Skip to content

Ysgrifenedig - Ymgynghoriad - Y Protocol ar Gefnogi ac Ymyrryd ym Materion Llywodraeth Leol

Dolenni perthnasol

Mae’r datganiad polisi hwn yn nodi’n disgwyliadau ni ynglŷn â’r awdurdodau lleol a’r gefnogaeth yr ydym yn anelu at ei rhoi iddynt wrth wneud y canlynol.
Yr adroddiad terfynol ar y gwaith ymchwil i’r cymorth a’r ymyrraeth mewn llywodraeth leol
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol.

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cyhoeddi ei chynigion ar gyfer protocol diwygiedig ar gefnogi ac ymyrryd ym materion llywodraeth leol, yn destun ymgynghoriad.

Mae Rhannu Cyfrifoldeb[1] yn amlinellu nifer o ymrwymiadau i addasu trefniadau rheoleiddio, arolygu ac ymyrryd i gyd-fynd â'r gwasanaethau cyhoeddus ar eu newydd wedd. Ym mis Mehefin 2007, cyhoeddwyd adroddiad ar Gefnogi ac Ymyrryd ym Materion Llywodraeth leol gan Ysgol Reolaeth Prifysgol Caerfaddon,[2] ar sail ymchwil a gomisiynwyd gan Lywodraeth y Cynulliad. Bu'r mater yn destun trafodaeth yn y Bwrdd Gwella ym mis Awst 2007. Gofynnodd y Bwrdd i bapur gael ei lunio ar Egwyddorion Allweddol Cefnogi ac Ymyrryd ym Materion Llywodraeth Leol, wedi'i lywio gan Adroddiad Prifysgol Caerfaddon.


Yn ei gyfarfod ar 10 Hydref 2007, bu'r Bwrdd yn ystyried y papur ar yr Egwyddorion Allweddol a chytunwyd y dylid ei ddatblygu ymhellach i fod yn sylfaen ar gyfer protocol ar gefnogi ac ymyrryd ym materion llywodraeth leol.
Byddai'r protocol newydd yn disodli'r un cyfredol a ddrafftiwyd ym 1999 ac sy'n dal yn berthnasol i Gymru. Comisiynwyd Grŵp Gorchwyl a Gorffen, yn cynnwys cynrychiolwyr o AGGCC, CLlLC, Estyn, Swyddfa Archwilio Cymru, Llywodraeth Cynulliad Cymru ac awdurdodau lleol, i ymgymryd â'r gwaith hwn.

Mae'r cynigion ar gyfer protocol diwygiedig ar gefnogi ac ymyrryd ym materion llywodraeth leol wedi cael eu datblygu er mwyn mynd i'r afael â'r ymrwymiadau yn y ddogfen Rhannu Cyfrifoldeb. Maent wedi eu seilio ar bum egwyddor allweddol:

  1. Dylai meysydd o wendid, boed yn rhai real neu bosibl, fod yn hysbys cyn cymryd camau i gefnogi neu ymyrryd.
  2. Nid oes ysgol/graddfa awtomatig o ran ymyrraeth.
  3. Yr awdurdodau lleol sy'n bennaf gyfrifol am wella eu perfformiad eu hunain, gan gynnwys cywiro unrhyw wendidau.
  4. Dylai pob rhaglen o weithgarwch i gefnogi a/neu ymyrryd gael ei pharatoi mewn ymgynghoriad â'r awdurdod a chyda cyrff cenedlaethol, a dylid bod mecanweithiau clir ar gyfer cychwyn ar y rhaglen a'i dirwyn i ben.
  5. Dylid bod adborth 360°.

Nod y protocol yw cefnogi ac ategu bwriad Llywodraeth y Cynulliad i ddeddfu er mwyn diwygio Rhaglen Cymru ar gyfer Gwella ac atgyfnerthu cynllunio cymunedol, fel y'i nodwyd yn Cyflawni Rhannu Cyfrifoldeb: Gwella Perfformiad a Chynllunio Cymunedol: Dogfen ymgynghori.[1]

23 Mehefin 2008 yw dyddiad cau yr ymgynghoriad ar y protocol arfaethedig ar gefnogi ac ymyrryd ym materion llywodraeth leol, ac rwy'n edrych ymlaen ar ystyried yr holl ymatebion a ddaw i law.