Skip to content

Ysgrifenedig - Adolygiad Addysg Uwch yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Jane Hutt, y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
Mae'n bleser gennyf gyhoeddi fy mod wedi sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen i ystyried polisïau Llywodraeth y Cynulliad ar gyfer addysg uwch yng Nghymru. Bydd dau gam i'r Adolygiad.

Bydd cam cyntaf yr adolygiad, i'w gwblhau erbyn diwedd mis Medi 2008, yn ystyried trefniadau cyllid myfyrwyr yng Nghymru. Yn benodol, bydd y grŵp yn asesu i ba raddau y caiff cyllid myfyrwyr ei dargedu i gynyddu mynediad ac annog myfyrwyr i astudio pynciau blaenoriaeth, yn ogystal â'r angen i ddod o hyd i opsiynau i fynd i'r afael â dyled ymysg graddedigion.

Bydd yr ail gam yn canolbwyntio ar adolygu diben a rôl addysg uwch yng Nghymru, gan ystyried y weledigaeth a amlinellir yn Ymgeisio yn Uwch– strategaeth Llywodraeth y Cynulliad ar gyfer y sector addysg uwch yng Nghymru, a Sgiliau sy'n Gweithio i Gymru ei strategaeth sgiliau a chyflogaeth. Hefyd bydd yn edrych ar ddatblygiadau polisi addysg uwch yn Lloegr a'r Alban, yn ogystal â dadansoddi gofynion ac anghenion dysgwyr, yr economi a chymdeithas ar hyn o bryd a'r rhai sy'n debygol yn y dyfodol. Dylai ail gam yr adolygiad gael ei gwblhau erbyn diwedd mis Chwefror 2009.

Ymgeisio yn Uwch yw strategaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer sector addysg uwch cystadleuol, cadarn a chymaliadwy yng Nghymru. Mae'n amlinellu gweledigaeth ar gyfer sector cynhwysol byd enwog a'r camau y mae'n rhaid eu cymryd i'w gyflawni, gan olrhain trywydd clir i'r Llywodraeth, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru a sector addysg uwch Cymru i 2010.

Ers ei chyhoeddi yn 2002, bu nifer o ddatblygiadau strategol arwyddocaol fel Cymru'n Un, Creu'r Cysylltiadau, Y Wlad sy'n Dysgu 2, yn ogystal â chyhoeddi Addewid a Chyflawniad yn ddiweddar, sef adroddiad Adolygiad Webb. Felly mae'n bryd adnewyddu'r strategaeth yng ngoleuni'r agendâu newydd hyn a sicrhau ein bod yn ymateb i’r amryw heriau a chyfleoedd y mae addysg uwch yng Nghymru yn eu hwynebu.

Mae'n bleser gennyf gyhoeddi mai'r Athro Merfyn Jones, Is-Ganghellor Prifysgol Bangor fydd cadeirydd y grŵp. Dewiswyd yr Athro Jones oherwydd ei arbenigedd proffesiynol, sy'n cynnwys cadeirio Addysg Uwch Cymru ac Is-Lywyddiaeth Universities UK. Bydd yn cael ei gefnogi gan Danny Saunders, Pennaeth y Ganolfan Dysgu Gydol Oes ym Mhrifysgol Morgannwg; Roger Thomas, Cadeirydd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru; Rob Humphreys, Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru; Robin Williams, Athro Anrhydeddus yn y Ganolfan Nanotechnoleg Amlddisgyblaeth, yr Ysgol Beirianneg, Prifysgol Abertawe; Alison Itani, Cyfarwyddwr Wiltan Ltd; Louise Casella, Cyfarwyddwr Datblygu Strategol, Prifysgol Caerdydd a Ben Gray, darpar Lywydd NUS Cymru.

Bydd y grŵp gorchwyl a gorffen yn adolygu polisïau addysg uwch Llywodraeth y Cynulliad gyda'r bwriad o roi cyngor i'r Llywodraeth ar weledigaeth a strategaeth newydd a fydd yn galluogi darpariaeth addysg uwch yng Nghymru, gan gynnwys sylfaen ymchwil, a fydd yn bodloni anghenion economi fyd eang gystadleuol a modern sy'n seiliedig ar wybodaeth a chymdeithas gynhwysol. Yn y cyd-destun hwn, bydd y grŵp gorchwyl a gorffen yn ystyried cyfleoedd i wella'r ymateb i angen a nodir, asesu'r potensial am ffurfiau newydd ar ddarparu a gwerthuso'r adnoddau sydd ar gael i ymchwil, datblygu gwybodaeth a throsglwyddo gwybodaeth gyfrannu at gynnydd economaidd a chymdeithasol Cymru.