Skip to content

Ysgrifenedig - Gwariant Cyfalaf i Gefnogi Rhaglenni Gwaith Cyfalaf Bach ac Adfywio yn Adeiladau Ysgolion, Addysg Bellach ac Addysg Uwch

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Jane Hutt, y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau

Heddiw, mae’n bleser gen i gyhoeddi y bydd buddsoddiad cyfalaf o tua £13.26 miliwn ar gael i bob Awdurdod Lleol a Sefydliad Addysg Bellach ac Addysg Uwch, er mwyn cefnogi eu rhaglenni gwaith cyfalaf bach ac adfywio sy’n cael eu cyflawni yn adeiladau ysgolion, colegau a phrifysgolion.

Mae’r buddsoddiad yn defnyddio £9 miliwn o’r cyfanswm o £23 miliwn o wariant cyfalaf a gafodd ei gyhoeddi yn ystod y drydedd uwchgynhadledd economaidd ac sydd i’w ddwyn ymlaen i’r flwyddyn ariannol hon, sef 2008-09.  Mae hyn yn golygu y bydd gan Awdurdodau Lleol, Sefydliadau Addysg Bellach a Sefydliadau Addysg Uwch fynediad uniongyrchol at gronfeydd o £5 miliwn, £2 miliwn a £2 miliwn yn eu tro.

Bydd £4.26 miliwn ychwanegol hefyd ar gael i bob Sefydliad Addysg Bellach er mwyn cefnogi gwaith cyfalaf bach sy’n helpu i fynd i’r afael â’r broblem sydd wedi bod ers tro, sef cyflwr ac addasrwydd eu hadeiladau addysgol.

Mae’r buddsoddiad hwn yn rhan annatod o’r ymrwymiad parhaus i wella a gweddnewid cyfleusterau addysgol yng Nghymru; trwy ddatblygu ac ychwanegu at y prosiectau buddsoddi cyfalaf sylweddol sydd wedi’u cwblhau neu sydd ar y gweill ar hyn o bryd, ac sydd eisoes yn cael cymorth buddsoddi cyfalaf sylweddol gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.  Mae hefyd yn dangos y rhan hanfodol sydd gan addysg a hyfforddiant i’w chwarae yn y rhaglen gyffredinol sydd wedi’i chynllunio gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i helpu unigolion, cymunedau a busnesau, yn enwedig y rhai hynny sy’n rhan o’r diwydiant adeiladu, ledled Cymru drwy’r dirywiad economaidd presennol.