Skip to content

Ysgrifenedig - Materion yn ymwneud â pherfformiad yn Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a’r Fro

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

O ganlyniad i’r pryderon sydd gennyf am faterion yn ymwneud â pherfformiad, yr wyf, heddiw, wedi cyfarwyddo Ymddiriedolaeth Caerdydd a’r Fro i gynnal dau adolygiad o’i sefydliad, sef Adolygiad Sicrwydd o brosesau ac arweinyddiaeth yr Ymddiriedolaeth ac o’r modd y mae’n cael ei llywodraethu, ac Adolygiad o’r modd y Rheolir Rhestrau Aros yn yr Ymddiriedolaeth. 

 

Nododd fy swyddogion yn gynharach eleni fod ganddynt bryderon am y modd yr oedd y rhestrau aros ar gyfer orthopedeg a gwasanaethau cardiaidd yn cael eu rheoli. Mae ganddynt bryderon hefyd ynghylch a fydd modd darparu’r lefel o weithgarwch a fwriadwyd ym maes orthopedeg, ac a oes digon o weithgarwch wedi’i gomisiynu er mwyn cyrraedd y targedau a bennwyd o ran y rhestrau aros, sef 22 wythnos gydol y flwyddyn a 14 wythnos erbyn mis Mawrth 2009.

 

Ddiwedd Mai, cofnodwyd 157 o achosion gan yr Ymddiriedolaeth o beidio â chyrraedd y targedau ar gyfer cleifion mewnol/achosion dydd.

 

Yr wyf wedi ei gwneud yn ofynnol i’r Ymddiriedolaeth a’r Byrddau Iechyd Lleol fynd ati ar unwaith i baratoi cynlluniau er mwyn mynd i’r afael â’r materion hyn a sicrhau bod cleifion yn cael eu triniaeth mewn da bryd. Yn ogystal â darparu’r lefelau gweithgarwch a fwriadwyd, bydd yr Ymddiriedolaeth hefyd yn anelu at drin cleifion ychwanegol. Mae’r Byrddau Iechyd Lleol wrthi’n paratoi cynlluniau er mwyn i gleifion gael eu triniaeth mewn ysbytai eraill. Er mwyn cyrraedd y targedau o ran amseroedd aros, mae’n bosibl y bydd yn rhaid rhoi triniaeth i oddeutu 1,000 o gleifion ychwanegol rhwng yn awr a diwedd mis Mawrth. Byddai angen i’r rhan fwyaf ohonynt gael eu triniaeth mewn ysbytai eraill.

 

Yr wyf wedi trafod y materion hyn gyda Chadeirydd yr Ymddiriedolaeth ar dri achlysur, gan wneud hynny yn fwyaf diweddar ddydd Llun 28 Gorffennaf.

 

Yr wyf wedi cael fy siomi’n fawr ym mherfformiad yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys gan mai’r Ymddiriedolaeth hon, yn gyson, sydd wedi perfformio waethaf o ran cyrraedd y targedau 4 awr ac 8 awr. Mae’r Ymddiriedolaeth wedi cael llawer o gymorth oddi wrth fy swyddogion a’r Uned Cyflenwi a Chymorth i fynd i’r afael â’i pherfformiad, ond mae problemau i’w gweld o hyd. 

 

Yr wyf wedi penderfynu bod angen trefniadau craffu allanol pellach ar y sefydliad hwn. Diben y ddau adolygiad yr wyf yn eu cyhoeddi heddiw yw rhoi cyngor i Fwrdd yr Ymddiriedolaeth ynghylch a yw’r sefydliad yn gyffredinol yn addas i’r pwrpas, ac yn benodol, a ellir dweud hynny am y prosesau sydd ganddi er mwyn rheoli’r rhestrau aros.

 

Yr wyf wedi nodi’r Cylch Gorchwyl ar gyfer yr adolygiadau, ac wedi pennu’r aelodaeth. Bydd yr adolygiadau’n cyflwyno adroddiadau i Fwrdd yr Ymddiriedolaeth, a bydd yn rhaid iddo ystyried yr adroddiadau hynny mewn sesiwn sy’n agored i’r cyhoedd. Bydd disgwyl i Gadeirydd yr Ymddiriedolaeth fy hysbysu o ganlyniadau trafodaethau’r Bwrdd a pha gamau y mae’n bwriadu eu cymryd. 

 

Mae’r materion hyn yn rhai difrifol iawn. Caiff targedau perfformiad eu pennu er mwyn sicrhau bod modd gwarantu lefel ofynnol o wasanaeth i’r cyhoedd. Cyfrifoldeb Byrddau’r Ymddiriedolaethau yw sicrhau bod gan eu sefydliadau hwy yr arweinyddiaeth, y prosesau a’r trefniadau llywodraethu er mwyn sicrhau y gellir darparu triniaeth yn unol â’r targedau hyn. Mae’n arbennig o bwysig bod systemau’n rhai tryloyw, a hynny fel y bo’r cleifion yn gwybod y cânt eu trin yn deg.

 

Bydd yr adolygiadau yr wyf wedi cyfarwyddo Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a’r Fro i’w cynnal yn dweud wrthym a allwn fod yn hyderus am y trefniadau yn y sefydliad hwnnw. Yr wyf yn disgwyl canlyniadau’r adolygiadau yn yr hydref. Yn y cyfamser, bydd fy swyddogion yn parhau i weithio gyda’r Ymddiriedolaeth a’r Byrddau Iechyd Lleol er mwyn sicrhau bod cleifion yn cael triniaeth ac er mwyn lleihau nifer yr achosion o beidio â chyrraedd y targedau a bennwyd gan y GIG o ran amseroedd aros.

 

Amgaeaf gopi o lythyr yr wyf wedi ei anfon heddiw at Gadeirydd yr Ymddiriedolaeth.