Skip to content

Ysgrifenedig - Ymateb i adroddiad y Comisiwn Etholiadol 'Cyfrifo mewn Etholiadau – Etholiadau 2007 Cynulliad Cenedlaethol Cymru'

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol.

Cyhoeddodd y Comisiwn Etholiadol ei adroddiad "Cyfrifo mewn Etholiadau - Etholiadau 2007 Cynulliad Cenedlaethol Cymru " ym mis Mawrth eleni. Gwnaed y gwaith hwn ar gais Llywodraeth Cynulliad Cymru, a oedd am edrych ar y trefniadau cyfrifyddu yr oedd Swyddogion Canlyniadau yn eu harfer ar gyfer etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai 2007.

Mae'r Comisiwn Etholiadol yn gwneud 7 argymhelliad. Mae tri ohonynt wedi'u hanelu at Lywodraeth y Cynulliad ac un wedi'i anelu at Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cynulliad Cymru ar y cyd.
 
Yr argymhelliad cyntaf oedd y dylid, cyn setlo'r cyfrifon ar gyfer etholiadau 2007, geisio eglurhad a thystiolaeth bellach oddi wrth y Swyddogion Canlyniadau ynghylch yr elfennau o'u hawliadau a oedd yn gysylltiedig â chymorth clerigol a hyfforddiant. Gofynnwyd i bob un o'r 22 o Swyddogion Canlyniadau roi sicrwydd ynghylch yr elfennau hyn o'u hawliadau ar gyfer yr etholiadau, a chafwyd sicrwydd ysgrifenedig ym mhob un o'r 21 o atebion sydd wedi dod i law hyd yma ei bod yn briodol ysgwyddo'r costau a oedd yn gysylltiedig â'r rhannau hynny o'r hawliadau a bod modd eu cyfiawnhau'n llwyr, a hynny er mwyn i'r etholiadau gael eu cynnal mewn modd effeithiol ac effeithlon. Ar sail y sicrwydd a gafwyd, gellir bellach setlo'r cyfrifon sy'n gysylltiedig ag etholiadau Mai 2007.   

Yr ail argymhelliad oedd y dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru ystyried cyflwyno system o ffioedd sefydlog ar gyfer tasgau penodol y gwyddys eu bod yn gysylltiedig â chynnal etholiadau. Mae hwn yn fater y byddaf yn ei ystyried cyn gwneud y Gorchymyn ffioedd a thaliadau ar gyfer etholiadau nesaf y Cynulliad yn 2011.

Y trydydd argymhelliad yw bod cyngor yn cael ei roi i Swyddogion Canlyniadau ar y sefyllfa o ran TAW mewn perthynas â threuliau etholiadau. Mae hwn, eto, yn fater y byddwn yn sicrhau eglurder yn ei gylch ymhell cyn etholiadau 2011.
 
Mae'r argymhelliad ar gyfer Llywodraeth Cynulliad Cymru a Llywodraeth y DU ar y cyd, sef y dylid adolygu'r fframwaith deddfwriaethol sy'n gysylltiedig â chynnal etholiadau, yn fater sy'n cael ei ystyried eisoes. Trefnwyd trafodaeth ford gron gan y Comisiwn Etholiadol ynghylch ariannu etholiadau, ac roedd cynrychiolwyr Llywodraeth Cynulliad Cymru, y Weinyddiaeth Gyfiawnder, Swyddfa Archwilio Cymru, Swyddfa'r Alban a Swyddfa Gogledd Iwerddon yn bresennol yn y cyfarfod hwnnw. Mae'r gr?p wedi cytuno i gyfarfod eto yn y dyfodol gyda'r nod o ddatblygu system fwy tryloyw ac atebol o ariannu etholiadau. 
 
Awgrymir yn adroddiad y Comisiwn Etholiadol ei bod yn bosibl nad yw elfennau o'r arferion cyfrifyddu sydd wedi ymsefydlu ar gyfer etholiadau yn gydnaws â'r safonau a ddisgwylir y dyddiau hyn ar draws y gwasanaethau cyhoeddus o safbwynt tryloywder ac atebolrwydd. Rwy'n croesawu'r cyfle y mae'r adroddiad hwn yn ei roi i ni gydweithio â'n partneriaid i ddatblygu dull teg, sy'n dderbyniol i'r cyhoedd, o ariannu etholiadau'r Cynulliad yn y dyfodol.