Skip to content

Ysgrifenedig - Gwarant Genesis Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Jane Hutt, Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
Mae'n bleser gennyf gydnabod cyflawniadau ardderchog prosiect Genesis Cymru, a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, a chyhoeddi y bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gwarantu costau trosiannol partneriaid awdurdod lleol, tra y ceisir cael arian pellach ar gyfer prosiect olynol.

Yn 2004, datblygodd Llywodraeth y Cynulliad gynnig strategol unigol, prosiect Genesis Cymru, am gyfanswm cyfun o tua £12.5m dros dair blynedd o dan Amcanion 1 a 3, at ddibenion cynyddu cyfraniad Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd at ddarpariaeth gofal plant. Mae partneriaethau awdurdod lleol unigol yn cyflwyno prosiect Genesis Cymru ledled y wlad.

Prif nod y prosiect yw cynyddu gweithgarwch economaidd a lleihau tlodi plant mewn ardaloedd difreintiedig, drwy alluogi rhieni economaidd anweithgar sy'n anodd eu cyrraedd i achub ar gyfleoedd dysgu, hyfforddi a gwaith drwy ddarparu cyngor, arweiniad a gofal plant am ddim, a thrwy hynny gynyddu mynediad at waith a gweithgarwch economaidd.

Daw'r prosiect i ben ddiwedd mis Mawrth 2008, ac mae'n gyffrous nodi i rai targedau gael eu cyflawni'n barod neu y rhagorwyd arnynt yn sylweddol. Ar ddiwedd mis Rhagfyr 2007, roedd Genesis wedi cynorthwyo bron i 13,000 o fuddiolwyr, cyfanswm y targed ar gyfer y prosiect, ac roedd wedi darparu ymhell dros 10,000 o leoedd gofal plant hefyd, yn erbyn targed cyffredinol o 8,500.

Mae partneriaid awdurdod lleol ledled Cymru wedi cyflawni eu cynlluniau prosiect eu hunain sydd wedi'u teilwra at anghenion penodol pob rhanbarth. Mae Genesis Casnewydd yn cynnal cronfa ddata o'r rheini sydd am gael hyfforddiant yn y sector gofal plant, gan nodi cyfleoedd hyfforddi addas wrth iddynt godi. Mae Genesis Sir Benfro wedi darparu lleoedd i unigolion gymryd rhan mewn hyfforddiant chwarae cynhwysol sydd wedi'i gynllunio i roi'r cyfle i gyfranogwyr fyfyrio ar eu gwybodaeth bresennol a'u profiadau o anabledd. Roedd Genesis Abertawe yn bresennol yn nigwyddiad Work Live yr Evening Post ym mis Medi 2007 er mwyn siarad ag unigolion a oedd yn chwilio am gyngor ac arweiniad ac er mwyn cael y cyfle i hyrwyddo nifer o gyrsiau manwerthu a chanolfan alwadau maent wedi'u sefydlu mewn partneriaeth â Choleg Busnes Abertawe.

Bwriad Llywodraeth y Cynulliad yw cyflwyno Datganiad o Ddiddordeb i Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru er mwyn trafod prosiect olynol i Genesis Cymru yn yr ardal Amcan 1. Rydym yn rhoi blaenoriaeth i ddatblygu'r Datganiad o Ddiddordeb hwn a chynllun busnes.

Yn yr un modd, bydd y prosiect arfaethedig yn darparu pecyn cynhwysfawr o weithgarwch sy'n canolbwyntio ar y cleient i gefnogi anghenion cyflogaeth unigolion, gan ganolbwyntio ar ‘unigolion sy'n anodd eu cyrraedd’, merched yn arbennig, ac yn benodol fynd i'r afael â'r rhwystrau sy'n wynebu'r unigolion hynny wrth geisio dod o hyd i waith a/neu gyfleoedd hyfforddi.

Y bwriad yw y gwneir cynnig hefyd ar gyfer prosiect o fewn ardaloedd Cystadleurwydd Rhanbarthol (Amcan 3 gynt) unwaith y cytunir ar sut y gellir targedu arian yn y ffordd fwyaf effeithiol yma.

Rwy'n ymwybodol o'r pryder y gellir colli staff profiadol o ganlyniad i oedi wrth gymeradwyo prosiect olynol.

Felly, er mwyn lleihau'r risg o golli staff profiadol a thrwy hynny beryglu parhad rhwng prosiectau, gyda'r oedi dilynol o ran cychwyn prosiect olynol tra bod staff newydd yn cael eu recriwtio, rwyf wedi cytuno y bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gwarantu costau trosiannol partneriaid.

Os na chytunir ar brosiectau olynol ar gyfer Genesis Cymru o Ebrill 1af 2008, caiff awdurdodau lleol eu had-dalu am unrhyw gostau o ran parhau â phrosiect Genesis Cymru am un chwarter, hyd at uchafswm o £600,000 ledled Cymru. Byddai'r arian yn daladwy mewn ardaloedd Amcan 1 ac Amcan 3, naill ai oherwydd na chytunir ar brosiectau olynol o gwbl, neu oherwydd nad oes ôl-weithredu digonol.

Rhagwelaf y bydd y cyhoeddiad hwn yn golygu y gellir cadw staff craidd Genesis Cymru hyd ddiwedd Mehefin 2008.