Skip to content

Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar y Cynllun Cenedlaethol Effeithlonrwydd ac Arbed Ynni - camau nesaf

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Jane Davidson – y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai

Ymgynghorais ar Gynllun Effeithlonrwydd ac Arbed Ynni Cenedlaethol yn gynharach eleni.

 

Roedd y Cynllun yn cynnig camau ymarferol, byrdymor i:

·          leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr er mwyn cyfrannu at dargedau Llywodraeth y Cynulliad i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd

·          mynd i'r afael â thlodi tanwydd yng Nghymru, gyda phwyslais arbennig ar wella effeithlonrwydd ynni y tai mwyaf aneffeithlon yng Nghymru

·          cefnogi swyddi gwyrdd a datblygu cadwyn gyflenwi ar gyfer effeithlonrwydd ynni a thechnolegau microgynhyrchu

 

Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 5 Mehefin a daeth llawer o sylwadau defnyddiol i law, a fydd yn llywio ein cynigion terfynol. Bydd crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad yn cael eu cyhoeddi maes o law.

 

Bydd fersiwn derfynol ar y Cynllun Cenedlaethol Effeithlonrwydd ac Arbed Ynni yn cael ei chyhoeddi yn nes ymlaen eleni. Bydd yn nodi'r camau rydym yn eu cymryd i wella effeithlonrwydd ynni a lleihau defnydd ynni ymysg cartrefi, cymunedau, busnesau a'r sector cyhoeddus yng Nghymru. Bydd yn ddogfen ar wahân o dan y Strategaeth Ynni, a fydd yn darparu'r fframwaith gyffredinol ar gyfer y polisi ynni yng  Nghymru.

 

Bydd ein Strategaeth ar y Newid yn yr Hinsawdd, a gaiff ei chyhoeddi erbyn diwedd eleni yn dilyn ymgynghoriad ar raglen weithredu, yn cynnwys pwyslais cadarn ar effeithlonrwydd ynni fel cam allweddol i fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd. Bydd y Cynllun Cenedlaethol Effeithlonrwydd ac Arbed Ynni yn elfen bwysig o'n hymdrechion i fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd.

 

Bydd y cynigion sy'n canolbwyntio ar dlodi tanwydd yn cael eu dwyn ynghyd mewn fersiwn wedi’i diweddaru ar y Strategaeth Tlodi Tanwydd.   Mae ein targedau a'n hamcanion ar gyfer mynd i'r afael â thlodi tanwydd yn parhau fel y maent yn y Strategaeth gyfredol, ond byddwn yn ymgynghori ar y mesurau sydd eu hangen i'w helpu i'w cyflawni, gan adeiladu ar y cynigion sydd wedi'u hamlinellu yn yr ymgynghoriad ar y Cynllun Cenedlaethol Effeithlonrwydd ac Arbed Ynni.

 

Byddwn hefyd yn ymgynghori ar fersiynau diwygiedig ar y Rheoliadau Cynlluniau Effeithlonrwydd Ynni Cartref yn ystod yr hydref.