Skip to content

Ysgrifenedig - £8.9 Miliwn ar Gyfer Addysg Bellach yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
John Griffiths, Dirprwy Weinidog dros Sgiliau

Yr wyf yn cyhoeddi heddiw y bydd swm ychwanegol o £8.93 miliwn yn cael ei roi i sefydliadau addysg bellach ac i ddosbarthiadau chwech. 

Mae’r cyllid hwn yn cael ei ddarparu mewn ymateb uniongyrchol i’r dirywiad economaidd, a hynny er mwyn cynorthwyo’r colegau a’r awdurdodau lleol hynny yn y sector ôl-16 yr effeithiwyd fwyaf arnynt gan y setliad diweddar a gafwyd yn y gyllideb. Ymron pob achos, effaith y dyraniad ychwanegol hwn ar gyfer addysg ôl-16 yw y bydd sefydliadau addysg bellach ac awdurdodau addysg lleol naill ai’n cael yr un faint o gyllid ar gyfer 09/10 ag ar gyfer 08/09, neu’n cael lefel uwch o gyllid nag a gafwyd ar gyfer y flwyddyn honno.

Gan fod y dirywiad economaidd yn debygol o arwain at fwy o alw am hyfforddiant ôl-16 ac am leoedd hyfforddi ar gyfer oedolion, bydd y cymorth ychwanegol hwn yn golygu y bydd cyllid ar gael ar gyfer o leiaf 2,500 o leoedd ychwanegol ar gyfer pobl ifanc ac oedolion mewn sefydliadau addysg bellach ac mewn dosbarthiadau chwech mewn ysgolion.

Er y bu’n rhaid gwneud dewisiadau anodd o ganlyniad i’r setliad anodd a gafwyd yn y gyllideb eleni, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cydweithio’n agos â’r sector ôl-16 er mwyn rhoi cymaint o gymorth ag y bo modd iddo yn ystod adeg sydd wedi bod, ac sy’n dal i fod, yn un anodd. Rydym wedi gwrando ar bryderon y sector ac wedi cael gwybod am y problemau sy’n ei wynebu o ganlyniad i’r dirwasgiad. Mae’r cyllid ychwanegol yr wyf yn ei gyhoeddi heddiw yw arwydd o’r ffaith bod Llywodraeth y Cynulliad wedi ymrwymo i gefnogi’r sector ôl-16 er mwyn iddo fedru sicrhau y bydd gan bobl yr wybodaeth a’r sgiliau y bydd eu hangen arnynt unwaith y bydd yr economi’n gwella.

Mae’n hanfodol bwysig bod y ddarpariaeth addysgol yng Nghymru yn diwallu anghenion ei phobl, ei chymunedau, ei chyflogwyr a’i heconomi, yn awr ac yn y dyfodol.

Yn anochel, mae llawer o’r trafodaethau a gafwyd yn ddiweddar wedi bod yn canolbwyntio ar effaith y dirywiad economaidd. Rwyf yn ymfalchïo yn y ffaith bod Llywodraeth y Cynulliad wedi llwyddo i roi camau sy’n seiliedig ar sgiliau yn eu lle er mwyn ceisio lleihau effaith y dirywiad ar unigolion ac ar fusnesau. Mae rhaglenni megis ProAct a ReAct wedi denu sylw ymhell y tu hwnt i Gymru. Rwyf yn ddiolchgar i golegau Addysg Bellach ac i ddarparwyr hyfforddiant eraill am ymateb mor gyflym i’r ffaith bod y rhaglenni hyn ar gael ac am ddiwallu anghenion y bobl hynny y mae’r dirywiad economaidd wedi effeithio arnynt.

Ond rhaid i ni beidio ag anghofio anghenion yr economi yn y dyfodol - rydym yn dal i fod yn ymrwymedig i’n strategaeth Sgiliau sy’n Gweithio i Gymru er mwyn sicrhau’r dyfodol hwnnw. Mae gan y sector Addysg Bellach rôl ganolog i’w chwarae o ran helpu i hyfforddi gweithlu’r dyfodol ac i ddatblygu mwy ar sgiliau’r bobl hynny sydd mewn gwaith neu sy’n chwilio am waith. Mae gan ddosbarthiadau chwech mewn ysgolion rôl allweddol i’w chwarae hefyd o ran addysgu’n pobl ifanc at y dyfodol. Rwyf yn edrych ymlaen at gael gweld y cynigion i ad-drefnu’r ddarpariaeth ôl-16 a fydd yn cael eu llunio mewn ymateb i’n fframwaith gweddnewid. Rwyf yn disgwyl i’r cynigion hyn fod yn sail i welliannau sylweddol i’n darpariaeth ôl-16 yn y dyfodol.

Bydd ein strategaeth at y dyfodol - a’r cyllid ychwanegol yr ydym wedi’i gyhoeddi heddiw -  yn fodd i sicrhau bod sefydliadau Addysg Bellach a dosbarthiadau chwech ledled Cymru yn gallu parhau â’r gwaith rhagorol y maent yn ei wneud i ddatblygu’r gweithlu addysgedig a medrus y bydd ar Gymru ei hangen yn y dyfodol.