Skip to content

Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar Sgiliau sy'n Gweithio i Gymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
John Griffiths, Y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau

Ar 17 Ionawr, byddwn yn lansio Sgiliau sy'n Gweithio i Gymru, ymgynghoriad ar strategaeth newydd ar gyfer sgiliau a chyflogaeth yng Nghymru.

Ym mis Gorffennaf 2007, cyhoeddwyd cynlluniau gennym i gyhoeddi strategaeth sgiliau a chyflogaeth a fyddai'n dwyn ynghyd ymateb Cymru i Adolygiad Leitch o Sgiliau yn y DU ac ymateb rhagarweiniol i'r adolygiad a gadeiriwyd gan Syr Adrian Webb, sef Yr Adolygiad Annibynnol ar Genhadaeth a Phwrpas Addysg Bellach yng Nghymru: Gweledigaeth ar Waith. Bydd ymateb llawn y Llywodraeth i'r argymhellion hyn a chanlyniadau'r ymgynghoriad ar y strategaeth sgiliau a chyflogaeth ac cael eu crynhoi a'u cyhoeddi ar yr un pryd fel un cynllun gweithredu yn 2008.

Mae Sgiliau sy'n Gweithio i Gymru yn seiliedig ar ein gweledigaeth yn y ddogfen Cymru'n Un o economi gryf, gyda chyflogaeth lawn a sgiliau o ansawdd uchel. Dyma rai o'r cynigion a geir yn y strategaeth ddrafft:

  • rhoi llais cryfach i gyflogwyr ar bolisi sgiliau a chyflenwi sgiliau;
  • integreiddio gwaith datblygu sgiliau a chymorth busnes;
  • darparu mwy o help i bobl ifanc ac oedolion allu meithrin sgiliau sylfaenol;
  • sefydlu gwasanaeth sgiliau a chyflogaeth integredig;
  • targedu ein harian lle bo'i hangen fwyaf, gan ganolbwyntio ar sectorau â blaenoriaeth, oedolion heb lawer o sgiliau a grwpiau sydd mewn perygl;

datblygu rhwydwaith dysgu mwy effeithiol ac effeithlon.

Mae grŵp llywio gyda chynrychiolwyr o'r Adran Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes, Adran yr Economi a Thrafnidiaeth, yr Adran Cyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol a'r Adran Gwaith a Phensiynau (nid yw polisi cyflogaeth yn fater datganoledig) wedi llywio'r gwaith o ddatblygu'r strategaeth. Hefyd, ymgynghorwyd yn anffurfiol â rhanddeiliaid allweddol drwy'r Cydbanel Cynghori ar Sgiliau a Grŵp Llywio Sgiliau Dyfodol Cymru. Mae'r polisi drafft hefyd wedi bod drwy'r Porth Polisi ac wedi bod yn destun Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb.

Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at ddatblygu'r strategaeth hon. Edrychaf ymlaen at weld yr ymatebion i'r ymgynghoriad.

Byddwch yn derbyn copi o Sgiliau sy'n Gweithio i Gymru yng Nghymru ar ôl y lansiad ar 17 Ionawr. Bydd y ddogfen hefyd ar gael ar ein gwefan.