Skip to content

Ysgrifenedig - Prosiectau Cyfalaf wedi'u cymeradwyo yn yr 2il haen

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Jane Hutt, Y Gweinidog Dros Blant, Addysg, Dysgu Gydal Oes a Sgiliau

Ym mis Chwefror eleni, gwnes i ddatganiad i'r Cyfarfod Llawn fod y Llywodraeth hon, fel rhan o'r agenda ‘Cymru'n Un’, wedi gwneud ymrwymiad i ddarparu ysgolion sy'n addas addas ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain, ac fy mod yn cynnig datblygu cynllun buddsoddiad cyfalaf hirdymor a fyddai'n effeithio ar bob ysgol, coleg a phrifysgol yng Nghymru.

 

Mae angen i ysgolion a cholegau yng Nghymru fod yn lleoedd sy'n ysbrydoli dysgwyr o bob oedran. Mae angen iddynt fod yn lleoedd sy'n addas ar gyfer technoleg yr unfed ganrif ar hugain; mae'n rhaid gallu'u haddasu i gyd-fynd â newidiadau yn anghenion dysgwyr mewn economi wybodaeth sy'n prysur ddatblygu, gan wneud cyfraniad sylweddol ar yr un pryd i fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd.

 

Buddsoddiad Cyfalaf mewn Ysgolion

 

Wrth i ni symud tuag at roi rhaglen ysgolion yr unfed ganrif hugain ar waith, bydd yn golygu newid sylweddol i awdurdodau lleol wrth i ni symud o brosiectau unigol i ddull mwy strategol o fuddsoddiad cyfalaf mewn ysgolion.

 

Er mwyn cynorthwyo awdurdodau yn y broses o symud i raglen gyfalaf strategol, byddwn yn cynnig cyfnod o gyllid pontio; gan ddechrau yn 2009-10 hyd at 2012-13.

 

Bydd y cyfnod pontio hwn yn gosod y sylfeni i roi rhaglen gyfalaf newydd yr unfed ganrif ar hugain ar waith; byddwn yn ceisio targedu buddsoddiad lle mae parodrwydd i'w derbyn, ond yn bwysicach fyth lle rydym wedi nodi y mae ei hangen.

 

Bydd targedu buddsoddiad hefyd yn helpu awdurdodau i fynd i'r afael â chefndir o ddiffyg buddsoddiad, gyda nifer o brosiectau'n galluogi awdurdodau lleol i gael gwared ar adeiladau israddol a darparu cyfleusterau sy'n fwy addas i anghenion dysgwyr yr unfed ganrif ar hugain.

 

Ym mis Mawrth eleni, cyhoeddais becyn buddsoddiad cyfalaf o £214 miliwn, sef y gyfran gyntaf o fuddsoddiad cyfalaf pontio mewn adeiladau ysgolion, ochr yn ochr â buddsoddiad cyfalaf mewn addysg ôl-16. Mae'r buddsoddiad hwn yn golygu y caiff 40 o brosiectau cyfalaf eu cwblhau; 12 ysgol newydd a 10 cynllun adfywio sylweddol yn 2009-10. Yn dilyn y cyhoeddiad hwn, cyhoeddwyd y bydd £25 miliwn ychwanegol ar gael i'r 22 awdurdod lleol i gefnogi'u rhaglenni buddsoddiad cyfalaf mewn adeiladau ysgolion. 

 

Heddiw, rwy'n falch iawn o gyhoeddi ail gyfran y cyllid pontio ar gyfer y cyfnod 2010-11 i 2012-13, gan ddarparu buddsoddiad cyfalaf ychwanegol o £165 miliwn gan Lywodraeth Cynulliad Cymru mewn adeiladu ysgolion a cholegau.

 

Gyda chymorth grant y Cynulliad Cenedlaethol o £135 miliwn, caiff 19 prosiect cyfalaf ysgolion ychwanegol eu gwireddu; mae hyn yn golygu y bydd modd codi 13 ysgol newydd (gan gynnwys 3 canolfan bwrpasol anghenion addysgol arbennig) a 6 phrosiect adfywio mawr, gyda chyfanswm buddsoddiad o £185.6m.

 

Yn ogystal â'r cymorth o £135 miliwn mewn prosiectau cyfalaf penodol, bydd £10 miliwn ar gael hefyd i'r 22 awdurdod lleol yn 2010-11 i gefnogi prosiectau buddsoddiad cyfalaf llai i gynnal a chadw adeiladau ysgolion. Bydd y buddsoddiad hwn yn effeithio ar ystod gyfan y ddarpariaeth addysg o'r blynyddoedd cynnar/Dechrau'n Deg, i'r ddarpariaeth gynradd, uwchradd ac AAA.

 

Mae cyfanswm pellach o £2 miliwn hefyd wedi cael ei glustnodi i gefnogi nifer o awdurdodau lleol i ddatblygu'u rhaglenni buddsoddiad cyfalaf er mwyn bod yn barod ar gyfer Rhaglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain.

 

Buddsoddiad Cyfalaf mewn Addysg Ôl-16

 

Gan adeiladu ar y pecyn buddsoddiad cyfalaf o £52.4 miliwn mewn addysg bellach y cyhoeddais ym mis Mawrth, a'r cyllid dilynol ychwanegol o £12.2m y cyhoeddais yn gynharach y mis hwn, rwy'n falch o gyhoeddi y bydd pecyn buddsoddiad cyfalaf pellach o £18m yn cael ei roi i'r sector addysg ôl-16.

 

Bydd y pecyn buddsoddiad hollol newydd hwn yn cynnwys dyraniad o £6.9 million i gefnogi rhaglenni cynnal a chadw cyfalaf mewn sefydliadau addysg bellach yn 2009-10. I gefnogi'r gwaith o foderneiddio addysg ôl-16, fel rhan o'r agenda drawsnewid, bydd £8.2 miliwn pellach hefyd yn cael ei ddarparu i gefnogi'r gwaith o ddatblygu dau amgylchedd dysgu newydd yn y Gogledd.

 

Rwy'n falch hefyd o gyhoeddi pecyn cymell o £3 miliwn i'w ddarparu eleni i gefnogi ystod o brosiectau i addasu adeiladau addysg bellach i wynebu y newid yn yr hinsawdd, yn arbennig drwy wella effeithlonrwydd ynni. Bydd y prosiectau hyn yn amrywio o wella'r seilwaith ffisegol i ddechrau prosiectau blaenllaw; a gwneud y defnydd gorau posibl o dechnolegau ynni adnewyddadwy lle bo'n briodol.

 

Y Casgliad

 

Mae rhaglenni cyfalaf ysgolion yr unfed ganrif ar hugain a thrawsnewid ôl-16 yn gynlluniau uchelgeisiol a fydd yn trawsnewid addysg yn yr hirdymor yng Nghymru. Drwy edrych tua'r dyfodol a mabwysiadu dull mwy rhagweithiol ar gyfer Cymru gyfan, gallwn sicrhau mwy o werth am arian a chefnogi ad-drefnu a chynigion trawsnewid ar raddfa eang.

 

Bydd y cymorth buddsoddiad cyfalaf o £165 miliwn gan y Cynulliad Cenedlaethol sy'n cael ei gyhoeddi heddiw yn hwyluso'r gwaith o gyflwyno rhaglen buddsoddiad cyfalaf o fwy na £200 miliwn. Bydd y buddsoddiad sylweddol hwn yn galluogi awdurdodau a cholegau i fwrw ymlaen â rhaglenni ad-drefnu, a bydd y buddsoddiad hwn yn helpu awdurdodau i sicrhau arbedion effeithlonrwydd parhaus – gellir defnyddio'r adnoddau hyn i wella addysg yng Nghymru ac mae'n arwydd clir o ymrwymiad Llywodraeth y Cynulliad i fuddsoddi yn ysgolion yr unfed ganrif ar hugain a thrawsnewid addysg ôl-16.