Skip to content

Ysgrifenedig - Y Mesur Plant, Ysgolion a Theuluoedd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Jane Hutt, Y Gweinidog Dros Blant, Addysg, Dysgu Gydal Oes a Sgiliau

Cafodd y Mesur Plant, Ysgolion a Theuluoedd ei gyflwyno gerbron Tŷ’r Cyffredin ddydd Iau, 19 Tachwedd.         

 

Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi manteisio ar y cyfle y mae'r Mesur hwn yn ei gynnig i geisio am bwerau fframwaith a fydd yn ein galluogi ni i fwrw ymlaen â rheoleiddio addysg yn y cartref i ddisgyblion o oedran addysg gorfodol, ac i gynnwys arolygu'r gwasanaethau a ddarperir gan awdurdodau lleol i'r rhai hynny sydd ynghlwm wrth ddarparu addysg i blant sy'n derbyn eu haddysg yn y cartref. Yn amodol ar gymeradwyaeth y Senedd, bydd y Mesur yn rhoi pwerau fframwaith i Gynulliad Cenedlaethol Cymru a fydd yn galluogi Llywodraeth y Cynulliad i ymgynghori ac, os yw'n berthnasol, i gyflwyno cynigion ar gyfer deddfwriaeth i ddiogelu hawliau plant i dderbyn addysg briodol sy'n addas i'w hanghenion. Bydd Nodyn Esboniadol yn nodi'r cefndir a'r cyd-destun i'r pwerau gwneud mesurau rydym yn ymgeisio amdanynt yn cael eu gyflwyno gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru.  

 

Yn dilyn y "Review of Elective Home Eduction in England" (adolygiad Badman) a wnaed ar gais yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Adran Plant, Ysgolion a Theuluoedd, bydd y Mesur yn gosod dyletswydd statudol ar awdurdodau lleol yn Lloegr i  weinyddu cynllun gofrestru gorfodol, ymweld â phlant sy'n derbyn addysg yn y cartref, arolygu'r gwasanaethau a ddarperir gan deuluoedd sy'n darparu addysg yn y cartref a chasglu gwybodaeth am nifer y plant o Loegr sy'n derbyn addysg yn y cartref sy'n derbyn eu haddysg yng Nghymru..

 

Ymdriniwyd â nifer o faterion sydd wedi bod o bryder i awdurdodau lleol a swyddogion polisi yng Nghymru ers cryn amser yn Adolygiad Badman.  Mae posibilrwydd y bydd rhai o'r argymhellion yn cynnig cyfle i sicrhau safon addas o addysg yn y cartref a hefyd y posibilrwydd, mewn nifer bychan o achosion, y cyfle i gynnig mwy o ddiogelwch i blant rhag cael eu cam-drin.  Y teimlad, fodd bynnag, yw na fyddai'n briodol deddfu yn y maes hwn heb gynnal adolygiad ar wahân yng Nghymru a heb ymgynghori â'r holl gyrff ac unigolion perthnasol er mwyn datblygu camau gweithredu neilltuol yn unol â pholisi Cymru  Nid oes ymgynghoriad o'r fath wedi'i gynnal yng Nghymru hyd yma. Rydym wedi gofyn felly am bŵer fframwaith mewn perthynas â rheoleiddio plant sy'n derbyn eu haddysg yn y cartref ac arolygu'r gwasanaethau a ddarperir gan awdurdodau lleol i'r rheini sy'n darparu addysg i blant sy'n derbyn eu haddysg yn y cartref.  Bydd y pwerau fframwaith hyn yn caniatáu i Gynulliad Cenedlaethol Cymru basio Mesur, os tybir y bydd hynny'n briodol, a fydd yn cynnig darpariaeth fanwl mewn perthynas ag addysg yn y cartref unwaith y daw'r ymgynghoriad i ben. 

 

Gellir gweld y Mesur a'r nodiadau esboniadol cysylltiedig drwy ddefnyddio'r ddolen ganlynol:

 

http://services.parliament.uk/bills/2009-10/childrenschoolsandfamilies.html