Skip to content

Ysgrifenedig - Perfformiad Ardderchog Mewn Arholiadau : Cyhoeddi’r Ystadegau 30 Medi 2009

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Jane Hutt, Y Gweinidog Dros Blant, Addysg, Dysgu Gydal Oes a Sgiliau

Rwyf yn falch dros ben o gyhoeddi canlyniadau dros dro arholiadau allanol eleni ar gyfer ysgolion Cymru. Maent yn tynnu sylw at y cynnydd cadarnhaol y mae disgyblion Cymru wedi’i wneud unwaith eto eleni ac yn dangos y cynnydd mawr yr ydym yn ei wneud yng Nghymru. Yn ddi-os, mae ein polisïau arloesol yn dechrau dwyn ffrwyth.

Mae’r ystadegau yn dangos y cynnydd rhagorol sydd wedi’i wneud o’i gymharu â dangosyddion allweddol ar gyfer perfformiad mewn arholiadau allanol. Ers i’r cyfraddau llwyddo gael eu cyhoeddi ym mis Awst mae swyddogion wedi olrhain y canlyniadau yn ôl i ddisgyblion unigol er mwyn mesur perfformiad o’i gymharu â dangosyddion allweddol. Casglwyd data hefyd ar draws y sefydliadau dyfarnu er mwyn rhoi golwg ehangach o berfformiad a chyflawniad.

Mae’r ystadegau a ryddhawyd ar 30 Medi yn dangos y canlynol:

  • Mae cyfran y disgyblion 15 oed sydd wedi cyrraedd Trothwy Lefel 2 (sef canlyniadau sy’n cyfateb i 5 TGAU gradd A*-C),  gan gynnwys canlyniadau da mewn Saesneg neu Gymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg, wedi cynyddu un pwynt canran, i 46.6%. 
  • Mae’r gyfran a gyrhaeddodd Drothwy Lefel 2 hefyd wedi cynyddu eto eleni; gwnaeth 59.4 y cant o ddisgyblion 15 oed gyrraedd y trothwy neu ragori arno eleni – 1.4 y cant yn fwy na’r ffigur terfynol ar gyfer 2008.
  • Mae’r gyfran a gyrhaeddodd Drothwy Lefel 1 (sef canlyniadau sy’n cyfateb i 5 TGAU graddau D-G) hefyd wedi cynyddu eleni. Llwyddodd 87.5% o ddisgyblion 15 oed i gyrraedd y trothwy hwnnw neu i ragori arno eleni – cynnydd o 1.1 pwynt canran o’i gymharu â’r ffigur terfynol yn 2008.
  • Mae cyfran y disgyblion 15 oed sydd heb ennill yr un cymhwyster cydnabyddedig wedi gostwng eto eleni, i 2.3%. 
  • Mae cyfran y disgyblion 17 oed a gyrhaeddodd Drothwy Lefel 3 (sy’n cyfateb i 2 lefel A) hefyd wedi codi 1.3 pwynt canran, i 95.5%.

Gwella addysg pawb yng Nghymru yw fy nod o hyd. Mae’n galonogol gweld bod perfformiad wedi gwella nid yn unig ym mhen uchaf yr ystod gallu, ond hefyd ar Lefel 1 a bod nifer y disgyblion nad ydynt yn ennill unrhyw gymhwyster cydnabyddedig wedi gostwng eto.

Unwaith yn rhagor, mae ein pobl ifanc yn profi y gall amgylchedd gwaith cadarnhaol a chydweithredol, sy’n elfen ganolog ar y Fframwaith Effeithiolrwydd Ysgolion, arwain at gynnydd pendant a gwelliannau parhaus.