12/08
Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Ysgrifenedig - Moderneiddio Gofal Heb ei Drefnu: Strategaeth Cyflenwi Gwasanaethau Gofal Brys Cymru – Yr Wybodaeth Ddiweddaraf

12/12/08
Edwina Hart, Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Y Diweddaraf am yr Adolygiad o Wasanaethau Ambiwlans Cymru

12/12/08
Edwina Hart, Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Y Mesur Mynediad i’r Môr a’r Arfordir

11/12/08
Jane Davidson, Y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Papur Gwyn Cyfrifiad 2011

11/12/08
Andrew Davies, Y Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Ysgrifenedig - Symleiddio’r Broses o Wneud Cais am Ganiatâd Cynllunio yng Nghymru

10/12/08
Jane Davidson, Y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Setliadau Refeniw a Chyfalaf Terfynol Llywodraeth Leol 2009-10

10/12/08
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Arian Ychwanegol ar gyfer y Cynllun Achub Morgeisi

10/12/08
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Arian Ychwanegol ar gyfer y Cynllun Achub Morgeisi

09/12/08
Jocelyn Davies, Y Dirprwy Weinidog dros Dai
 

Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol ar Ofalwyr

08/12/08
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Dod â Gwariant Cyfalaf Ymlaen

05/12/08
Andrew Davies, Y Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Ysgrifenedig - Y Newyddion Diweddaraf am Fanciau Gwlad yr Iâ

04/12/08
Brian Gibbons , y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Ymateb Llywodraeth y Cynulliad i Ail Adolygiad Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus Ofcom : Cam 2: paratoi ar gyfer y dyfodol digidol

03/12/08
Alun Ffred Jones, Y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Ysgrifenedig - Lwfans Cynhaliaeth Addysg (EMA)

03/12/08
Jane Hutt, y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Gydweithio rhwng Llywodraeth Cynulliad Cymru a’r Heddlu

02/12/08
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Llafar - Ymrwymiadau Trafnidiaeth Cymru’n Un ac Adolygiad o’r Rhaglen Rheilffyrdd a’r Flaen Raglen Cefnffyrdd

02/12/08
Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Ysgrifenedig - Y newyddion diweddaraf am ymchwil y Panel Cynghorol ar Ymchwil Economaidd ynghylch Cyflog Byw

02/12/08
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Datganiad - cyllideb terfynol 2009-10

02/12/08
Andrew Davies, Y Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Ysgrifenedig - Diweddariad Rhaglen Dileu TB

01/12/08
Elin Jones, y Gweinidog dros Faterion Gweldig
 

Ysgrifenedig - Cyhoeddi Adroddiad y Pwyllgor ar Newid Hinsawdd

01/12/08
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Cymhwyso i Gymru y Mesurau Ardrethu Annomestig a Gyhoeddwyd yn yr Adroddiad cyn y Gyllideb

28/11/08
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Deddf Trafnidiaeth Leol 2008

27/11/08
Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Llafar - Cytundeb Gwleidyddol ar Archwiliad Iechyd y Pac

25/11/08
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Llafar - Addysg Uwch

25/11/08
Jane Hutt, y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Rhag-gofrestru cemegau o dan Rheoliadau REACH erbyn 1 Rhagfyr

24/11/08
Jane Davidson, Y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar Gynllun Datblygu Cynaliadwy Newydd, Cymru'n Un: Cenedl Un Blaned

19/11/08
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai.
 

Llafar - Hoover Candy

19/11/08
Ieuan Wyn Jones, Dirprwy Brif Weinidog Cymru a'r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Ysgrifenedig - Swyddi Gwrydd I Gymru: Dogfen Ymgynghori

18/11/08
Ieuan Wyn Jones, Y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog Dros Yr Economi a Thrafnidiaeth, A Jane Davidson, Y Gweinidog Dros Yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd A Thai
 

Ysgrifenedig - Diogelu Plant sy’n Agored i Newid yng Nghymru

18/11/08
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Adfywio mewn Ffordd Strategol – y Cymoedd Gorllewinol

13/11/08
Leighton Andrews , Y Dirprwy Weinidog dros Adfywio.
 

Ysgrifenedig - Cynllun Deng Mlynedd Cymru ar Ddigartrefedd

12/11/08
Jocelyn Davies, Y Dirprwy Weinidog dros Dai
 

Ysgrifenedig - Papur Gwyrdd “O’r gymdogaeth i’r wlad gyfan: plismona ein cymunedau gyda’n gilydd”

12/11/08
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol.
 

Llafar - Ddiwygiadau i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol

11/11/08
Edwina Hart, Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Hynt y gwaith sy’n mynd rhagddo i nodi a mynd i’r afael ag anghenion Ardaloedd Gwledig Anghysbell

11/11/08
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Llafar - Adolygiad Deintyddol—Adroddiad Ymgynghori

11/11/08
Edwina Hart, Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Uwchgynhadledd y Byd ar gyfer y Rhanbarthau ar y Newid yn yr Hinsawdd, nrg4SD, ac ymuno â Rhaglen Bartneriaeth Rhaglen Ddatblygu’r Cenhedloedd Unedig (St Malo, Ffrainc: 29-30 Hydref 2008)

07/11/08
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai.
 

Ysgrifenedig - Triniaeth ar gyfer dirywiad macwlaidd gwlyb sy’n gysylltiedig â henaint

06/11/08
Edwina Hart, Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Y diweddaraf am Economi Cymru a’r camau a gymerwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru

04/11/08
Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Llafar - Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Sylwadau Terfynol Pwyllgor Monitro Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn

04/11/08
Jane Hutt, Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Llafar - Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus

04/11/08
Alun Ffred Jones, Y Gweinidog Dros Dreftadaeth
 

Llafar - Comisiwn ar y Newid yn yr Hinsawdd

04/11/08
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai.
 

Ysgrifenedig - Agenda Bolisi Llywodraeth y Cynulliad ar gyfer Plant a Phobl Ifanc Anabl ac Ymgyrch Plant Anabl yn Cyfri Cymru

03/11/08
Jane Hutt, Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Aelodaeth o Fwrdd Cynllunio’r Coleg Ffederal

03/11/08
Jane Hutt, Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Cynllun Gweithredu ‘Cyflawni Cynhwysiant Digidol’, a lansiwyd gan y Gwir Anrhydeddus Paul Murphy AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru a’r Gweinidog dros Gynhwysiant Digidol

24/10/08
Leighton Andrews, Y Dirprwy Weinidog dros Adfywio
 

Ysgrifenedig - Rheoli Cynlluniau Datblygu Gwledig Echel 2 ar gyfer 2009-10 a 2010-11

22/10/08
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Sgiliau sy’n Gweithio i Gymru: Ymateb Llywodraeth y Cynulliad i Adolygiad Webb

22/10/08
John Griffiths, Y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau
 

Llafar - Yr Economi

21/10/08
Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Ysgrifenedig - Grŵp Cynghori ar ddarlledu

19/10/08
Alun Ffred Jones, Y Gweinidog Dros Dreftadaeth
 

Ysgrifenedig - Lansio Ail Gynllun Gweithredu Strategaeth Amgylcheddol Llywodraeth y Cynulliad ar Gyfer 2008 - 2011

16/10/08
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai.
 

Ysgrifenedig - Cyhoeddi cyngor dros dro’r Pwyllgor ar Newid Hinsawdd ynglŷn â’r argymhellion ar gyfer targed 2050 y Deyrnas

16/10/08
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai.
 

Ysgrifenedig - Setliadau Refeniw a Chyfalaf dros dro Llywodraeth Leol 2009-10

15/10/08
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol.
 

Llafar - Adfywio Strategol

14/10/08
Leighton Andrews, Y Dirprwy Weinidog dros Adfywio
 

Llafar - Arddangos Celf Weledol yng Nghymru

14/10/08
Alun Ffred Jones, Y Gweinidog Dros Dreftadaeth
 

Llafar - Banciau Gwlad yr Iâ

14/10/08
Andrew Davies, Y Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus.
 

Ysgrifenedig - Banciau Gwlad yr Iâ

10/10/08
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol a Andrew Davies, Y Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus.
 

Ysgrifenedig - Gwelliannau i Wasanaethau Tren Merthyr

08/10/08
Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth.
 

Ysgrifenedig - Cyswllt Rheilffordd Cyflym Rhwng y Gogledd a'r De

08/10/08
Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth.
 

Ysgrifenedig - Setliad Refeniw Llywodraeth Leol Cymru

08/10/08
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol.
 

Ygrifenedig - Y Gyllideb Ddrafft

07/10/08
Andrew Davies, Y Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus.
 

Ysgrifenedig - Y bwriad i ddyfarnu’r Contract ar gyfer adeiladu swyddfa Cyffordd Llandudno

07/10/08
Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru.
 

Ysgrifenedig - Ddechrau’r Adolygiad Cyntaf o Wasanaethau Camddefnyddio Sylweddau yng Nghymru gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

06/10/08
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol.
 

Ysgrifenedig - Diweddariad ar yr ymgyrch i wella'r nifer sy'n hawlio Budd-dal y Dreth Gyngor a Budd-dal Tai a chyhoeddi'r droddiad ar y Rhwystrau i hawlio budd-daliadau

03/10/08
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol.
 

Ysgrifenedig - Arian Ychwanegol i Urdd Gobaith Cymru

02/10/08
Alun Ffred Jones, Y Gweinidog Dros Dreftadaeth
 

Ysgrifenedig - Data ar Berfformiad Llywodraeth Leol ar draws Cymru Gyfan ar gyfer 2007-08

02/10/08
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol.
 

Llafar - Ad-drefnu’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol

30/09/08
Edwina Hart, Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Lansio 'Gweithio Gyda'n Gilydd i Leihau Niwed - Strategaeth Camddefnyddio Sylweddau Cymru 2008-2018

30/09/08
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol.
 

Llafar - Hyfrydle

30/09/08
Jane Hutt, Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Adolygiad Arbenigol Annibynnol ar Niwrowyddorau i Oedolion

30/09/08
Edwina Hart, Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Lansio Ymgynghoriad – “Cynnal y Tir” Adolygiad o Gamau Rheoli Tir o dan Echel 2 o Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-13

29/09/08
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Iechyd Meddwl

29/09/08
Edwina Hart, Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Gwpan Ryder 2008

24/09/08
Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru.
 

Ysgrifenedig - Allyriadau nwyon tŷ gwydr yng Nghymru yn 2006 a’r newyddion diweddaraf am y camau i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd

23/09/08
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai.
 

Llafar - Datganiad Deddfwriaethol am y Mesur Llywodraeth Leol

23/09/08
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol.
 

Ysgrifenedig - Rhaglen Dileu TB

23/09/08
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Llafar - Gorchymyn Arfaethedig Cynulliad Cenedlaethol Cymru Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig) 2008

23/09/08
Elin Jones, y Gweinidog dros Faterion Gweldig.
 

Llafar - Y Dafod Las

23/09/08
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Mesur Arfaethedig ynghylch Llywodraeth Leol (Cymru)

22/09/08
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol.
 

Ysgrifenedig - Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol gan y Llywodraeth yn ymwneud â Diwydiant Cig Coch Cymru

22/09/08
Elin Jones, y Gweinidog dros Faterion Gweldig.
 

Ysgrifenedig - Ynghylch Argymhellion Adolygiad Arbenigol Annibynnol o Wasanaethau Niwrowyddorau i Oedolion ar gyfer y Canolbarth a’r De

18/09/08
Edwina Hart, Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Penodi’r Panel Cynghori ar Fuddsoddi Cyfalaf Strategol

17/09/08
Andrew Davies, Y Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus.
 

Ysgrifenedig - Gwelliannau i ostyngiadau Trethi Busnes ar gyfer Busnesau Bach

16/09/08
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol.
 

Ysgrifenedig - Trefniadiau Rheoli a Gorfodi Pysgodfeydd Mor yn Nyfroedd Cymru yn y Dydfdol

12/09/08
Elin Jones, y Gweinidog dros Faterion Gweldig.
 

Ysgrifenedig - Cymunedau Yn Gyntaf: Manylion Diweddaraf y Gronfa Canlyniadau

06/08/08
Leighton Andrews , Y Dirprwy Weinidog dros Adfywio.
 

Ysgrifenedig - Ymgynghori ar y Gronfa Datblygu Swyddfeydd Post ar ei newydd wedd

05/08/08
Leighton Andrews, Y Dirprwy Weinidog dros Adfywio.
 

Ysgrifenedig - Cymunedau Yn Gyntaf Gorllewin Y Rhyl

04/08/08
Leighton Andrews, Y Dirprwy Weinidog dros Adfywio.
 

Ysgrifenedig - Materion yn ymwneud â pherfformiad yn Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a’r Fro

28/07/08
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.
 

Ysgrifenedig - Hyfrydle

24/07/08
Jane Hutt, Y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau.
 

Llafar - Rhannu llwyddiannau’r Gêmau Olympaidd

22/07/08
Alun Ffred Jones, Y Gweinidog Dros Dreftadaeth
 

Ysgrifenedig - Gweinyddwyr Alphasteel yn cyhoeddi eu bod wedi cwblhau’r broses o werthu i Libala Ltd

18/07/08
Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth.
 

Ysgrifenedig - Yr wybodaeth ddiweddaraf am y Mesur Cynllunio

17/07/08
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai.
 

Ysgrifenedig - Ddarpariaeth Ysbytai ym Merthyr Tydfil

17/07/08
Edwina Hart, Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Cyhoeddi’r adroddiad ar Adolygiad o Effeithiolrwydd y Cynllun Datblygu Cynaliadwy

17/07/08
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Llafar - Ad-drefnu Gwasanaethau Iechyd yng Nghymru

16/07/08
Edwina Hart, Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.
 

Ysgrifenedig - Y Newyddion Diweddaraf am Dlodi Plant

16/07/08
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol.
 

Ysgrifenedig - Canolfan Mileniwm Cymru

16/07/08
Rhodri Glyn Thomas , Y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Ysgrifenedig - Prosiect Adeiladu Swyddfa Cyffordd Llandudno

16/07/08
Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru.
 

Ysgrifenedig - Datblygiadau'r iaith Gymraeg mewn Addysg Uwch

16/07/08
Jane Hutt, Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Llafar - Raglen Ddeddfwriaethol Llywodraeth Cynulliad Cymru 2008-09

15/07/08
Rhodri Morgan, y Prif Weinidog.
 

Ysgrifenedig - Ymateb i adroddiad y Comisiwn Etholiadol 'Cyfrifo mewn Etholiadau – Etholiadau 2007 Cynulliad Cenedlaethol Cymru'

15/07/08
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol.
 

Ysgrifenedig - Rheoli AMD Gwlyb

14/07/08
Edwina Hart, Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Adolygiad o’r Contract Deintyddol Cenedlaethol yng Nghymru

11/07/08
Edwina Hart, Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.
 

Ysgrifenedig - Ad-Dalu’r Gronfa Datblygu Swyddfeydd Post: Dod I Gytundeb  Swyddfa’r Post Cyf

10/07/08
Leighton Andrews, Y Dirprwy Weinidog dros Adfywio
 

Ysgrifenedig - Gorchymyn Gweinidogion Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 2008

10/07/08
Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru.
 

Llafar - Datganiad Deddfwriaethol am y Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) a`r Strategaeth 'Sgiliau sy’n Gweithio i Gymru'

09/07/08
John Griffiths, y Gweinidog dros Sgiliau.
 

Llafar - Y Strategaeth Cynnwys Ffoaduriaid

09/07/08
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol.
 

Ysgrifenedig - Cynigion am flaenoriaethau ar gyfer Cynllun Cydraddoldeb Sengl Llywodraeth Cynulliad Cymru

09/07/08
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol.
 

Ysgrifenedig - Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Adolygiad OFCOM o Ddarlledu Cyhoeddus

08/07/08
Rhodri Glyn Thomas , Y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Ysgrifenedig - Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2008

07/07/08
John Griffiths, Y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Tai mewn ardaloedd gwledig

04/07/08
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai.
 

Ysgrifenedig - Lansio cyfnod ymgynghori ar gyfer Ail Gynllun Gweithredu’r Strategaeth Amgylcheddol, 2008 – 2011

04/07/08
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Cynllunio ar gyfer Newid Hinsawdd

02/07/08
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Llafar - Ofal Lliniarol

01/07/08
Edwina Hart, Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.
 

Llafar - Y Comisiwn ar y Newid yn yr Hinsawdd

01/07/08
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai.
 

Ysgrifenedig - Adennill Grant Dairygold

30/06/08
Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth.
 

Ysgrifenedig - Adroddiad cynnydd ar Raglen Ddeddfwriaethol 2007/08 Llywodraeth Cynulliad Cymru

26/06/08
Carwyn Jones, Y Cwnsler Cyffredinol ac Arweinydd y Tŷ
 

Llafar - Coleri sy’n rhoi Sioc Drydanol

25/06/08
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Llafar - Casgliad y Bobl

25/06/08
Rhodri Glyn Thomas, Y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Ysgrifenedig - Adolygiad Syr Michael Pitt o lifogydd haf 2007

25/06/08
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Adolygiad Addysg Uwch yng Nghymru

24/06/08
Jane Hutt, y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Trin dirywiad macwlaidd gwlyb sy'n gysylltiedig â henaint

24/06/08
Edwina Hart, Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Argymhellion gan Grŵp Cynghori'r Gweinidog - Dull newydd o ymdrin â Datblygu Economaidd

24/06/08
Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Llafar - Adroddiad Sue Essex ar Dai

24/06/08
Jocelyn Davies, Y Dirprwy Weinidog dros Dai
 

Llafar - Adolygiad Sicrwydd o’r Gwasanaeth Ambiwlans

24/06/08
Edwina Hart, Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Y Diweddaraf am y Strategaeth ar gyfer Pobl Ifanc nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant (NEET)

18/06/08
John Griffiths, Y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Camau tuag at gynyddu Tai Fforddiadwy

17/06/08
Jocelyn Davies , Y Dirprwy Weinidog dros Dai
 

Llafar - Ymgynghori ar Strategaeth Ffermio Newydd

17/06/08
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Llafar - Gymunedau Nesaf

17/06/08
Leighton Andrews, Y Dirprwy Weinidog dros Adfywio
 

Ysgrifenedig - Lansio Ymgynghoriad ar Strategaeth Newydd ‘Ffermio, Bwyd a Chefn Gwlad – Creu Dyfodol Cadarn’

16/06/08
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Cymru – ‘Cenedl Masnach Deg’ gyntaf y byd

10/06/08
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Llafar - Adolygiad o Gomisiwn Iechyd Cymru

10/06/08
Edwina Hart, Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Ddatblygu Cynaliadwy

10/06/08
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Adroddiad Comisiynwyr Plant y DU i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn

09/06/08
Jane Hutt, Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Yr wybodaeth ddiweddaraf am y Cyfnod Sylfaen

09/06/08
Jane Hutt, Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Cynllun Achub Morgais

09/06/08
Jocelyn Davies, Y Dirprwy Weinidog dros Dai
 

Ysgrifenedig - Rheoli a Gorfodi Pysgodfeydd Môr yn Nyfroedd Cymru yn y Dyfodol

09/06/08
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Alphasteel – Cyhoeddiad gan y Gweinyddwyr ynghylch y Cynigiwr a Ffefrir

05/06/08
Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Ysgrifenedig - Clostridium difficile

05/06/08
Edwina Hart, Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Adroddiad Gwasanethau lechyd Meddwl Michael Williams

03/06/08
Edwina Hart, Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Priodasau Dan Orfod a Throseddau Er Anrhydedd – Cynllun Gweithredu Tair Blynedd

03/06/08
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Llafar - Mesur Newid yn yr Hinsawdd

03/06/08
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Llafar - Adolygiad Alan Axford o Wasanethau yng Ngheredigion

03/06/08
Edwina Hart, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Gwelliannau i Reilffyrdd Cymru

02/06/08
Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Ysgrifenedig - Ystadegau diwygiedig Rhestr Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr ar gyfer 2005

23/05/08
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Datblygu Cynaliadwy Newydd

22/05/08
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Wasanaethau a Ddarperir i Bobl Ifanc Anabl

22/05/08
Jane Hutt, Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Llafar - Reoli Perygl Llifogydd ac Adolygiad Pitt

21/05/08
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Llafar - Bryderon Diweddar ynghylch Gwasanaethau Mamolaeth Ymddiriedolaeth GIG Gofal Iechyd Gwent

20/05/08
Edwina Hart, Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Strategaeth Cludo Nwyddau Cymru

20/05/08
Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Ysgrifenedig - Ymgyrch Plant Anabl yn Cyfri Cymru

16/05/08
Jane Hutt, Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Llafar - Grant Ad-dalu Cronfa Ymddiriedolaeth Plant

14/05/08
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Cronfa Datblygu Gwaith Craffu Llywodraeth Leol 2008/2009

14/05/08
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Fframwaith Buddsoddi Cyfalaf Strategol

12/05/08
Andrew Davies, Y Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar Ddarparu Sgiliau sy’n Gweithio i Gymru – Lleihau cyfran y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET)

12/05/08
John Griffiths, Y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Y Cynllun Peilot Teithio Rhatach ar y Rheilffyrdd

12/05/08
Ieuan Wyn Jones, Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Ysgrifenedig - Ymgynghoriad – Rhyddhad Ardrethi Busnes Gwell i Fusnesau Bach

08/05/08
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Llafar - Y Cyfnod Sylfaen

07/05/08
Jane Hutt, Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Llafar - Strategaeth Drafnidiaeth Cymru

06/05/08
Ieuan Wyn Jones, Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Llafar - Fynediad

06/05/08
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Cyfnod Sylfaen

29/04/08
Jane Hutt, Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Cynllun Iawndal ar Gyfer Clwy'r Traed a'r Genau: Cytundeb Y Comisiwn Ewropeaidd

17/04/08
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Grŵp Arbenigwyr ar Dlodi Plant

16/04/08
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Cymorth Hyblyg I Fusnes

16/04/08
Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth.
 

Ysgrifenedig - Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008

15/04/08
Ieuan Wyn Jones AC, Dirprwy Brif Weinidog Cymru a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth.
 

Ysgrifenedig - Drais yn erbyn Staff y GIG yng Nghymru

08/04/08
Edwina Hart, Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Comisiwn ar y Newid yn yr Hinsawdd (fersiwn Saesneg)

08/04/08
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

LLafar - Gynllun Cyflenwi 'Cymru’n Un'

08/04/08
Rhodri Morgan, Y Prif Weinidog
 

Llafar - Ddileu TB

08/04/08
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Y Cynllun Partneriaeth Llywodraeth Leol

01/04/08
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol.
 

Ysgrifenedig - Ymgynghoriad - Y Protocol ar Gefnogi ac Ymyrryd ym Materion Llywodraeth Leol

01/04/08
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol.
 

Ysgrifenedig - Rheoli Gwastraff Cynaliadwy yng Nghymru

01/04/08
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Ysbyty’r Tywysog Phillip, Llanelli a Chymuned Iechyd Sir Gaerfyrddin

31/03/08
Edwina Hart, Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Fframwaith Cenedlaethol Tân ac Achub Cymru

17/03/08
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol.
 

Ysgrifenedig - Cynllun Gweithredu Cenedlaethol i Gymru ar Iechyd y Geg

14/03/08
Edwina Hart, Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Fframwaith Gwasanaeth Newydd ar gyfer Darparu Gwasanaeth Eirioli i blant yng Nghymru

13/03/08
Jane Hutt, Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau a Gwenda Thomas, Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Setliad y Grant Trafnidiaeth 2008-09

12/03/08
Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Taith Fasnach y Dirprwy Brif Weinidog i Efrog Newydd a Boston

12/03/08
Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Llafar - Wasanaethau Iechyd Cymunedol yng Ngogledd Cymru

11/03/08
Edwina Hart, Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Adroddiad y Comisiwn Etholiadol - Cyfrifo mewn Etholiadau – Etholiadau 2007 Cynulliad Cenedlaethol Cymru

11/03/08
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol.
 

Ysgrifenedig - Tuag at Ddyfodol Di-garbon ar gyfer Adeiladau yng Nghymru

11/03/08
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Fframwaith Mesur Perfformiad Llywodraeth Leol ar gyfer 2008/09

10/03/08
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol.
 

Ysgrifenedig - Hyblygrwydd Diwedd Blwyddyn Llywodraeth y Cynulliad

10/03/08
Andrew Davies, Y Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Ysgrifenedig - Gweledigaeth Leol - Canllawiau Statudol ar ddatblygu a gweithredu Strategaethau Cymunedol

07/03/08
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol.
 

Ysgrifenedig - Y Pythefnos Masnach Deg – 25 Chwefror i 9 Mawrth 2008

07/03/08
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Llafar - Ailgyflunio Gwasanaethau Iechyd yng Ngogledd Cymru

05/03/08
Edwina Hart, Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Yr Adroddiad Blynyddol am Ddatblygu Cynaliadwy 2007

04/03/08
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Cynhaliaeth Ariannol Dros Glybiau Ffermwyr Ifanc Cymru

03/03/08
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Cymeradwyaethau Prosiect ar Gyfer Rhaglenni’r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2007-2013

03/03/08
Rhodri Morgan, Y Prif Weinidog
 

Ysgrifenedig - Diwygio Taliadau Parcio ar Safleoedd y GIG yng Nghymru

03/03/08
Edwina Hart, Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Cynllun Gweithredu Môn a Menai

29/02/08
Leighton Andrews , y Dirprwy Weinidog dros Adfywio
 

Ysgrifenedig - Ailgyflunio Gwasanaethau Iechyd yng Ngogledd Cymru

27/02/08
Edwina Hart, Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Ariannu Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol

26/02/08
Edwina Hart, Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Adroddiad Blynyddol y Comisiynydd Plant

26/02/08
Jane Hutt, Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Llafar - Y Fframwaith Effeithiolrwydd Ysgolion

26/02/08
Jane Hutt, Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Mynediad am Ddim i Waith Haearn Blaenafon

26/02/08
Rhodri Glyn Thomas, y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Ysgrifenedig - Gorchymyn Awdurdodau Tân ac Achub (Dangosyddion Perfformiad Gwerth Gorau) (Cymru) 2008

25/02/08
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol.
 

Datganiad Ysgrifenedig y Cabinet: Dlodi Plant

20/02/08
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol. 20 Chwefror 2008.
 

Ysgrifenedig - Hunanladdiadau

20/02/08
Edwina Hart, Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Cynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007 - 2013

20/02/08
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Amddiffyn Oedolion sy'n Agored i Niwed

20/02/08
Gwenda Thomas, Y Dirprwy Weinidog Dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Penodi Ysgrifennydd Parhaol

20/02/08
Rhodri Morgan, Y Prif Weinidog
 

Ysgrifenedig - Trywydd Ynni Adnewyddadwy

19/02/08
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Y Diweddaraf am Glefyd y Tafod Glas

18/02/08
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Lansiad 'Gweithio Gyda'n Gilydd I Leihau Niwed - Strategaeth Camddefnyddio Sylweddau Cymru 2008-2018'

11/02/08
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol.
 

Ysgrifenedig - Adolygiad Annibynnol o’r Agenda ar Gyfer Newid

07/02/08
Edwina Hart, Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru – y Trefniadau Cyllido

06/02/08
Ieuan Wyn Jones, Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Ysgrifenedig - Nodyn Cyngor Technegol Mwynau 2: Glo

06/02/08
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Llafar - Arolwg o’r Wasg Brintiedig Cyfrwng Cymraeg

05/02/08
Rhodri Glyn Thomas, y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Llafar - Ddarparu Gofal Brys

05/02/08
Edwina Hart, Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Rheilffordd Glyn Ebwy

04/02/08
Ieuan Wyn Jones, Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Llafar - Yr Ymgynghoriad ar Raglen Cymunedau Nesaf

30/01/08
Leighton Andrews, Y Dirprwy Weinidog dros Adfywio
 

Ysgrifenedig - Penodi Cadeirydd Pwyllgor y DU ar Newid Hinsawdd

30/01/08
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Llafar - Gau Glofa'r Tŵr

29/01/08
Rhodri Morgan, Y Prif Weinidog
 

Ysgrifenedig - Yr UE yn Cyhoeddi Pecyn Hinsawdd ac Ynni yr UE

24/01/08
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Llafar - Cynllun ar gyfer Ffermwyr Newydd Ifanc

23/01/08
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Gwarant Genesis Cymru

22/01/08
Jane Hutt, Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Llafar - Yr Astudiaeth Ddichonoldeb ar gyfer Morglawdd ar draws Afon Hafren

22/01/08
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Settliadau Refeniw a Chyfalaf Terfynol Llwodraeth Leol 2008-09

22/01/08
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol.
 

Benodi Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

16/01/08
Rhodri Morgan, Y Prif Weinidog
 

Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar Sgiliau sy'n Gweithio i Gymru

16/01/08
John Griffiths, Y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau
 

Y Diweddaraf am Faterion Iechyd

15/01/08
Edwina Hart, Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Alphasteel Cyf

15/01/08
Ieuan Wyn Jones, Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Deddfwriaethol am y Cynigion ar gyfer Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2008

15/01/08
John Griffiths, Y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Arolwg o’r Wasg Brintiedig Cyfrwng Cymraeg

14/01/08
Rhodri Glyn Thomas, Y Gweinidog Dros Dreftadaeth
 

Penodi Comisiynydd Pobl Hŷn yng Nghymru

07/01/08
Rhodri Morgan, Y Prif Weinidog a Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol.