Skip to content

Fframwaith Mesur Perfformiad Llywodraeth Leol ar gyfer 2008/09

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol.

Cyflwynwyd y Fframwaith Mesur Perfformiad Llywodraeth Leol yn 2004, ac mae ynddo ddangosyddion perfformiad Strategol Cenedlaethol a setiau o Ddangosyddion Perfformiad Craidd.

Mae grwpiau cyfeirio wedi’u sefydlu ar gyfer gwasanaethau penodol, ac mae’r grwpiau hynny’n mynd ati’n gyson i adolygu’r holl ddangosyddion perfformiad sydd yn y fframwaith. Ymhlith aelodau’r grwpiau cyfeirio hyn y mae arbenigwyr sy’n cynrychioli’r awdurdodau lleol a chyfarwyddiaethau polisi Llywodraeth y Cynulliad, yn ogystal â sefydliadau eraill sy’n bartneriaid iddynt, megis Swyddfa Archwilio Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Ar ôl cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ddiwedd 2007 ac ar ôl i’r grwpiau cyfeirio fynd ati wedyn i’w adolygu, yr wyf wedi cytuno bod Fframwaith Mesur Perfformiad Llywodraeth Leol ar gyfer 2008-09 yn cael ei gyhoeddi. Mae’n ymdrin â’r meysydd a ganlyn lle y mae’r awdurdodau lleol yn darparu gwasanaethau: Gwasanaethau Corfforaethol; Gwasanaethau Cymdeithasol; Addysg; Tai; yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth; Cynllunio a Gwasanaethau Rheoleiddio; Hamdden a Diwylliant; a Budd-dal Tai. Disgwylir i’r awdurdodau lleol gasglu data yn unol â’r dangosyddion hyn o fis Ebrill 2008 ymlaen.

Eleni, mae rhai o’r dangosyddion perfformiad statudol (a restrir yn atodiad A) wedi newid. Roedd y set flaenorol o 22 o ddangosyddion perfformiad statudol wedi bod yn ei lle ers 2005. Newidiadau technegol yn bennaf yw’r newidiadau eleni, ac maent yn cael eu gwneud er mwyn adlewyrchu’r arferion proffesiynol presennol neu unrhyw newidiadau ehangach yn y gyfraith. Er hynny, mae ychydig o eithriadau, yn eu plith y cynigion ar gyfer y dangosyddion perfformiad sy’n gysylltiedig â budd-dal tai a budd-dal y dreth gyngor. Gan nad yw’r gwasanaethau hyn yn rhai datganoledig, mae’r cynigion yn adlewyrchu’r newidiadau arfaethedig i’r dangosyddion perfformiad a fydd yn cael eu pennu ar gyfer awdurdodau lleol yn Lloegr a’r Alban o fis Ebrill 2008 ymlaen. Bydd newid arall i’r dangosyddion hefyd nad yw’n un technegol, sef ychwanegu dangosydd perfformiad statudol ar bresenoldeb disgyblion mewn ysgolion cynradd a fydd yr un peth â’r dangosydd statudol sy’n bodoli eisoes ar bresenoldeb disgyblion mewn ysgolion uwchradd. Yr wyf wedi llofnodi Gorchymyn Llywodraeth Leol (Dangosyddion Perfformiad Gwerth Gorau) 2008, ac mae’r newidiadau i’r Dangosyddion Statudol yn y Gorchymyn hwnnw.

Mae Gorchymyn Llywodraeth Leol (Dangosyddion Perfformiad Gwerth Gorau) 2008, a gyflwynwyd ar 27 Chwefror, yn dod i rym ar 1 Ebrill 2008. Cafodd Fframwaith llawn Mesur Perfformiad Llywodraeth Leol ar gyfer 2008-09 ei gyhoeddi ar 29 Chwefror ac mae ar gael ar wefan yr Uned Ddata Llywodraeth Leol.

Gwelwch: Local Government Data Unit's Website