Skip to content

Ysgrifenedig - Cynllun Gweithredu Môn a Menai

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Leighton Andrews , y Dirprwy Weinidog dros Adfywio

Mae’n bleser cael cyhoeddi heddiw fy mod yn lansio Cynllun Gweithredu tair blynedd i adfywio ardal Môn a Menai.

Ymateb gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a’i phartneriaid yw rhaglen Môn a Menai i ddadgomisiynu gorsaf bŵer Wylfa ac i’r effeithiau a gaiff hynny. Nod y rhaglen yw harneisio a defnyddio cryfderau'r ardal a'r potensial sydd ynddi i ddatblygu drwy fabwysiadu dull strategol o weithredu sy’n seiliedig ar bartneriaeth.

Cyhoeddwyd rhaglen Môn a Menai yn wreiddiol gan Andrew Davies AC, y Gweinidog Menter bryd hynny, ar y cyd â Chynghorau Ynys Môn a Gwynedd, ym mis Hydref 2006. Rydym wedi bod wrthi’n cynllunio’r rhaglen dros y flwyddyn ddiwethaf ac yn yr amser hwnnw, mae nifer o weithgareddau wedi cael eu cynnal. Yn eu plith:

 • penodi pennaeth amser llawn i’r prosiect – Dafydd Hughes
 • astudiaeth dichonolrwydd i’r opsiynau ar gyfer Pont Britannia
 • comisiynu astudiaeth bŵer ar gyfer Ynys Môn a Gwynedd
 • strategaeth ar gyfer datblygu’r sector awyr agored
 • sefydlu Consortiwm Rhanbarthol ar gyfer Hyfforddi Sgiliau Niwclear o dan arweiniad y diwydiant
 •  buddsoddi mawr mewn telathrebu – y prosiect Firespeed
 • buddsoddi mewn Canolfan Sgiliau Adeiladu newydd yng Ngholeg Menai
 • clustnodi prosiectau strategol pwysig yn yr ardal
 • rhaglen i astudio’r gadwyn gyflenwi i gwmnïau o Gymru ac effaith datgomisiynu’r Wylfa a Thrawsfynydd arni

Fel llawer o ardaloedd eraill yng Nghymru, mae gan Fôn a Gwynedd gymunedau gryf iawn, pobl uchelgeisiol a chanddynt amrywiaeth o dalenta a sgiliau, tirlun rhyfeddol a hanes a diwylliant cyfoethog. Rhaid gwneud y gorau o’r cyfleoedd i feithrin y cryfderau hyn a chynyddu llewyrch y fro, a hynny mewn cyfnod o newid economaidd.

Eir ati yn y Cynllun Gweithredu amgaeedig i amlinellu gweledigaeth ar y cyd ar gyfer yr ardal, sef y bydd Môn a Menai, dros y tair blynedd nesaf, yn cynnig y pethau a ganlyn i’r bobl hynny sy’n byw ac yn gweithio yn yr ardal ac sy’n ymweld â hi:

 • economi ddeinamig sydd ag ystod amrywiol a chynyddol o fusnesau arloesol
 • gweithlu crefftus a hyblyg er mwyn cwrdd ag anghenion economaidd y dyfodol
 • darpariaeth gref ar gyfer twristiaid, gan fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd a gynigir gan dreftadaeth ddiwylliannol ac unigryw yr ardal, a chan yr amgylchedd o ansawdd uchel, sy’n cynnig amryfal gyfleoedd ym maes gweithgareddau awyr agored
 • canol trefi a mannau cyhoeddus deniadol, sy’n cynnig cyfleusterau modern ar gyfer trigolion ac ymwelwyr.

Mae’r Cynllun yn amlinellu hefyd y camau allweddol y bwriedir eu cymryd er mwyn cyflawni yn y pedwar maes hwn, ac yn disgrifio sut y byddwn yn alinio buddsoddiad ar draws y sector cyhoeddus a thu hwnt er mwyn helpu’r ardal, ei busnesau a’i chymunedau i fynd i’r afael â’r heriau sy’n eu hwynebu. Yn ystod y misoedd nesaf, byddwn yn mynd ati i ddatblygu’r camau gweithredu hyn, gan gydweithio’n agos â’n partneriaid allweddol, sy’n cynnwys Cyngor Ynys Môn a Chyngor Gwynedd, yr undebau llafur, Prifysgol Bangor, Coleg Menai, yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear, y sector preifat a’r sector gwirfoddol.

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi pwysleisio ei hymrwymiad i’r fro hon sy’n fwrlwm o hanes, diwylliant ac iaith Cymru, drwy ddarparu £15m o gyllid ychwanegol - ar ben yr hyn sydd wedi’i fuddsoddi eisoes gan y llywodraeth ganolog a llywodraeth leol – dros y tair blynedd nesaf.

Mae’r model cydgysylltiedig o bartneriaeth sy’n sail i raglen Môn a Menai yn fodel ar gyfer dull newydd mwy strategol ac integredig Llywodraeth y Cynulliad o weithredu ym maes adfywio. Drwy weithredu yn y modd hwn, byddwn yn sicrhau bod ein buddsoddiad yn arwain at y canlyniadau gorau posibl ar gyfer pobl Cymru y mae arnynt eu hangen fwyaf.