Skip to content

Ysgrifenedig - Ysbyty’r Tywysog Phillip, Llanelli a Chymuned Iechyd Sir Gaerfyrddin

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Edwina Hart, Gweinidog Dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Gan mai 1 Ebrill 2008 yw diwrnod cyntaf Ymddiredolaeth y GIG newydd yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru, sef Ymddiriedolaeth GIG Hywel Dda – rwyf yn croesawu’r cyfle i ddiweddaru’r Aelodau ar faterion yn ymwneud â’r gymuned iechyd honno.

Ysbyty’r Tywysog Philip, Llanelli
Rwyf yn falch iawn o allu cadarnhau fy mod wedi cymeradwyo’r Achos Busnes Amlinellol ar gyfer Cam 2 ychwanegol Gwasanaethau Gofal y Fron yn Ysbyty’r Tywysog Philip, Llanelli.

Bydd hyn yn golygu y gall Gwasanaeth Gofal y Fron yn yr ysbyty hwn ddatblygu’n unol â safonau cenedlaethol, er mwyn darparu holl elfennau allweddol cyfleuster gofal y fron cyfoes. Yn benodol, bydd yn darparu:

  • Ystafelloedd ymgynghori ychwanegol;
  • Ardal trin lymffoedema integredig o fewn y cyfleuster newydd;
  • Dwy ystafell ar gyfer mamograffeg ddigidol, un ystafell drin, a dwy ystafell gwnsela – er mwyn creu “gwasanaeth siop un stop”;
  • Ardal ar gyfer cleifion yn dilyn llaw-driniaethau.

Ar ôl i’r Achos Amlinellol Strategol gael ei ystyried a’i gymeradwyo, gallai’r cyfleusterau newydd gael eu cwblhau erbyn 2010/11.

Rwyf hefyd wedi cymeradwyo Achos Amlinellol Strategol ar gyfer yr Uned Lawfyddygol Arhosiad Byr yn Ysbyty’r Tywysog Philip. Diben yr uned newydd arfaethedig yw gwella gwasanaethau endoscopi a llawfeddygol dewisol. Byddant yn:

  • Dwy Theatr a chanddynt lif laminaidd;
  • Mynedfa, derbynfa a man aros a rennir;
  • Ystafelloedd Cyn-asesu;
  • Dwy ystafell endoscopi;
  • Ardal adfer ôl-driniaethol, gan gynnwys 15 gwely.

Bydd yr uned yn cael ei chwblhau erbyn 2012/13.

Adolygiad Goodwin
Fel y bydd yr Aelodau’n cofio, ar 1 Chwefror 2007, cyhoeddodd y cyn-Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol fod Ymchwiliad Annibynnol yn cael ei sefydlu i ymchwilio i brosesau ymgynghori a gweithredu yng nghyswllt Ailgyflunio Gwasanaethau Llawfyddygol Cyffredinol yn Sir Gaerfyrddin, yn benodol y penderfyniad i gau gwasanaethau llawdriniaethau brys yn Ysbyty’r Tywysog Philip, Llanelli, Sir Gaerfyrddin (Adolygiad Goodwin).

Daeth Adolygiad Goodwin i’r casgliad bod cyrff y GIG heb lwyddo i gyrraedd calonnau a meddyliau pobl leol. Gwnaeth pedwar ar ddeg o argymhellion; roedd wyth yn ymdrin yn benodol â chyrff y GIG a chyrff eraill yn Sir Gaerfyrddin, ac roedd y chwe argymhelliad arall yn ymdrin â GIG Cymru, gan gynnwys Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Ar 9 Hydref 2007 yn y Cyfarfod Llawn, dywedais wrth yr Aelodau fy mod wedi ystyried Adolygiad Goodwin, ac yn sgil hynny, fy mod wedi gofyn i Gyfarwyddwr Rhanbarthol Swyddog Rhanbarthol y Canolbarth a’r Gorllewin i arwain ymgynghoriad ffurfiol ar yr argymhellion. Cytunais y byddai’r ymgynghoriad hwn yn rhoi sylw i’r wyth argymhelliad hwnnw a oedd wedi’u hanelu’n benodol at sefydliadau yn Sir Gaerfyrddin.

Gofynnais i’r ymgynghoriad hwn gael ei gynnal oherwydd y pryderon sy’n parhau i gael eu mynegi ynghylch y broses, ac oherwydd yr angen i weld a oedd yr argymhellion yn cynnig ffordd adeiladol o symud pethau yn eu blaenau. Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben ddiwedd mis Ionawr 2008, a bydd modd gweld copïau o’r ymatebion iddo yn Llyfrgell Ymchwil yr Aelodau a Llyfrgell y Cynulliad.

Rwyf yn croesawu’r ymrwymiad cadarnhaol a wnaed gan y rhanddeiliaid allweddol. Roedd yr ymatebion yn dangos yn glir fod camau’n cael eu cymryd o fewn y gymuned iechyd. Mae gwell trefniant o lawer ar gyfer sicrhau cydweithio rhwng y gwasanaethau iechyd a’r awdurdod lleol, ac mae gwaith cadarnhaol yn cael ei wneud i wella ffyrdd o gynnwys y cyhoedd mewn trafodaethau ynghylch patrymau gwasanaethau yn y dyfodol.

Yn fy marn i, rhaid i hon fod yn broses ddwyffordd, sef hysbysu a gwrando. Rwyf eisoes wedi cadarnhau bod angen i ni wella’r Canllawiau presennol ar Ymgynghori (WHC(2004)084: sef Llunio Gwasanaethau Iechyd yn Lleol: Arweiniad ar Gynnwys Barn ac Ymgynghori ynghylch Newidiadau i Wasanaethau Iechyd). Mae angen i ni hefyd helpu’r gwasanaeth a’r holl randdeiliaid i fagu mwy o hyder ac i feithrin mwy o sgiliau.

Rwyf yn falch o allu nodi bod y Bwrdd Iechyd Lleol yn gweithio i gyflawni ei brif gyfrifoldebau yn y maes hwn. Mae gan y Cyngor Iechyd Cymunedol hefyd ran i’w chwarae yn y broses o sicrhau bod y gwaith o gysylltu a chymryd rhan yn digwydd mor ffordd mor effeithiol â phosibl. Byddaf yn paratoi arweiniad ar rôl y Cynghorau Iechyd Cymunedol fydd yn ymdrin â’r mater hwn.

Yr her y mae’r gymuned iechyd hon yn ei wynebu yw sicrhau patrwm o wasanaethau sydd mor effeithiol â phosibl. Mae’n galonogol gweld y bartneriaeth sy’n datblygu rhwng hen Ymddiriedolaeth GIG Sir Gaerfyrddin, y Bwrdd Iechyd Lleol a’r awdurdod lleol, y trefniadau ymarferol ar gyfer cydweithio i fynd i’r afael â nifer o feysydd gwasanaeth allweddol, a’r camau y maent yn eu cymryd i ddefnyddio’r cyfryngau fel offeryn cyfathrebu effeithiol a phell-gyrhaeddol. Rwyf yn disgwyl gweld hyn yn parhau o fewn Ymddiredolaeth newydd y GIG.

Yng nghyd-destun y straen a fu ar y berthynas rhwng sefydliadau yn y gorffennol a’r anhawster o greu cyswllt priodol â’r budd cymunedol ehangach, mae’r ymatebion sy’n awgrymu bod angen sicrhau newid diwylliannol mawr yn gwbl ddealladwy.

Mae’r ymatebion yn galonogol ac yn awgrymu y gellir gwella’r sefyllfa os ceir ewyllys da a phenderfyniad. Er hynny, gall monitro proses o newid diwylliannol fod yn anodd, ac rwyf am wneud yn siŵr ei fod yn digwydd. Rwyf felly wedi gofyn i’m swyddogion gynnig cyngor i mi ar sut y gallaf gael sicrwydd cyn diwedd 2008-09 fod y camau angenrheidiol yn cael eu cymryd.

Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi ymateb i’r ymgynghoriad, ac i’r Cyngor Iechyd Cymuned a Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gaerfyrddin am helpu i dynnu sylw sefydliadau â buddiant ledled Sir Gaerfyrddin at yr ymgynghoriad.